Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Naamswijziging ministerie LNV

Geldend van 01-07-2003 t/m heden

Besluit van 24 juni 2003, nr. 03.002147 houdende naamswijziging van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, van 23 juni 2003, nr. 03M457883;

Gelet op artikel 44, eerste lid, van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De naam van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij wordt gewijzigd in: ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2003.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, is belast met de uitvoering van dit besluit, dat zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Hoge Colleges van Staat, de Raad van Ministers, de Gevolmachtigde Ministers van de Nederlandse Antillen en van Aruba en de ministeries.

's-Gravenhage, 24 juni 2003

Beatrix

De

Minister-President

,

Minister

van Algemene Zaken,

J.P. Balkenende