Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Tijdelijke regeling verordening (EG) nr. 782/2003[Regeling vervallen per 10-12-2004.]

Geldend van 29-06-2003 t/m 09-12-2004

Regeling tot tijdelijke uitvoering van verordening (EG) nr. 782/2003 (Tijdelijke regeling verordening (EG) nr. 782/2003)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op verordening (EG) nr. 782/2003 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 april 2003, houdende een verbod op organische tinverbindingen op schepen (PbEU L 115);

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 10-12-2004]

Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie is belast met de uitvoering van artikel 6 van verordening (EG) nr. 782/2003 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 april 2003, houdende een verbod op organische tinverbindingen op schepen (PbEU L 115), voor wat betreft de keuring en certificatie van schepen.

Artikel 2 [Vervallen per 10-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt op een door de Minister van Verkeer en Waterstaat te bepalen tijdstip.

Artikel 3 [Vervallen per 10-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling verordening (EG) nr. 782/2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs