Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Heffingsverordening promotiefonds (PVV) 2004

Geldend van 25-12-2004 t/m heden

Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 22 oktober 2003, houdende vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van het promotiefonds voor het jaar 2004

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;

Gelet op artikel 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie, en de artikelen 10 en 15 van de Instellingsverordening Productschap Vee en Vlees 1999-1;

Besluit:

Artikel 1

Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening houdende bepalingen betreffende het opleggen van heffingen bij de producenten van vee en vlees en registratie van vleesgrossiers PVV 2003.

Artikel 2

 • 1 Op de voet van het bepaalde in artikel 2 van de Verordening huishoudelijke heffing dieren (PVV) 2004 is voor het Promotiefonds een heffing verschuldigd volgens het navolgende tarief:

  op runderen

  :

  € 1,63 per rund;

  op jonge kalveren

  :

  € 0,11 per jong kalf;

  op kalveren

  :

  € 0,40 per kalf;

  op biggen

  :

  € 0,10 per big;

  op varkens

  :

  € 0,36 per varken;

  op schapen

  :

  € 0,15 per schaap.

 • 2 De heffing, bedoeld in het eerste lid, wordt niet opgelegd voor een dier, ten aanzien waarvan ten genoegen van het productschap wordt aangetoond, dat:

  • a. de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van slacht korter is dan

   • -

    twee maanden, in het geval het betreft biggen, varkens en schapen;

   • -

    drie maanden, in het geval het betreft jonge kalveren, kalveren en runderen.

  • b. de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van uitvoer korter is dan:

   • -

    twee maanden, in het geval het betreft biggen, varkens en schapen;

   • -

    drie maanden, in het geval het betreft jonge kalveren, kalveren en runderen.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2004. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2004, treedt zij in werking met ingang van de dag na dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2004.

Artikel 4

Deze verordening wordt aangehaald als: Heffingsverordening promotiefonds (PVV) 2004.

Zoetermeer, 22 oktober 2003

J.J. Ramekers

voorzitter

Ch.M. den Hoed

plv. secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 2 december 2004 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens de Minister van Economische Zaken bij beschikking van l december 2004, nr. TRCJZ/2003/9634.