Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte

Geldend van 16-02-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 15 juli 2003, nr. MJZ2003071600, Centrale Directie Juridische Zaken Afdeling Wetgeving, houdende aanpassing en samenvoeging van ministeriële regelingen als gevolg van de invoering van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte)

§ 1. Definities

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

§ 2. Maximale huurprijsgrenzen

Artikel 2

De maximale huurprijsgrenzen voor woonruimten welke een zelfstandige woning vormen als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte zijn voor het tijdvak 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018 de bedragen, genoemd in bijlage I.

Artikel 3

De maximale huurprijsgrenzen voor woonruimten welke niet een zelfstandige woning vormen als bedoeld in artikel 1, derde lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte zijn voor het tijdvak 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018 de bedragen, genoemd in bijlage II.

Artikel 4

De maximale huurprijsgrenzen voor woonwagens als bedoeld in artikel 7:235 van het Burgerlijk Wetboek zijn voor het tijdvak 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018 de bedragen, genoemd in bijlage III.

Artikel 5

De maximale huurprijsgrenzen voor standplaatsen als bedoeld in artikel 7:236 van het Burgerlijk Wetboek zijn voor het tijdvak 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018 de bedragen, genoemd in bijlage IV.

§ 3. Maximale huurverhogingspercentages

Artikel 6

De huurcommissie beoordeelt de redelijkheid van de huurprijs van woonruimte dan wel een daarin voorgestelde wijziging met inachtneming van de in de bijlagen V en VI van deze regeling vervatte schema’s.

§ 4. Bezoldiging en vergoedingen voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, zittingsvoorzitters, zittingsleden en leden van de Raad van Advies

Artikel 7

  • 2 Het salaris wordt naar rato van de arbeidsduur bepaald.

  • 3 De salarisschaal welke voor de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de zittingsvoorzitters geldt, wordt door de minister bepaald met inachtneming van de aard en het niveau van zijn functie aan de hand van het door of in overeenstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgestelde normeringsstelsel, bedoeld in artikel 5, derde lid, van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

Artikel 7a

De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de zittingsvoorzitters hebben recht op een vakantie-uitkering overeenkomstig hoofdstuk IV van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

Artikel 7b

De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de zittingsvoorzitters hebben recht op een eindejaarsuitkering overeenkomstig artikel 20a van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

Artikel 7c

Indien de plaatsvervangend voorzitter de functie van voorzitter waarneemt, kan hem een waarnemingstoelage worden toegekend overeenkomstig artikel 14 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

Artikel 7d

Op het ambtsjubileum van de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de zittingsvoorzitters is artikel 79, eerste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenregelement van overeenkomstige toepassing

Artikel 7e

  • 2 De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de zittingsvoorzitters hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van het Individuele keuzen in het ArbeidsvoorwaardenPakket (IKAP). De IKAP-regeling Rijkspersoneel is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7f

Artikel 8

  • 1 De zittingsleden genieten een vergoeding ten bedrage van € 200 per zitting van de zittingscommissie, bedoeld in artikel 21 van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, en per vergadering van de huurcommissie. Het bedrag van de vergoeding wordt jaarlijks per 1 april gewijzigd met het onmiddellijk daaraan voorafgaande in januari in de Staatscourant bekendgemaakte percentage, waarmee de consumentenprijzen (alle huishoudens) ten opzichte van het aan die bekendmaking voorafgaande jaar zijn gewijzigd.

Artikel 8a

  • 1 De leden van de Raad van Advies, bedoeld in artikel 3g van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, genieten een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen en het geven van adviezen uit hoofde van hun functie als bedoeld in dat artikel ten bedrage van € 400 per maand. Het lid van de Raad dat tevens telkenmale die vergaderingen voorzit, geniet een vergoeding van € 520 per maand. De bedragen van de vergoeding worden jaarlijks per 1 april gewijzigd met het onmiddellijk daaraan voorafgaande in januari in de Staatscourant bekendgemaakte percentage, waarmee de consumentenprijzen (alle huishoudens) ten opzichte van het aan die bekendmaking voorafgaande jaar zijn gewijzigd.

§ 5. Openbaar register

Artikel 9

  • 1 Het openbaar register bevat een overzicht van de slotwoorden van de in de laatste vijf jaren gedane uitspraken van de huurcommissie en van de voorzitter.

  • 2 De slotwoorden van de in het eerste lid bedoelde uitspraken dienen te worden opgeslagen in de desbetreffende dossiers, en bevatten alleen gegevens die openbaar kunnen zijn.

§ 6. Aanwijzing groep chronisch zieken en gehandicapten

Artikel 10

  • 2 Tot de groep, bedoeld in het eerste lid, behoren eveneens de huishoudens, bedoeld in dat lid, die beschikken over een geldend indicatiebesluit als genoemd in artikel 10, onderdelen a, b, c respectievelijk d, van de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte, zoals dat artikel luidde op 31 december 2014.

§ 7. Leges

Artikel 11

Artikel 12

Vrijstelling kan slechts worden verleend, indien voldaan is aan het bepaalde in artikel 11.

Artikel 12a

De gegevens, bedoeld in artikel 7, eerste lid, en 8 van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, worden uiterlijk binnen vier weken na de kennisgeving van ontvangst van het verzoek bij de voorzitter ingediend. De gegevens bevatten een afschrift van de huurovereenkomst.

§ 8. Gegevensverstrekking door de huurder

Artikel 13

§ 8a. Servicekosten

Artikel 14

Het formulier, bedoeld in artikel 7:260, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, is het formulier als opgenomen in bijlage VII.

§ 9. Slotbepalingen

Artikel 15

  • 2 De Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 26 april 2003, nr. MJZ2003033492, houdende wijziging van de Regeling vaststelling maximale huurprijsgrenzen woonruimten 2002 (vaststelling maximale huurprijsgrenzen onzelfstandige woonruimten 2003) (Stcrt. 90) wordt ingetrokken.

Artikel 16

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2003.

Artikel 17

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 juli 2003

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

P.L.B.A. van Geel

Bijlage I

Maximale huurprijsgrenzen voor zelfstandige woningen per 1 juli 2017

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

40

189,00

82

388,27

124

606,08

166

823,84

208

1.041,63

41

193,72

83

393,46

125

611,26

167

829,02

209

1.046,81

42

198,44

84

398,63

126

616,43

168

834,20

210

1.052,02

43

203,16

85

403,84

127

621,61

169

839,42

211

1.057,18

44

207,88

86

409,03

128

626,84

170

844,59

212

1.062,36

45

212,59

87

414,20

129

631,97

171

849,77

213

1.067,55

46

217,34

88

419,39

130

637,18

172

854,95

214

1.072,73

47

222,05

89

424,56

131

642,36

173

860,15

215

1.077,92

48

226,79

90

429,77

132

647,53

174

865,31

216

1.083,10

49

231,51

91

434,94

133

652,74

175

870,51

217

1.088,30

50

236,23

92

440,11

134

657,91

176

875,69

218

1.093,47

51

240,92

93

445,32

135

663,12

177

880,87

219

1.098,66

52

245,68

94

450,49

136

668,27

178

886,07

220

1.103,87

53

250,38

95

455,68

137

673,48

179

891,25

221

1.109,02

54

255,12

96

460,86

138

678,67

180

896,41

222

1.114,22

55

259,84

97

466,07

139

683,83

181

901,63

223

1.119,40

56

264,59

98

471,24

140

689,02

182

906,81

224

1.124,59

57

269,26

99

476,44

141

694,23

183

911,99

225

1.129,76

58

273,99

100

481,61

142

699,38

184

917,16

226

1.134,96

59

278,74

101

486,79

143

704,56

185

922,37

227

1.140,14

60

283,47

102

491,97

144

709,77

186

927,56

228

1.145,33

61

288,16

103

497,17

145

714,97

187

932,73

229

1.150,53

62

292,91

104

502,36

146

720,13

188

937,93

230

1.155,70

63

297,61

105

507,52

147

725,33

189

943,10

231

1.160,87

64

302,34

106

512,73

148

730,51

190

948,29

232

1.166,08

65

307,06

107

517,91

149

735,70

191

953,49

233

1.171,26

66

311,80

108

523,08

150

740,87

192

958,65

234

1.176,43

67

316,52

109

528,28

151

746,06

193

963,85

235

1.181,63

68

321,23

110

533,47

152

751,24

194

969,05

236

1.186,81

69

325,94

111

538,66

153

756,43

195

974,23

237

1.192,00

70

330,67

112

543,83

154

761,61

196

979,38

238

1.197,17

71

335,39

113

549,01

155

766,80

197

984,58

239

1.202,37

72

340,13

114

554,22

156

771,97

198

989,78

240

1.207,55

73

344,83

115

559,40

157

777,20

199

994,95

241

1.212,74

74

349,57

116

564,57

158

782,34

200

1.000,15

242

1.217,93

75

354,29

117

569,76

159

787,56

201

1.005,32

243

1.223,10

76

359,03

118

574,94

160

792,73

202

1.010,51

244

1.228,30

77

363,73

119

580,12

161

797,91

203

1.015,69

245

1.233,49

78

368,48

120

585,31

162

803,11

204

1.020,88

246

1.238,66

79

373,18

121

590,51

163

808,27

205

1.026,07

247

1.243,82

80

377,92

122

595,70

164

813,46

206

1.031,25

248

1.249,05

81

383,08

123

600,87

165

818,65

207

1.036,46

249

1.254,22

                250

1.259,39

De maximale huurprijsgrens van zelfstandige woningen met een kwaliteit van minder dan 40 punten is gelijk aan de maximale huurprijsgrens bij 40 punten:  € 189,00 per maand.

Bijlage II

Maximale huurprijsgrenzen voor onzelfstandige woonruimten per 1 juli 2017

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

1

2,11

51

104,71

101

207,27

151

309,83

201

391,67

2

4,15

52

106,74

102

209,32

152

311,91

202

392,72

3

6,21

53

108,82

103

211,37

153

313,93

203

393,80

4

8,28

54

110,86

104

213,41

154

316,00

204

394,82

5

10,32

55

112,92

105

215,50

155

318,06

205

395,91

6

12,39

56

114,95

106

217,53

156

320,10

206

396,95

7

14,45

57

116,98

107

219,59

157

322,17

207

398,04

8

16,50

58

119,05

108

221,66

158

324,20

208

399,10

9

18,56

59

121,10

109

223,67

159

326,26

209

400,17

10

20,62

60

123,16

110

225,75

160

328,33

210

401,21

11

22,63

61

125,21

111

227,79

161

330,36

211

402,29

12

24,68

62

127,26

112

229,83

162

332,42

212

403,33

13

26,73

63

129,31

113

231,88

163

334,46

213

404,42

14

28,80

64

131,38

114

233,92

164

336,53

214

405,48

15

30,86

65

133,44

115

235,99

165

338,58

215

406,53

16

32,89

66

135,49

116

238,04

166

340,61

216

407,59

17

34,95

67

137,49

117

240,11

167

342,67

217

408,64

18

37,01

68

139,55

118

242,16

168

344,71

218

409,71

19

39,07

69

141,63

119

244,20

169

346,79

219

410,80

20

41,12

70

143,66

120

246,25

170

348,84

220

411,87

21

43,15

71

145,72

121

248,31

171

350,85

221

412,91

22

45,19

72

147,76

122

250,36

172

352,92

222

413,99

23

47,26

73

149,81

123

252,38

173

354,98

223

415,05

24

49,29

74

151,88

124

254,44

174

357,05

224

416,11

25

51,36

75

153,95

125

256,48

175

359,07

225

417,13

26

53,39

76

155,98

126

258,55

176

361,14

226

418,22

27

55,47

77

158,04

127

260,61

177

363,18

227

419,28

28

57,53

78

160,06

128

262,67

178

365,26

228

420,33

29

59,57

79

162,14

129

264,72

179

367,29

229

421,40

30

61,62

80

164,18

130

266,77

180

369,35

230

422,47

31

63,66

81

166,21

131

268,81

181

370,40

231

423,52

32

65,72

82

168,30

132

270,86

182

371,47

232

424,61

33

67,77

83

170,33

133

272,93

183

372,54

233

425,64

34

69,80

84

172,40

134

274,98

184

373,62

234

426,71

35

71,86

85

174,46

135

277,00

185

374,65

235

427,77

36

73,92

86

176,50

136

279,07

186

375,73

236

428,86

37

75,97

87

178,56

137

281,13

187

376,77

237

429,89

38

78,04

88

180,61

138

283,19

188

377,85

238

430,96

39

80,08

89

182,64

139

285,24

189

378,89

239

432,02

40

82,14

90

184,71

140

287,28

190

379,97

240

433,09

41

84,19

91

186,75

141

289,33

191

381,02

241

434,14

42

86,23

92

188,82

142

291,39

192

382,11

242

435,22

43

88,28

93

190,85

143

293,45

193

383,14

243

436,30

44

90,32

94

192,91

144

295,50

194

384,21

244

437,36

45

92,37

95

194,99

145

297,51

195

385,27

245

438,43

46

94,43

96

197,03

146

299,58

196

386,34

246

439,47

47

96,48

97

199,08

147

301,66

197

387,41

247

440,53

48

98,54

98

201,13

148

303,69

198

388,48

248

441,60

49

100,60

99

203,17

149

305,73

199

389,54

249

442,67

50

102,64

100

205,24

150

307,80

200

390,61

250

443,71

Maximale huurprijsgrenzen voor onzelfstandige woonruimten per 1 juli 2017

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

251

444,77

301

497,91

351

551,01

401

604,17

451

657,31

252

445,86

302

498,99

352

552,13

402

605,19

452

658,36

253

446,90

303

500,03

353

553,15

403

606,29

453

659,45

254

447,96

304

501,10

354

554,23

404

607,34

454

660,48

255

449,02

305

502,17

355

555,27

405

608,42

455

661,55

256

450,09

306

503,23

356

556,36

406

609,46

456

662,63

257

451,14

307

504,28

357

557,40

407

610,56

457

663,69

258

452,23

308

505,36

358

558,46

408

611,60

458

664,73

259

453,27

309

506,42

359

559,54

409

612,70

459

665,81

260

454,35

310

507,48

360

560,58

410

613,71

460

666,88

261

455,39

311

508,55

361

561,66

411

614,81

461

667,93

262

456,48

312

509,59

362

562,74

412

615,87

462

668,97

263

457,50

313

510,69

363

563,80

413

616,93

463

670,05

264

458,60

314

511,73

364

564,83

414

617,98

464

671,13

265

459,68

315

512,79

365

565,93

415

619,07

465

672,18

266

460,72

316

513,82

366

566,99

416

620,10

466

673,26

267

461,80

317

514,94

367

568,04

417

621,17

467

674,29

268

462,87

318

515,97

368

569,12

418

622,24

468

675,34

269

463,91

319

517,03

369

570,18

419

623,29

469

676,44

270

464,97

320

518,08

370

571,24

420

624,37

470

677,48

271

466,05

321

519,16

371

572,31

421

625,41

471

678,57

272

467,09

322

520,22

372

573,36

422

626,49

472

679,62

273

468,16

323

521,26

373

574,42

423

627,54

473

680,71

274

469,22

324

522,37

374

575,50

424

628,60

474

681,73

275

470,28

325

523,40

375

576,56

425

629,68

475

682,83

276

471,35

326

524,49

376

577,61

426

630,71

476

683,86

277

472,40

327

525,53

377

578,66

427

631,80

477

684,96

278

473,48

328

526,61

378

579,75

428

632,86

478

685,98

279

474,53

329

527,63

379

580,81

429

633,94

479

687,08

280

475,61

330

528,75

380

581,83

430

634,99

480

688,12

281

476,66

331

529,77

381

582,92

431

636,08

481

689,21

282

477,71

332

530,85

382

583,98

432

637,11

482

690,26

283

478,78

333

531,90

383

585,06

433

638,18

483

691,29

284

479,87

334

532,99

384

586,11

434

639,25

484

692,36

285

480,90

335

534,02

385

587,18

435

640,31

485

693,43

286

481,98

336

535,09

386

588,23

436

641,36

486

694,51

287

483,04

337

536,17

387

589,32

437

642,42

487

695,55

288

484,11

338

537,21

388

590,36

438

643,49

488

696,64

289

485,17

339

538,29

389

591,43

439

644,55

489

697,66

290

486,24

340

539,35

390

592,52

440

645,63

490

698,73

291

487,29

341

540,42

391

593,56

441

646,67

491

699,80

292

488,36

342

541,46

392

594,62

442

647,74

492

700,87

293

489,41

343

542,55

393

595,68

443

648,80

493

701,91

294

490,48

344

543,60

394

596,76

444

649,88

494

703,00

295

491,55

345

544,66

395

597,80

445

650,91

495

704,06

296

492,61

346

545,76

396

598,88

446

651,98

496

705,11

297

493,67

347

546,80

397

599,91

447

653,07

497

706,18

298

494,73

348

547,87

398

601,01

448

654,10

498

707,24

299

495,78

349

548,92

399

602,05

449

655,18

499

708,30

300

496,88

350

549,99

400

603,13

450

656,25

500

709,35

Maximale huurprijsgrenzen voor onzelfstandige woonruimten per 1 juli 2017

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

501

710,44

551

763,56

601

816,68

651

869,82

701

922,94

502

711,48

552

764,63

602

817,75

652

870,90

702

924,03

503

712,56

553

765,67

603

818,81

653

871,92

703

925,07

504

713,61

554

766,76

604

819,90

654

873,03

704

926,13

505

714,68

555

767,82

605

820,95

655

874,06

705

927,19

506

715,74

556

768,88

606

822,00

656

875,15

706

928,26

507

716,80

557

769,94

607

823,06

657

876,19

707

929,33

508

717,87

558

771,01

608

824,13

658

877,27

708

930,39

509

718,93

559

772,05

609

825,18

659

878,32

709

931,46

510

719,98

560

773,14

610

826,26

660

879,39

710

932,50

511

721,05

561

774,19

611

827,32

661

880,46

711

933,58

512

722,11

562

775,25

612

828,39

662

881,51

712

934,64

513

723,19

563

776,34

613

829,43

663

882,57

713

935,70

514

724,23

564

777,38

614

830,50

664

883,64

714

936,77

515

725,29

565

778,42

615

831,56

665

884,71

715

937,83

516

726,37

566

779,48

616

832,65

666

885,76

716

938,90

517

727,44

567

780,58

617

833,68

667

886,84

717

939,94

518

728,49

568

781,61

618

834,75

668

887,89

718

941,03

519

729,55

569

782,70

619

835,82

669

888,94

719

942,07

520

730,61

570

783,74

620

836,90

670

890,00

720

943,14

521

731,68

571

784,81

621

837,95

671

891,07

721

944,20

522

732,74

572

785,86

622

839,00

672

892,14

722

945,30

523

733,81

573

786,95

623

840,07

673

893,19

723

946,32

524

734,85

574

788,00

624

841,14

674

894,26

724

947,41

525

735,95

575

789,09

625

842,19

675

895,30

725

948,45

526

737,00

576

790,15

626

843,28

676

896,38

726

949,52

527

738,05

577

791,21

627

844,32

677

897,45

727

950,58

528

739,12

578

792,26

628

845,40

678

898,51

728

951,63

529

740,20

579

793,34

629

846,44

679

899,55

729

952,72

530

741,25

580

794,38

630

847,51

680

900,66

730

953,76

531

742,31

581

795,42

631

848,57

681

901,70

731

954,83

532

743,35

582

796,51

632

849,63

682

902,75

732

955,88

533

744,45

583

797,57

633

850,69

683

903,82

733

956,97

534

745,50

584

798,62

634

851,75

684

904,87

734

958,01

535

746,57

585

799,70

635

852,82

685

905,95

735

959,08

536

747,61

586

800,77

636

853,88

686

907,01

736

960,13

537

748,68

587

801,80

637

854,96

687

908,07

737

961,23

538

749,76

588

802,87

638

856,00

688

909,13

738

962,27

539

750,82

589

803,92

639

857,09

689

910,21

739

963,33

540

751,85

590

805,01

640

858,12

690

911,27

740

964,39

541

752,95

591

806,04

641

859,22

691

912,32

741

965,46

542

754,00

592

807,13

642

860,28

692

913,40

742

966,53

543

755,04

593

808,17

643

861,35

693

914,47

743

967,59

544

756,12

594

809,25

644

862,39

694

915,52

744

968,65

545

757,20

595

810,32

645

863,46

695

916,55

745

969,70

546

758,24

596

811,40

646

864,51

696

917,65

746

970,79

547

759,32

597

812,44

647

865,55

697

918,68

747

971,83

548

760,38

598

813,51

648

866,66

698

919,77

748

972,90

549

761,42

599

814,58

649

867,69

699

920,79

749

973,95

550

762,49

600

815,62

650

868,77

700

921,90

750

975,02

                >750

*

* De maximale huurprijsgrens behorende bij meer dan 750 punten is het bedrag dat wordt verkregen door € 1,07 (dat bedrag komt overeen met het verschil tussen de bedragen, genoemd bij 750 en 749 punten) te vermenigvuldigen met het aantal punten van de woonruimte, verminderd met 750, en bij de verkregen uitkomst € 975,02 (dat bedrag komt overeen met het bedrag genoemd bij 750 punten) op te tellen.

Bijlage III

Maximale huurprijsgrenzen voor woonwagens per 1 juli 2017

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

40

209,20

82

429,73

124

669,50

166

909,23

208

1.148,99

41

214,44

83

435,46

125

675,18

167

914,95

209

1.154,69

42

219,65

84

441,14

126

680,90

168

920,66

210

1.160,41

43

224,89

85

446,86

127

686,61

169

926,34

211

1.166,12

44

230,08

86

452,56

128

692,32

170

932,08

212

1.171,84

45

235,31

87

458,25

129

698,01

171

937,79

213

1.177,56

46

240,52

88

463,97

130

703,72

172

943,49

214

1.183,23

47

245,79

89

469,68

131

709,44

173

949,19

215

1.188,95

48

251,01

90

475,39

132

715,15

174

954,89

216

1.194,69

49

256,25

91

481,11

133

720,87

175

960,63

217

1.200,37

50

261,47

92

486,81

134

726,57

176

966,32

218

1.206,09

51

266,68

93

492,52

135

732,28

177

972,03

219

1.211,78

52

271,92

94

498,24

136

737,98

178

977,74

220

1.217,50

53

277,14

95

503,93

137

743,70

179

983,44

221

1.223,21

54

282,38

96

509,64

138

749,40

180

989,16

222

1.228,93

55

287,60

97

515,37

139

755,12

181

994,87

223

1.234,64

56

292,82

98

521,04

140

760,82

182

1.000,57

224

1.240,32

57

298,08

99

526,76

141

766,53

183

1.006,28

225

1.246,04

58

303,29

100

532,47

142

772,24

184

1.011,97

226

1.251,75

59

308,52

101

538,16

143

777,95

185

1.017,71

227

1.257,46

60

313,75

102

543,90

144

783,63

186

1.023,42

228

1.263,18

61

318,96

103

549,60

145

789,37

187

1.029,09

229

1.268,86

62

324,20

104

555,30

146

795,05

188

1.034,84

230

1.274,57

63

329,43

105

561,02

147

800,79

189

1.040,55

231

1.280,31

64

334,63

106

566,72

148

806,50

190

1.046,24

232

1.286,01

65

339,91

107

572,44

149

812,19

191

1.051,97

233

1.291,73

66

345,12

108

578,13

150

817,90

192

1.057,66

234

1.297,41

67

350,35

109

583,86

151

823,62

193

1.063,36

235

1.303,13

68

355,57

110

589,56

152

829,33

194

1.069,07

236

1.308,84

69

360,79

111

595,25

153

835,04

195

1.074,79

237

1.314,55

70

366,02

112

601,00

154

840,75

196

1.080,50

238

1.320,24

71

371,24

113

606,69

155

846,45

197

1.086,21

239

1.325,96

72

376,48

114

612,38

156

852,15

198

1.091,91

240

1.331,67

73

381,73

115

618,11

157

857,85

199

1.097,60

241

1.337,38

74

386,93

116

623,81

158

863,58

200

1.103,31

242

1.343,09

75

392,17

117

629,52

159

869,26

201

1.109,05

243

1.348,80

76

397,37

118

635,22

160

874,98

202

1.114,74

244

1.354,50

77

402,62

119

640,93

161

880,71

203

1.120,47

245

1.360,21

78

407,85

120

646,64

162

886,42

204

1.126,16

246

1.365,93

79

413,09

121

652,38

163

892,11

205

1.131,88

247

1.371,64

80

418,32

122

658,07

164

897,84

206

1.137,59

248

1.377,34

81

423,58

123

663,78

165

903,55

207

1.143,30

249

1.383,03

                250

1.388,77

De maximale huurprijsgrens van woonwagens met een kwaliteit van minder dan 40 punten is gelijk aan de maximale huurprijsgrens bij 40 punten: € 209,20 per maand.

