Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Tijdelijke bijdrageregeling plannen luchtkwaliteit[Regeling vervallen per 01-08-2005.]

Geldend van 10-10-2003 t/m 31-07-2005

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 3 oktober 2003, nr. LMV2003096307, houdende regels met betrekking tot de verstrekking van eenmalige subsidies aan gemeenten en provincies voor het opstellen van plannen ingevolge artikel 25 van het Besluit luchtkwaliteit, respectievelijk het betrekken van gemeentelijke plannen in het verslag, bedoeld in artikel 28 van het Besluit luchtkwaliteit (Tijdelijke bijdrageregeling plannen luchtkwaliteit)

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 15.13, eerste tot en met derde lid, van de Wet milieubeheer;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-08-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2 [Vervallen per 01-08-2005]

 • 2 De Minister kan aan provincies op aanvraag een eenmalige subsidie verstrekken als tegemoetkoming in de kosten van het betrekken van gemeentelijke plannen in het verslag van de maatregelen en plannen, bedoeld in artikel 28 van het besluit.

Artikel 3 [Vervallen per 01-08-2005]

 • 1 Een gemeente komt voor subsidie in aanmerking indien zij een planplichtige gemeente is.

 • 2 Een provincie komt voor subsidie in aanmerking indien zich binnen de grenzen van die provincie twee of meer planplichtige gemeenten bevinden.

Artikel 4 [Vervallen per 01-08-2005]

 • 1 Bij een aanvraag tot subsidieverlening als bedoeld in artikel 2, eerste lid, worden ten minste de volgende bescheiden overgelegd:

  • a. een kopie van het schriftelijk verslag, bedoeld in artikel 27, tweede lid, van het besluit;

  • b. voor elke situatie binnen een gemeente waarbij sprake is van een plandrempeloverschrijding:

   een opgave van het aantal meters (m¹) van de weg die de hoogste bijdrage (van de wegen) levert aan die plandrempeloverschrijding, vastgesteld door de loodrechte horizontale projectie op die weg van:

   • 1°. woningen of bouwwerken die voor bewoning worden gebruikt,

   • 2°. sportterreinen,

   • 3°. gebouwen voor gezondheidszorginstellingen,

   • 4°. gebouwen voor onderwijsinstellingen of

   • 5°. gebouwen voor kinderopvanginstellingen,

   die aan die weg zijn gelegen, voorzover bij deze objecten of terreinen sprake is van een plandrempeloverschrijding;

  • c. het totaal van de onder b. bedoelde aantal meters (m¹);

  • d. een of meer geografische kaarten met behulp waarvan het onder c bedoelde totale aantal meters (m¹) kan worden herleid.

 • 2 Het in lid 1, onder b, bedoelde aantal meters mag worden afgerond op eenheden van 50 meter.

 • 3 Voor het bepalen van het in lid 1, onder c, bedoelde totaal wordt een weggedeelte slechts eenmaal meegeteld.

 • 4 Bij een aanvraag tot subsidieverlening als bedoeld in artikel 2, tweede lid, wordt ten minste een opgave verstrekt van het aantal, binnen de grenzen van de provincie gelegen, planplichtige gemeenten.

 • 5 Een aanvraag tot subsidieverlening wordt ingediend vóór 17 november 2003.

Artikel 5 [Vervallen per 01-08-2005]

Artikel 6 [Vervallen per 01-08-2005]

 • 3 Het in het eerste lid genoemde bedrag wordt verhoogd indien er budget resteert van het subsidieplafond, bedoeld in artikel 5, eerste lid, onder a, nadat alle tijdig ingediende aanvragen tot subsidieverlening zijn beoordeeld, en bedraagt ten hoogste € 49.999 per gemeente.

 • 4 Bij de toepassing van het derde lid wordt de volgende verdelingsmaatstaf gebruikt:

  • a. aanvragen worden ingedeeld in klassen volgens de onderstaande tabel, waarbij het ingevolge artikel 4, eerste lid, onder c, opgegeven totaal aantal meters (m¹) de maatstaf vormt;

  • b. aan elke klasse is in de tabel een wegingsfactor gekoppeld;

   Klasse Totaal aantal meters (m¹) bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder c Wegingsfactor

   1

   0 t/m 250

   10

   2

   251 t/m 500

   12

   3

   501 t/m 1.000

   16

   4

   1.001 t/m 1.500

   22

   5

   1.501 t/m 2.000

   30

   6

   2.001 t/m 3.000

   40

   7

   3.001 t/m 4.000

   52

   8

   4.001 t/m 5.000

   66

   9

   5.001 en meer

   84

  • c. per klasse wordt het aantal gemeenten vermenigvuldigd met de bijbehorende wegingsfactor; aldus ontstaat een rekengrootheid per klasse;

  • d. per klasse is een aandeel beschikbaar uit het subsidiebudget. Dit aandeel wordt als volgt berekend:

   (totaal van het resterende subsidiebudget) x (rekengrootheid van die klasse)

   (het totaal van de rekengrootheden uit alle klassen)

  • e. het subsidiebedrag dat aan de aanvrager wordt toegekend wordt als volgt berekend:

   (aandeel van de betreffende klasse in euro)

   (aantal gemeenten in de betreffende klasse)

 • 5 De subsidie, bedoeld in artikel 2, tweede lid, wordt als volgt berekend:

  het subsidieplafond, bedoeld in artikel 5, eerste lid, onder b, wordt over de aanvragende provincies verdeeld naar rato van het binnen de grenzen van de betreffende provincies gelegen aantal planplichtige gemeenten.

Artikel 7 [Vervallen per 01-08-2005]

Een aanvraag als bedoeld in artikel 2, eerste lid, strekkend tot subsidievaststelling, gaat vergezeld van een kopie van het plan.

Artikel 8 [Vervallen per 01-08-2005]

Aanvragen tot subsidieverlening en tot subsidievaststelling worden gericht aan de minister en ingediend bij NOVEM in Utrecht met gebruikmaking van een aldaar verkrijgbaar formulier.

Artikel 9 [Vervallen per 01-08-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 augustus 2005, met dien verstande dat deze regeling na die datum van toepassing blijft op aanvragen tot subsidieverlening die zijn ingediend voor de in artikel 4, vijfde lid, genoemde datum.

Artikel 10 [Vervallen per 01-08-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke bijdrageregeling plannen luchtkwaliteit.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 3 oktober 2003

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

P.L.B.A. van Geel