Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Reglement rijbewijzen (implementatie richtlijn Commissie EG)[Regeling materieel uitgewerkt per 31-12-2015.]

Geldend van 01-04-2004 t/m heden

Besluit van 27 augustus 2003, houdende wijziging van het Reglement rijbewijzen ter implementatie van richtlijn nr. 2000/56/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 14 september 2000 tot wijziging van richtlijn nr. 91/439/EEG van de Raad betreffende het rijbewijs (PbEG L 237)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 4 juli 2003, nr. HDJZ/AWW/2003–1447, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op richtlijn nr. 2000/56/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 14 september 2000 tot wijziging van richtlijn 91/439/EEG van de Raad betreffende het rijbewijs (PbEG L 237) en op artikel 111, eerste lid, onderdeel b, van de Wegenverkeerswet 1994;

De Raad van State gehoord (advies van 4 augustus 2003, nr. W09.03.0295/V;

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 26 augustus 2003, nr. HDJZ/AWW/2003-1854, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

[Red: Wijzigt het Reglement rijbewijzen.]

Artikel III

Ten aanzien van voertuigen onderscheidenlijk combinaties van voertuigen, vóór de datum van inwerkingtreding van artikel I, onderdelen H tot en met K, van dit besluit in gebruik als examenvoertuig onderscheidenlijk als examencombinatie voor het praktijkexamen voor de rijbewijscategorieën C, E bij C, D en E bij D blijven de artikelen 73, 74, 76 en 77 van het Reglement rijbewijzen zoals die artikelen luidden vóór de datum van inwerkingtreding van artikel I, onderdelen H tot en met K, van dit besluit, van kracht tot 30 september 2013.

Artikel IV

A. De artikelen I, onderdelen A tot en met C en G tot en met L, en III treden in werking met ingang van 30 september 2003.

B. De artikelen I, onderdelen D tot en met F en M tot en met O, en II treden in werking met ingang van 1 april 2004.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 augustus 2003

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K. M. H. Peijs

Uitgegeven de vierde september 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner