Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Regeling aanvraag en toezicht typegoedkeuring (implementatie richtlijn 2002/24/EG)[Regeling vervallen per 01-05-2009.]

Geldend van 15-10-2003 t/m 30-04-2009

Wijziging Regeling aanvraag en toezicht typegoedkeuring in verband met de implementatie van richtlijn 2002/24/EG

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op Richtlijn 2002/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 maart 2002 betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen en de intrekking van Richtlijn 92/61/EEG van de Raad (PbEU L 124) en de artikelen 22, derde lid, en 23, derde lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

Besluit:

Artikel I [Vervallen per 01-05-2009]

[Red: Wijzigt de Regeling aanvraag en toezicht typegoedkeuring.]

Artikel II [Vervallen per 01-05-2009]

Tot 9 november 2003 geschiedt de aanvraag en behandeling van een typegoedkeuring als bedoeld in artikel 17 van de Regeling aanvraag en toezicht typegoedkeuring en als bedoeld in richtlijn 92/61/EEG, met inachtneming van de in die richtlijn daaromtrent gegeven voorschriften.

Artikel III [Vervallen per 01-05-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 15 oktober 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat

K.M.H. Peijs