Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verordening heffingen O & O fonds vleeswarenindustrie (PVV) 2004

Geldend van 29-05-2004 t/m heden

Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 10 december 2003, houdende vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van het onderzoeks- en ontwikkelingsfonds vleeswarenindustrie voor het jaar 2004 (Verordening heffingen O & O fonds vleeswarenindustrie (PVV) 2004)

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;

Gelet op artikel 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie, en de artikelen 10 en 15 van de Instellingsverordening Productschap Vee en Vlees 1999-I dan wel de artikelen 10 en 12 van het instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees zodra dit in werking is getreden;

Besluit:

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

bestuur

:

het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;

onderneming

:

onderneming waarin de vleeswaren- en vleesconservenindustrie of de baconindustrie wordt uitgeoefend;

ondernemer

:

een natuurlijke of rechtspersoon, die een onderneming drijft;

omzet

:

omzet behaald met de onderneming over het kalenderjaar dat voorafgaat aan het tijdvak waarover wordt geheven;

fonds

:

het fonds genoemd in artikel 2 van de Verordening Fonds onderzoek en ontwikkeling vleeswarenindustrie PVV 2003.

Artikel 2

Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening houdende bepalingen betreffende het opleggen van heffingen bij de producenten van vee en vlees en registratie van vleesgrossiers PVV 2003.

Artikel 3

De ondernemer is over de periode vanaf 1 januari 2004 tot en met 31 december 2004 op basis van de omzet, ten behoeve van het fonds, een heffing verschuldigd volgens het navolgende tarief:

van

€ 0,-

tot en met

€ 45.000,-

€ 88,-

vanaf

€ 45.001,-

tot en met

€ 225.000,-

€ 136,-

vanaf

€ 225.001,-

tot en met

€ 450.000,-

€ 169,-

vanaf

€ 450.001,-

tot en met

€ 900.000,-

€ 230,-

vanaf

€ 900.001,-

tot en met

€ 2.250.000,-

€ 396,-

vanaf

€ 2.250.001,-

tot en met

€ 4.500.000,-

€ 623,-

vanaf

€ 4.500.001,-

tot en met

€ 7.000.000,-

€ 822,-

vanaf

€ 7.000.001,-

tot en met

€ 9.000.000,-

€ 984,-

vanaf

€ 9.000.001,-

tot en met

€ 14.000.000,-

€ 1218,-

vanaf

€ 14.000.001,-

tot en met

€ 27.000.000,-

€ 1677,-

vanaf

€ 27.000.001,-

tot en met

€ 50.000.000,-

€ 1973,-

   

en meer dan

€ 50.000.001,-

€ 2267,-

Voor een ondernemer, die na 1 januari 2004 aangevangen heeft een onderneming te drijven als bedoeld in artikel 1 bedraagt de heffing € 88,-.

Artikel 4

  • 1 Aan de ondernemer, die contributie heeft betaald als lid of indirect lid van een overeenkomstig het derde lid aangewezen ondernemersorganisatie, wordt op zijn verzoek een aftrek toegestaan op het totaal aan heffing verschuldigde bedrag op grond van de Verordening huishoudelijke heffingen vleeswarenindustrie (PVV) 2004, de Verordening heffingen O&O fonds vleeswarenindustrie (PVV) 2004 en de Verordening heffingen fonds sociale aangelegenheden vleeswarenindustrie (PVV) 2004.

  • 2 De aftrek beloopt 50% van het bedrag, dat de ondernemer als contributie aan de betreffende ondernemersorganisatie over het betrokken kalenderjaar heeft betaald tot ten hoogste de helft van hetgeen hij in totaal is verschuldigd aan heffing, op grond van de in het eerste lid genoemde heffingsverordeningen over datzelfde betrokken kalenderjaar.

  • 3 De in het eerste lid bedoelde ondernemersorganisatie wordt aangewezen door het bestuur, met inachtneming van het bepaalde in het Besluit beleidsregel Schilthuisaftrek van de Sociaal- Economische Raad.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2004. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2004, treedt zij in werking met ingang van de dag na dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2004.

Artikel 6

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening heffingen O & O fonds vleeswarenindustrie (PVV) 2004.

Zoetermeer, 10 december 2003

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 25 mei 2004 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 13 mei 2004, nr. TRCJZ/2003/11054.