Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Rechtspositiebesluit WPO/WEC[Regeling vervallen per 01-08-2015.]

Geldend van 01-01-2014 t/m 31-07-2015

Besluit van 27 mei 2003 onder meer houdende de vaststelling van een geactualiseerde tekst van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (Rechtspositiebesluit WPO/WEC)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 12 februari 2002, nr. WJZ 2002/5881 (2908), directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan na overleg met Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op de artikelen 33, tweede lid, 64, 120, 123 en 185 van de Wet op het primair onderwijs, de artikelen 33, tweede lid, 66, 117 en 120 van de Wet op de expertisecentra, de artikelen 38a, tweede lid, 153, tweede lid, 184, 233 en 235 van de Wet op het voortgezet onderwijs, de artikelen 3, eerste en negende lid, 5, derde lid, en 18 van de Ziekenfondswet en de artikelen 125, eerste lid, en 134 van de Ambtenarenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 29 maart 2002, nr. WO5.02.0075/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 21 mei 2003, nr. WJZ/2003/10861 (2908);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Regelen voor het openbaar onderwijs, tevens voorwaarden voor bekostiging voor het bijzonder onderwijs [Vervallen per 01-08-2015]

Titel 1. Algemene bepalingen [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 1. Begripsbepalingen [Vervallen per 01-08-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

 • b. tijdelijke dienst: het dienstverband van bepaalde duur;

 • c. vaste dienst: het dienstverband van onbepaalde duur;

 • d. instelling:

 • e. betrokkene:

  • 1°. een lid van het personeel dat door een bevoegd gezag is benoemd ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden aan door het bevoegd gezag in stand gehouden instellingen als bedoeld in onderdeel d, onder 1°;

  • 2°. een lid van het personeel dat door een bevoegd gezag is benoemd ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden aan door het bevoegd gezag in stand gehouden instellingen als bedoeld in onderdeel d, onder 2°;

  • 3°. een lid van het personeel dat door een bevoegd gezag is benoemd ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden aan door het bevoegd gezag in stand gehouden instellingen als bedoeld in onderdeel d, onder 3°;

 • f. bevoegd gezag:

  • 1°. ten aanzien van de instellingen genoemd in onderdeel d, onder 1° of 2° voor wat betreft:

   • een openbare of uit de openbare kas bekostigde school:

    • a. het college van burgemeester en wethouders, voor zover de raad niet anders bepaalt, en, indien de raad dit besluit, met inachtneming van door hem te stellen regelen,

    • b. het krachtens de desbetreffende gemeenschappelijke regeling bevoegde orgaan,

    • c. de openbare rechtspersoon, bij verordening door een of meer gemeenteraden ingesteld,

    • d. de stichting, opgericht tot instandhouding van een of meer openbare en een of meer bijzondere scholen,

   • een bijzondere school: het schoolbestuur;

  • 2°. ten aanzien van de instellingen genoemd in onderdeel d, onder 3°: het bestuur;

 • g. werktijdfactor: het gedeelte van de normbetrekking waarvoor een personeelslid is benoemd, waarbij de uitkomst rekenkundig wordt afgerond op vier cijfers achter de komma;

 • h. inspectie: de inspectie van het onderwijs, belast met het toezicht op de desbetreffende instelling;

 • i. normbetrekking: de betrekking of de betrekkingen waarvan de omvang op jaarbasis na aftrek van het verlof op grond van artikel 12 respectievelijk artikel 17, tweede lid, eerste volzin en na aftrek van het verlof op grond van artikel 33, gelijk is aan 1659 uren en waarbij de gemiddelde weektaak op jaarbasis gelijk is aan 36,86 uren;

 • j. bezoldiging: de som van het salaris en de toelagen, genoemd in de artikelen 98, 115, 180, 181 en 273, tweede en derde lid, waarop de betrokkene ingevolge dit besluit aanspraak heeft;

 • k. pensioenreglement: het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP;

 • l. pensioen: een pensioen als bedoeld in en vastgesteld bij of krachtens de Wet privatisering ABP;

 • m. schooljaar: het administratieve schooljaar, zijnde het tijdvak van 1 augustus tot en met 31 juli;

 • n. benoeming of aanstelling: de benoeming in algemene dienst van een bevoegd gezag, bedoeld in artikel 34, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs dan wel artikel 34, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra;

 • o. akte van benoeming: de akte van benoeming bij het bijzonder onderwijs dan wel de akte van aanstelling bij het openbaar onderwijs, bedoeld in titel 2 van hoofdstuk 1;

 • p. echtgeno(o)t(e): voor de toepassing van dit besluit wordt onder echtgenote of echtgenoot mede begrepen de levenspartner met wie de betrokkene samenwoont en – met het oogmerk duurzaam samen te leven – een gemeenschappelijke huishouding voert op basis van een notarieel verleden samenlevingscontract bevattende de wederzijdse rechten en verplichtingen ter zake van die samenwoning en gemeenschappelijke huishouding, dan wel de persoon met wie een geregistreerd partnerschap is aangegaan, waarbij geldt dat tegelijkertijd slechts één persoon als levenspartner of geregistreerde partner kan worden aangemerkt en waarbij tevens geldt dat Onze Minister kan verlangen dat een schriftelijke verklaring van een notaris wordt overgelegd waaruit blijkt dat een samenlevingscontract als bedoeld in de eerste volzin is gesloten;

 • q. salarisschaal: de bij een functie horende schaal.

