Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Besluit bevordering innovatieve ontwikkelingen stedelijke vernieuwing (laten vervallen onderscheid projecten, enz.)[Regeling vervallen per 28-04-2011 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2011.]

Geldend van 27-06-2003 t/m 31-12-2010

Besluit van 5 juni 2003 tot wijziging van het Besluit bevordering innovatieve ontwikkelingen stedelijke vernieuwing (laten vervallen van het onderscheid tussen kleine en grote projecten, opheffing Commissie innovatie stedelijke vernieuwing)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 6 februari 2003, nr. MJZ2003008853, Centrale Directie Juridische Zaken, afdeling Wetgeving;

Gelet op artikel 19 van de Wet stedelijke vernieuwing;

De Raad van State gehoord (advies van 18 april 2003, nr. W08.03.0059/V);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 26 mei 2003, nr. MJZ 2003047826, Centrale Directie Juridische Zaken, afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II [Vervallen per 28-04-2011]

De aanvragen voor een subsidie als bedoeld in artikel 3 van het Besluit bevordering innovatieve ontwikkelingen stedelijke vernieuwing, ingediend voor inwerkingtreding van dit besluit, worden afgehandeld op basis van het Besluit bevordering innovatieve ontwikkelingen stedelijke vernieuwing, zoals dat komt te luiden na inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel III [Vervallen per 28-04-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 5 juni 2003

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

S. M. Dekker

Uitgegeven de zesentwintigste juni 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner