Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Planningsregeling transplantatie eilandjes van Langerhans

Geldend van 06-02-2009 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 25 november 2003, nr. IBE 2431923, houdende een regeling voor transplantatie van eilandjes van Langerhans

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 2 en 5 van de Wet op bijzondere medische verrichtingen;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder transplantatie van eilandjes van Langerhans: het uitnemen bij een donor van de pancreas, het uit de pancreas oogsten van delen of celgroepen die insuline afscheiden en het inbrengen van delen of celgroepen ervan in het lichaam van de ontvanger.

Artikel 2 [Vervallen per 06-02-2009]

Artikel 3

Voor het uitvoeren of gaan uitvoeren van de in artikel 1 genoemde verrichting gelden de voorwaarden, aangegeven in bijlage 1.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Planningsregeling transplantatie eilandjes van Langerhans.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

J.F. Hoogervorst

Bijlage 1

Voor het uitvoeren of gaan uitvoeren van transplantatie van eilandjes van Langerhans gelden de volgende voorwaarden:

Het transplanteren van eilandjes van Langerhans is slechts toegestaan aan een instelling die daartoe een vergunning van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bezit.

De beoordeling van een aanvraag om een vergunning zal gebeuren met inachtneming van het Planningsbesluit orgaantransplantatie en wordt alleen verleend aan een centrum dat als orgaantransplantatiecentrum aangewezen is op basis van dat planningsbesluit.