Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling perioden dierlijke EG-premies 2004[Regeling vervallen per 01-01-2005.]

Geldend van 21-12-2003 t/m 31-12-2004

Regeling vaststelling perioden dierlijke EG-premies 2004

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 6, achtste lid, van Verordening (EEG) nr. 3508/92 van de Raad van de Europese Unie van 27 november 1992 tot instelling van een geïntegreerd beheers- en controlesysteem voor bepaalde communautaire steunregelingen (PbEG L 355);

Gelet op artikel 2, tweede lid, van Verordening (EG) nr. 2550/2001 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 december 2001 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 2529/2001 van de Raad van de Europese Unie houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector schapen- en geitenvlees en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2419/2001 (PbEG L 341);

Gelet op artikel 17, tweede lid, en artikel 30, tweede lid, van Verordening (EG) nr. 2342/1999 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 28 oktober 1999 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van de Europese Unie houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees met betrekking tot premieregelingen (PbEG L 281);

Gelet op de artikelen 2.4, 3.4 en 3.8 van de Regeling dierlijke EG-premies;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2005]

  • 4 De perioden voor het indienen van een aanvraag voor een premie, bedoeld in artikel 2.4 van de Regeling dierlijke EG-premies, voor stieren en ossen voor het jaar 2004 zijn:

    • a. het tijdvak van 2 februari 2004 tot en met 1 maart 2004,

    • b. het tijdvak van 29 april 2004 tot en met 27 mei 2004,

    • c. het tijdvak van 2 augustus 2004 tot en met 30 augustus 2004, en

    • d. het tijdvak van 15 oktober 2004 tot en met 11 november 2004.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling perioden dierlijke EG-premies 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 december 2003

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

C.P. Veerman