Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststellingsregeling modellen verkiezing van de leden van het Europees Parlement in 2004[Regeling vervallen per 11-06-2004.]

Geldend van 13-12-2003 t/m 10-06-2004

Tijdelijke regeling van de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, tot vaststelling van enige modellen als bedoeld in de Kieswet en het Kiesbesluit, in verband met de verkiezing van de leden van het Europees Parlement in 2004

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel Y 39 in samenhang met de artikelen D 3, negende lid, en M 3, tweede en derde lid, van de Kieswet;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 11-06-2004]

De modellen D 3-1, D 3-2 en M 3, die zijn opgenomen in de bijlage bij de regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 23 oktober 1989, nr. CW88/13/U76, tot vaststelling van de modellen, bedoeld in deKieswet en het Kiesbesluit (Stcrt 1989, 210), worden voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement nader vastgesteld overeenkomstig de bijlage die bij deze regeling is opgenomen.

Artikel 2 [Vervallen per 11-06-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 11 juni 2004.

Deze regeling zal met de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Th.C. de Graaf

Bijlage , behorende bij artikel 1 [Vervallen per 11-06-2004]

Bijlage 56439.png
Bijlage 56440.png
Bijlage 56409.png
Bijlage 56410.png
Bijlage 56411.png
Bijlage 56412.png
Bijlage 56413.png
Bijlage 56414.png
Bijlage 56415.png
Bijlage 56416.png
Bijlage 56417.png
Bijlage 56418.png
Bijlage 56419.png
Bijlage 56420.png
Bijlage 56421.png
Bijlage 56422.png
Bijlage 56423.png
Bijlage 56424.png
Bijlage 56425.png
Bijlage 56426.png
Bijlage 56427.png
Bijlage 56428.png
Bijlage 56429.png
Bijlage 56430.png