Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijziging subsidieplafond voor 2003 en vaststelling subsidieplafond voor 2004 Subsidieregeling technische assistentie in opkomende markten[Regeling vervallen per 01-01-2005.]

Geldend van 21-04-2004 t/m 31-12-2004

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 10 december 2003, nr. WJZ 3072213, houdende verhoging van het subsidieplafond voor 2003 en vaststelling van het subsidieplafond voor 2004 op grond van de Subsidieregeling technische assistentie in opkomende markten

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Subsidieregeling technische assistentie in opkomende markten;

Besluit:

Artikel II [Vervallen per 01-01-2005]

Het subsidieplafond voor het in 2004 verlenen van subsidies op grond van de Subsidieregeling technische assistentie in opkomende markten bedraagt € 4.500.000.

Artikel III [Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 december 2003

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken

C.E.G.van Gennip