Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Warenwetregeling cosmetische producten en dierproeven[Regeling vervallen per 24-12-2004.]

Geldend van 04-09-2003 t/m 23-12-2004

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 augustus 2003, VGB/P&L 2403389, houdende buitentoepassingverklaring artikelonderdeel Warenwetbesluit kosmetische produkten

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Gelet op richtlijn nr. 2003/15/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 27 februari 2003 (PbEU L 66) tot wijziging van richtlijn 76/768/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake cosmetische producten, alsmede op artikel 15, eerste lid, van de Warenwet;

Besluit:

Artikel 2 [Vervallen per 24-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2002.

Artikel 3 [Vervallen per 24-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling cosmetische producten en dierproeven.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

J.F. Hoogervorst