Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Kaderregeling Technocentra 2003[Regeling vervallen per 01-01-2007.]

Geldend van 12-03-2006 t/m 31-12-2006

Kaderregeling Technocentra 2003

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Mede namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikel 2.7 van de Wet educatie en beroepsonderwijs en artikel 3 van de Wet Fonds economische structuurversterking;

Overwegende dat voor de periode 2004–2005 op grond van de Wet Fonds economische structuurversterking middelen zijn toegevoegd aan de begroting van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor ICES-projecten op het terrein van de kennisinfrastructuur;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen [Vervallen per 12-03-2006]

Artikel 2. Algemene subsidiedoelstellingen [Vervallen per 12-03-2006]

Artikel 3. Aanwijzing technocentra [Vervallen per 12-03-2006]

Artikel 4. Businessplan [Vervallen per 12-03-2006]

Artikel 5. Subsidie [Vervallen per 12-03-2006]

Artikel 6. Aanvraag subsidie [Vervallen per 12-03-2006]

Artikel 7. Activiteitenplan basissubsidie en begroting [Vervallen per 12-03-2006]

Artikel 8. Basissubsidie [Vervallen per 12-03-2006]

Artikel 9. Speerpuntplannen en begrotingen [Vervallen per 12-03-2006]

Artikel 10. Speerpuntsubsidie [Vervallen per 12-03-2006]

Artikel 11. Nadere aanvragen [Vervallen per 12-03-2006]

Artikel 12. Algemene subsidieverplichtingen [Vervallen per 12-03-2006]

Artikel 13. Begrotingsvoorbehoud en egalisatiereserve [Vervallen per 12-03-2006]

Artikel 14. Vaststelling en betaling [Vervallen per 12-03-2006]

Artikel 15. Overige subsidievoorwaarden [Vervallen per 01-01-2007]

Het technocentrum maakt jaarlijks een jaarverslag openbaar betreffende de uitvoering van zijn activiteiten in het voorgaande jaar in relatie tot de doelen hiervan. Hij maakt dit jaarverslag ten minste kenbaar aan de instellingen, ondernemingen en publiekrechtelijke rechtspersonen in de regio die een relevante bijdrage kunnen leveren aan het bereiken van die doelen.

Artikel 16. Sancties [Vervallen per 12-03-2006]

Artikel 17. Overige uitgaven [Vervallen per 01-01-2007]

De minister bestemt jaarlijks een bedrag van € 227.000,– voor de ondersteuning van het project, advies en eventueel onderzoek en andere uitgaven.

Artikel 18. Beoordeling van resultaten, evaluatie 2005 [Vervallen per 12-03-2006]

Artikel 19. Inwerkingtreding [Vervallen per 12-03-2006]

Artikel 20. Citeertitel [Vervallen per 12-03-2006]

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

A. D.S.M. Nijs