Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling indexering specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid [...] en onderwijs in allochtone levende talen (oalt) 2003–2004[Regeling vervallen per 31-12-2004.]

Geldend van 22-12-2003 t/m 30-12-2004

Regeling indexering specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goa) en onderwijs in allochtone levende talen (oalt) 2003–2004

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op:

– de artikelen 5 en 6 van het Besluit bekostiging gemeentelijk onderwijsachterstanden 2002–2006, houdende de berekening van de specifieke uitkering aan gemeenten voor de bestrijding van onderwijsachterstanden en de criteria voor toekenning van een dergelijke specifieke uitkering;

artikel III van de wet van 5 maart 1998, zoals gewijzigd bij Wet van 16 maart 2000 (Stb. 2000, 140) en bij Wet van 12 september 2002 (Stb. 2002, 481) houdende wijziging van enkele onderwijswetten in verband met het onderwijs in allochtone levende talen en enkele technische aanpassingen (Stb. 1998, 148);

Besluit:

Artikel 1. Indexering goa schooljaar 2003–2004 [Vervallen per 31-12-2004]

Met uitzondering van de periode 1 augustus 2003 tot 1 januari 2004 blijft het bedrag waaruit de specifieke uitkering ter tegemoetkoming in de kosten voor het bestrijden van onderwijsachterstanden, bedoeld in de artikelen 1, 3 en 4 van het Besluit bekostiging gemeentelijk onderwijsachterstanden 2002–2006, gehandhaafd op het niveau zoals dat gold tot 1 augustus 2003. Voor de periode van 1 augustus 2003 tot 1 januari 2004 wordt het bedrag van de specifieke uitkering verhoogd met 7,1 procent.

Artikel 2. Indexering oalt schooljaar 2003–2004 [Vervallen per 31-12-2004]

Per 1 augustus 2003 wordt voor het schooljaar 2003–2004 het bedrag bedoeld in artikel III, tweede lid onder a, van de Wet van 5 maart 1998, houdende wijziging van enkele onderwijswetten in verband met het onderwijs in allochtone levende talen en enkele technische aanpassingen (Stb. 1998, 148), zoals vastgesteld op grond van artikel 1 van de Regeling indexering specifieke uitkering in allochtone levende talen 2002–2003 (PO/PJ/2002/61480), met 7,1 procent verhoogd.

Per 1 augustus 2003 wordt ten behoeve van het schooljaar 2003–2004 het bedrag bedoeld in artikel III, tweede lid onder b, van de Wet van 5 maart 1998, houdende wijziging van enkele onderwijswetten in verband met het onderwijs in allochtone levende talen en enkele technische aanpassingen (Stb. 148, 1998), zoals vastgesteld op grond van artikel 1 van de Regeling indexering specifieke uitkering in allochtone levende talen 2002–2003 (PO/PJ/2002/61480), met 2,6% verhoogd.

Artikel 3. Bekendmaking [Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met toelichting in Uitleg OCW Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant

Artikel 4. Inwerkingtreding [Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt inwerking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5. Citeertitel [Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling indexering specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandengeleid (goa) en onderwijs in allochtone levende talen (oalt) 2003–2004.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

M.J.A. van der Hoeven