Bijlage IV

Maximale huurprijsgrenzen voor standplaatsen per 1 juli 2017

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

1

4,96

51

250,43

101

506,01

151

775,52

201

1.045,03

2

9,88

52

255,38

102

511,39

152

780,92

202

1.050,43

3

14,79

53

260,27

103

516,81

153

786,31

203

1.055,81

4

19,70

54

265,19

104

522,20

154

791,69

204

1.061,20

5

24,62

55

270,10

105

527,56

155

797,08

205

1.066,59

6

29,51

56

275,01

106

532,98

156

802,47

206

1.071,98

7

34,43

57

279,89

107

538,37

157

807,89

207

1.077,40

8

39,34

58

284,82

108

543,74

158

813,24

208

1.082,76

9

44,26

59

289,75

109

549,15

159

818,66

209

1.088,15

10

49,18

60

294,67

110

554,53

160

824,03

210

1.093,57

11

54,09

61

299,54

111

559,92

161

829,42

211

1.098,93

12

58,97

62

304,46

112

565,31

162

834,83

212

1.104,32

13

63,90

63

309,37

113

570,69

163

840,20

213

1.109,71

14

68,80

64

314,27

114

576,11

164

845,58

214

1.115,10

15

73,70

65

319,19

115

581,48

165

850,98

215

1.120,50

16

78,62

66

324,10

116

586,87

166

856,39

216

1.125,89

17

83,52

67

329,02

117

592,27

167

861,77

217

1.131,28

18

88,44

68

333,92

118

597,65

168

867,15

218

1.136,65

19

93,33

69

338,82

119

603,04

169

872,57

219

1.142,06

20

98,27

70

343,73

120

608,43

170

877,94

220

1.147,47

21

103,15

71

348,64

121

613,82

171

883,33

221

1.152,82

22

108,08

72

353,56

122

619,23

172

888,71

222

1.158,22

23

112,99

73

358,46

123

624,60

173

894,12

223

1.163,61

24

117,91

74

363,37

124

630,01

174

899,48

224

1.169,01

25

122,79

75

368,29

125

635,39

175

904,88

225

1.174,39

26

127,73

76

373,20

126

640,77

176

910,29

226

1.179,79

27

132,63

77

378,08

127

646,17

177

915,66

227

1.185,18

28

137,55

78

383,02

128

651,59

178

921,07

228

1.190,57

29

142,44

79

387,92

129

656,94

179

926,46

229

1.195,97

30

147,35

80

392,85

130

662,35

180

931,81

230

1.201,35

31

152,28

81

398,21

131

667,72

181

937,24

231

1.206,71

32

157,17

82

403,60

132

673,12

182

942,61

232

1.212,14

33

162,07

83

409,01

133

678,51

183

948,01

233

1.217,52

34

166,99

84

414,37

134

683,89

184

953,38

234

1.222,90

35

171,91

85

419,78

135

689,30

185

958,80

235

1.228,30

36

176,82

86

425,18

136

694,66

186

964,20

236

1.233,69

37

181,72

87

430,55

137

700,08

187

969,57

237

1.239,08

38

186,62

88

435,95

138

705,47

188

974,97

238

1.244,46

39

191,54

89

441,33

139

710,84

189

980,36

239

1.249,87

40

196,45

90

446,74

140

716,24

190

985,75

240

1.255,25

41

201,37

91

452,12

141

721,65

191

991,15

241

1.260,63

42

206,27

92

457,49

142

727,00

192

996,51

242

1.266,02

43

211,19

93

462,91

143

732,39

193

1.001,91

243

1.271,41

44

216,08

94

468,28

144

737,80

194

1.007,32

244

1.276,81

45

220,98

95

473,67

145

743,20

195

1.012,70

245

1.282,21

46

225,92

96

479,07

146

748,57

196

1.018,07

246

1.287,59

47

230,82

97

484,46

147

753,98

197

1.023,47

247

1.292,95

48

235,75

98

489,85

148

759,36

198

1.028,87

248

1.298,38

49

240,64

99

495,26

149

764,76

199

1.034,25

249

1.303,76

50

245,55

100

500,63

150

770,13

200

1.039,65

250

1.309,14

                >250

*

* De maximale huurprijsgrens behorende bij meer dan 250 punten is het bedrag dat wordt verkregen door € 5,38 (dat bedrag komt overeen met het verschil tussen de bedragen, genoemd bij 250 en 249 punten) te vermenigvuldigen met het aantal punten van de woonruimte, verminderd met 250, en bij de verkregen uitkomst € 1.309,14 (dat bedrag komt overeen met het bedrag genoemd bij 250 punten) op te tellen.

Bijlage V

Schema van redelijke huuraanpassingen per 1 juli 2017 voor woonruimte bij overgang van reguliere huurprijs naar reguliere huurprijs

Geldende huurprijs (in bedragen per maand)

Huuraanpassing

I hoger dan de maximale huurprijsgrens1

huurverlaging2 tot de maximale huurprijsgrens1

II niet hoger dan de maximale huurprijsgrens1

IIa. huurverhoging van:

indien het huishoudinkomen, bedoeld in artikel 7:252a, tweede lid, onderdeel b, van het Burgerlijk Wetboek, over het inkomenstoetsjaar, bedoeld in onderdeel d van dat artikellid, van de op het tijdstip van de in het voorstel tot verhoging van de huurprijs genoemde ingangsdatum in de woonruimte, die een zelfstandige woning vormt, wonende huurder en overige bewoners

a. lager is dan of gelijk is aan het in artikel 10, tweede lid, tweede volzin, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte bedoelde bedrag: maximaal 2,8 procentpunt, en

b. hoger is dan het in artikel 10, tweede lid, tweede volzin, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte bedoelde bedrag: maximaal 4,3 procentpunt,

voor zover de maximale huurprijsgrens1 niet wordt overschreden.

IIb. huurverhoging ten aanzien van overige woonruimte: maximaal 1,8 procentpunt, voor zover de maximale huurprijsgrens1 niet wordt overschreden.

1 De maximale huurprijsgrenzen, bedoeld in de artikelen 8a en 12, eerste lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte, zoals deze gelden op de dag dat dit schema in werking treedt.

2 Bij woonruimte welke een zelfstandige woning vormt, met een puntentotaal van meer dan 250 en een geldende huurprijs hoger dan de maximale huurprijsgrens bij een puntentotaal van 250, kan een huurprijsverlaging plaatsvinden, indien het huurpeil van vergelijkbare woonruimte daartoe aanleiding geeft. De huurprijs van deze woonruimte kan niet worden verlaagd tot minder dan de maximale huurprijsgrens behorende bij woonruimte met een puntentotaal van 250, behoudens toepassing van artikel 6, eerste lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte.

