Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Archiefregeling Departement van Financiën te Londen – later: Afwikkelingsbureau van het Agentschap van het Ministerie van Financiën te Londen

Geldend van 21-09-2003 t/m heden

Regeling van de Minister van Financiën van 1 september 2003, nr. IAZ2003/709M, tot beperking van de openbaarheid van naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden van het archief, van het Ministerie van Financiën, Afwikkelingsbureau te Londen, 1940–1948 (Archiefregeling Departement van Financiën te Londen – later: Afwikkelingsbureau van het Agentschap van het Ministerie van Financiën te Londen)

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a en c, van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het Archiefbesluit 1995;

Gelet op het advies van de directeur van het Nationaal Archief over de beperkingen voor de openbaarheid van archieven van 21 oktober 2002 met het kenmerk C/V/02/3485;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, alsmede op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden worden aan de openbaarheid van de naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden van het Departement van Financiën te Londen – later: Afwikkelingsbureau van het Agentschap van het Ministerie van Financiën te Londen 1940–1948 de in het volgende lid genoemde beperkingen gesteld voor de volledige duur van de in artikel 15, vierde lid, van de Archiefwet 1995 genoemde termijn.

  • 2 Raadpleging van de bescheiden die geborgen zijn onder inventarisnummers 183, 241, 292, 295, 301, 336, 427, 534, 648 is slechts mogelijk na ondertekening door de verzoeker van het door het Nationaal Archief voorgeschreven formulier voor het verkrijgen van toestemming tot het raadplegen van niet-openbare archieven.

Artikel 2

Deze regeling wordt aangehaald als: Archiefregeling Departement van Financiën te Londen – later: Afwikkelingsbureau van het Agentschap van het Ministerie van Financiën te Londen.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt gepubliceerd.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm