Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Regeling uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden (i.v.m. wijzigingen budgetten enz.)[Regeling vervallen per 01-01-2004.]

Geldend van 15-10-2003 t/m 31-12-2003

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 6 oktober 2003, nr. W&B/BPC/03/75407 tot wijziging van de Regeling uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden in verband met wijzigingen in de budgetten, de zogenoemde meeneemregeling en het plafond voor werkervaringsplaatsen

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Handelende, wat betreft de toepassing van artikel 11 van het Besluit uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden in overeenstemming met de Minister van Financiƫn;

Gelet op de artikelen 11, 12, tweede lid, 14, tweede en derde lid, en 18, zevende lid, van het Besluit uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden;

Besluit:

Artikel II [Vervallen per 01-01-2004]

De verhoging van het vast budget, samenhangend met het in artikel I, onderdeel B, vervatte artikel 5, wordt verdisconteerd in de voorschotbetalingen over het lopende subsidiejaar.

Artikel IV [Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt wat betreft artikel I, onderdelen A, B en C, en artikel III terug tot en met 1 januari 2003.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 6 oktober 2003

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

M. Rutte