Bijlage VI

Schema van redelijke huuraanpassingen per 1 juli 2017 voor woonruimte bij overgang van reguliere huurprijs naar huurvastprijs, van huurvastprijs naar reguliere huurprijs en van huurvastprijs naar nieuwe huurvastprijs

Geldende huurprijs (in bedragen per maand)

Huuraanpassing

I

hoger dan de maximale huurprijsgrens ¹

I

huurverlaging tot de maximale huurprijsgrens ¹en ²

       

II

niet hoger dan de maximale huurprijsgrens ¹, bij overgang van de overeengekomen reguliere huurprijs

4 of huurvastprijs ³ naar een (nieuwe) huurvastprijs ³

II

ieder percentage, voorzover de maximale huurprijsgrens ¹ niet wordt overschreden

       

III

niet hoger dan de maximale huurprijsgrens ¹, bij overgang van de huurvastprijs ³ naar een nieuwe reguliere huurprijs 4, voorzover bij de aanvang van de oude huurvastprijs ³ wèl een alternatieve reguliere huurprijs 4 bekend was

III

huurverhoging van maximaal de uitkomst van de gecumuleerde vermenigvuldiging van alle in de periode dat de huurvastprijs ³ in rekening is gebracht, per 1 juli verwachte huurprijsontwikkelingen als bedoeld in artikel 27, derde lid, van de Wet op de huurtoeslag, en de alternatieve reguliere huurprijs 4, voorzover de maximale huurprijsgrens ¹ niet wordt overschreden 5

       

IV

niet hoger dan de maximale huurprijsgrens ¹, bij overgang van de huurvastprijs ³ naar een nieuwe reguliere huurprijs 4, voorzover bij de aanvang van de huurvastprijs ³ géén alternatieve reguliere huurprijs 4 bekend was

IV

huurverhoging van maximaal de uitkomst van de gecumuleerde vermenigvuldiging van alle in de periode dat de huurvastprijs ³ in rekening is gebracht, per 1 juli verwachte huurprijsontwikkelingen als bedoeld in artikel 27, derde lid, van de Wet op de huurtoeslag, gedeeld door 2, voor zover de maximale huurprijsgrens ¹ niet wordt overschreden 5

¹ De maximale huurprijsgrenzen, bedoeld in de artikelen 8a en 12, eerste lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte, zoals deze gelden op de dag dat dit schema in werking treedt.

² Bij woonruimte welke een zelfstandige woning vormt, met een puntentotaal van meer dan 250 en een geldende huurprijs hoger dan de maximale huurprijsgrens bij een puntentotaal van 250, kan een huurprijsverlaging plaatsvinden, indien het huurpeil van vergelijkbare woonruimte daartoe aanleiding geeft. De huurprijs van deze woonruimte kan niet worden verlaagd tot minder dan de maximale huurprijsgrens behorende bij woonruimte met een puntentotaal van 250, behoudens toepassing van artikel 6, eerste lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte.

³ Onder huurvastprijs wordt verstaan de voor de gehele huurvastperiode geldende (bevroren) huurprijs.

4 Onder reguliere huurprijs wordt verstaan de huurprijs die jaarlijks kan worden verhoogd.

5 Indien de huurvastperiode eindigde op 30 juni van enig jaar dient, in afwijking van het schema, in de gecumuleerde vermenigvuldiging tevens de huurprijsontwikkeling te worden betrokken die wordt verwacht voor het tijdvak van 1 juli tot en met 30 juni daaropvolgend. Indien de huurvastperiode is begonnen op 1 juli van enig jaar dient, in afwijking van het schema, in de gecumuleerde vermenigvuldiging niet de huurprijsontwikkeling te worden betrokken die werd verwacht voor het tijdvak van die 1 juli-datum tot en met de 30 juni-datum daaropvolgend.

Bijlage VIII

Het bedrag van de servicekosten, bedoeld in artikel 18, vierde lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, is:

Bij zelfstandige woonruimte
  Normbedrag per jaar
Gas

Prijs van 400 m3 gas*

Water

Prijs van 25 m3 water*

Elektriciteit

Prijs van 800 kWh*

Overige servicekosten

12 euro

Bij onzelfstandige woonruimte
  Normbedrag per jaar
Gas

Prijs van 250 m3 gas*

Water

Prijs van 25 m3 water*

Elektriciteit

Prijs van 500 kWh*

Overige servicekosten

12 euro

* Hierbij wordt uitgegaan van de gemiddelde prijzen voor gas, elektra en water volgens het CBS, die per jaar verschillen.

Bijlage IX [Vervallen per 01-04-2010]

Bijlage X [Vervallen per 01-04-2010]

Bijlage XI [Vervallen per 01-04-2010]

Bijlage XII [Vervallen per 01-04-2010]

Bijlage XIII [Vervallen per 01-04-2010]

Bijlage XIV [Vervallen per 01-04-2010]

Bijlage XVa [Vervallen per 01-04-2010]

Bijlage XVb [Vervallen per 01-04-2010]

Bijlage XVc [Vervallen per 01-04-2010]