Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vrijstellingsregeling artikel 20 Besluit erkenning tussenpersonen, mestverwerkers en exporteurs Meststoffenwet[Regeling vervallen per 01-01-2005.]

Geldend van 03-08-2003 t/m 31-12-2004

Vrijstellingsregeling artikel 20 Besluit erkenning tussenpersonen, mestverwerkers en exporteurs Meststoffenwet

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 59, eerste lid, van de Meststoffenwet;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2005]

De erkende tussenpersoon, erkende mestverwerker, erkende exporteur en erkende producent zijn vrijgesteld van de verplichting, bedoeld in artikel 20 van het Besluit erkenning tussenpersonen, mestverwerkers en exporteurs Meststoffenwet.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 juli 2003

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
overeenkomstig het door de minister genomen besluit,
voor deze:
de

Secretaris-Generaal

,

C.J. Kalden