Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2004[Regeling vervallen per 01-01-2005.]

Geldend van 01-01-2004 t/m 31-12-2004

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 december 2003, nr. SV/F&W/03/88978, houdende de vaststelling van de premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen, de vaststelling van de werkgevers- en de werknemersdelen AWf-premie alsmede de franchises voor het jaar 2004

Artikel 1. Begripsbepaling [Vervallen per 01-01-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. AWf-premie: het deel van de premie dat ten gunste komt van het Algemeen Werkloosheidsfonds;

  • b. wachtgeldpremie: het deel van de premie dat ten gunste komt van het wachtgeldfonds dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen voor de betrokken sector afzonderlijk administreert;

  • c. Ufo-premie: het premiepercentage, bedoeld in artikel 97c, derde lid, van de Werkloosheidswet voor de premie verschuldigd door overheidswerkgevers als

  • d. middel tot dekking van uitgaven van het Uitvoeringsfonds voor de overheid.

Artikel 2. Vaststelling AWf-premie [Vervallen per 01-01-2005]

De AWf-premie wordt voor het jaar 2004 vastgesteld op 7,35%.

Artikel 3. Werkgevers- en werknemersdeel AWf-premie [Vervallen per 01-01-2005]

Voor het jaar 2004 is van het loon, rekening houdende met artikel 5, 5,80% aan AWf-premie verschuldigd door de werknemer en 1,55% aan AWf-premie

verschuldigd door de werkgever.

Artikel 4. Franchise op grond van artikel 9, derde lid, Coördinatiewet Sociale Verzekering [Vervallen per 01-01-2005]

Bij de berekening van het loon, waarnaar de wachtgeldpremie wordt geheven, wordt het buiten aanmerking te laten bedrag voor het jaar 2004 vastgesteld op € 0,– per dag.

Artikel 5. Franchise op grond van artikel 9, vierde lid, Coördinatiewet Sociale Verzekering. [Vervallen per 01-01-2005]

Bij de berekening van het loon, waarnaar de door de werknemer en de door de werkgever verschuldigde AWf-premie wordt geheven, wordt het buiten aanmerking te laten bedrag voor het jaar 2004 vastgesteld op € 58,– per dag.

Artikel 6. Vaststelling van de vervangende premie voor de Werkloosheidswet [Vervallen per 01-01-2005]

De vervangende premie, bedoeld in artikel 85, derde lid, van de Werkloosheidswet wordt voor het jaar 2004 vastgesteld op 1,30%.

Artikel 7. Vaststelling Ufo-premie [Vervallen per 01-01-2005]

De Ufo-premie wordt voor het jaar 2004 vastgesteld op 0,80%.

Artikel 8. Vaststelling basispremie Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering [Vervallen per 01-01-2005]

De basispremie, bedoeld in artikel 77, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, wordt voor het jaar 2004 vastgesteld op 5,10%.

Artikel 9. Vaststelling premiepercentage Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen [Vervallen per 01-01-2005]

De premie, bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidverzekering zelfstandigen wordt voor het jaar 2004 vastgesteld op 0,0%.

Artikel 10. Vaststelling premiepercentage Algemene Ouderdomswet [Vervallen per 01-01-2005]

De premie, bedoeld in artikel 10a, eerste lid, van de Wet financiering volksverzekeringen wordt voor het jaar 2004 vastgesteld op 17,90%.

Artikel 11. Vaststelling premiepercentage Algemene nabestaandenwet [Vervallen per 01-01-2005]

De premie, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Wet financiering volksverzekeringen wordt voor het jaar 2004 vastgesteld op 1,25%.

Artikel 12. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2004.

Artikel 13. Citeertitel [Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 8 december 2003

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

A.J. de Geus