Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsbesluit baten–lastendienst Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Geldend van 01-01-2004 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Financiën van 2 december 2003, FEZ-U-2432028, houdende instelling van de baten–lastendienst Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Financiën,

Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001;

Besluiten:

Artikel 1

  • 2 De tenaamstelling van de baten–lastendienst komt te luiden: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2004.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit baten–lastendienst Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

De Minister

van Financiën,

G. Zalm