Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijziging samenstelling Centraal Overleg Verkeersveiligheid te Water

Geldend van 28-01-2004 t/m heden

Wijziging samenstelling Centraal Overleg Verkeersveiligheid te Water

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Justitie;

Gelet op het besluit van 1/19 oktober 1990, nr. ZA 73223, houdende de instelling, taak en samenstelling van het Centraal Overleg Verkeersveiligheid te Water (COVW), zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 6 maart 2000, HKW/BDG 2000/3862;

Gezien de brief van de secretaris van het COVW van 27 oktober 2003, kenmerk COVW/samenstel 2003, over de noodzaak de samenstelling van dat overleg aan te passen aan de huidige situatie;

Besluit:

Artikel 1

Het gestelde onder II van artikel 1 van het besluit van 1/19 oktober 1990, nr. ZA 73223, wordt aangepast aan de huidige situatie en komt te luiden als volgt:

 • a. tot voorzitter: mr. R.H.J. de Vries;

 • b. tot secretaris: ir. P.M. Stuurman;

  tot adjunct-secretaris: dhr. O.R.E.C. Arnold;

 • c. tot leden en plaatsvervangers, namens:

  het Openbaar Ministerie: lid mr. J. Spee, plv. mr. H.A. van Laar;

  het Ministerie van Justitie, Directoraat-Generaal Rechtshandhaving: lid drs. A. Moolenaar, plv. mr. M.P.P.M. Merx;

  het Ministerie van Verkeer en Waterstaat:

  • - Directoraat-Generaal Goederenvervoer: lid mr. K. Polderman, plv. drs. H. Cramer;

  • - Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: lid ir. A.J. Veraart, plv. ir. C.W.A.O. van Raalten;

  • - Inspectie Verkeer en Waterstaat: lid dhr. J. Sintnicolaas, plv. dhr. B.F.M. Joormann;

  het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Directoraat-Generaal Openbare Orde: lid drs. M.A. Seijlhouwer, plv. vacature;

  de Raad van Hoofdcommissarissen:

  • - het Korps Landelijke Politiediensten: lid mevr. M.M. Smeijers, plv. dhr. G. Flobbe;

  • - de Politieregio Rotterdam-Rijnmond: lid dhr. E. in ’t Veld, plv. dhr. J. Huitema;

  het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: de Arbeidsinspectie: lid vacature, plv. vacature.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van heden.

Afschrift van dit besluit zal worden gezonden aan:

 • a. de betrokkenen;

 • b. de secretaris van het Centraal Overleg Verkeersveiligheid te Water.

Dit besluit zal worden geplaatst in de Staatscourant.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat

K.M.H. Peijs