Artikel 2. Tervisielegging [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 3. Aanvang termijnen [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 4. Algemene termijnenwet [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 5. Wijzigingen salarisbedragen, toelagen en tegemoetkomingen [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 6. Niet-bekostigd personeel [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 7. Billijkheidsbepaling [Vervallen per 04-10-2006]

Titel 2. Akte van benoeming, verklaring omtrent het gedrag en sollicitatiecode [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 8. Akte van benoeming [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 9. Verklaring omtrent het gedrag [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 10. Sollicitatiecode, vaststelling en tervisielegging [Vervallen per 04-10-2006]

Titel 3. Vakantieverlof en buitengewoon verlof [Vervallen per 01-08-2015]

§ 1. Vakantieverlof onderwijsgevend personeel [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 11. Begripsbepalingen [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 12. Vakantieverlof [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 13. Bijzonder vakantieverlof in verband met vakantiespreiding [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 14. Vakantieverlof kort-tijdelijk personeel [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 15. Intrekking vakantieverlof [Vervallen per 04-10-2006]

§ 2. Vakantieverlof onderwijsondersteunend personeel [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 16. Begripsbepalingen [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 17. Vakantieverlof [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 18. Intrekking vakantieverlof [Vervallen per 04-10-2006]

§ 3. Buitengewoon verlof [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 19. Begripsbepalingen [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 20. Kort buitengewoon verlof (imperatief) [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 21. Kort buitengewoon verlof in verband met nascholing [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 22. Kort buitengewoon verlof (facultatief) [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 23. Lang buitengewoon verlof (facultatief) [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 24. Lang buitengewoon verlof in het persoonlijk belang [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 25. Lang buitengewoon verlof mede in het algemeen belang [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 26. Lang buitengewoon verlof overwegend in het algemeen belang [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 27. Lang buitengewoon verlof voor politieke functies (imperatief) [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 28. Afloop lang buitengewoon verlof [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 29. Borstkind [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 30. Verlof in verband met overleg- en advieswerkzaamheden (imperatief) [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 31. Buitengewoon verlof in verband met ouderschap (algemeen) [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 31a. Betaald buitengewoon verlof in verband met ouderschap [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 31b. Aanspraken bij samenloop van rechten op grond van de artikelen 31 en 31a [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 31c. Verplichting tot terugbetaling en tot acties ter financiering van het verlof [Vervallen per 04-10-2006]

§ 4. Verlof in verband met arbeidsduurverkorting [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 32. Verlof i.v.m. arbeidsduurverkorting [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 33. Verlof in verband met niet genoten arbeidsduurverkorting onderwijsgevend personeel [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 33a. Flexibele invulling arbeidsduur [Vervallen per 04-10-2006]

Titel 4. Verlof wegens militaire dienst [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 34. Begripsbepalingen [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 35. Algemeen [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 36. Verlof wegens opleiding en oefening [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 37. Verlof wegens herhalingsoefening [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 38. Verlof wegens opkomst in bijzondere gevallen [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 39. Verlof tijdens vakantieverlof [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 40. Overeenkomstige toepassing [Vervallen per 04-10-2006]

Titel 5. Rechten van nabestaanden bij overlijden [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 41. Begripsbepalingen [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 42. Nabestaanden [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 43. Bedrag en uitbetaling [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 44. Gebruik van de dienstwoning [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 45. Verrekening met andere uitkeringen [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 46. Vermindering wegens reeds genoten inkomsten [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 47. Geen nabestaanden [Vervallen per 04-10-2006]

Titel 6. Afvloeiingsregeling [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 48. Algemeen [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 49. Vaststelling [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 50. Tervisielegging [Vervallen per 04-10-2006]

Titel 7. Verplaatsingskosten [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 51. Begripsbepalingen [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 52. Standplaatsbetrekking bij vervangingswerkzaamheden [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 53. Aanspraak op tegemoetkoming in verhuiskosten [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 54. Aanspraak op een tegemoetkoming in verhuiskosten ter zake van het betrekken of verlaten van een dienstwoning [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 55. De hoogte van de tegemoetkoming in verhuiskosten [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 56. Samenloop verhuiskostenvergoedingen [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 57. Geen aanspraak op verhuiskostenvergoeding [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 58. Terugbetaling tegemoetkoming verhuiskosten [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 59. Aanspraak op tegemoetkoming in de reiskosten [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 60. Evenredige vermindering tegemoetkoming in de reiskosten [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 61. Aanspraak aantal kalendermaanden per jaar tegemoetkoming in de reiskosten [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 62. Maximering reiskostenvergoeding [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 63. Aanspraak op tegemoetkoming in pensionkosten [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 64. Aanspraak op tegemoetkoming in de reis- en verblijfkosten bij dienstreizen [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 65. Aanvraag en toekenning tegemoetkomingen [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 66. Aanspraak op vergoeding van de reis- en verblijfkosten bij geneeskundig onderzoek [Vervallen per 04-10-2006]

Titel 8. Jubileumgratificatie [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 67. Begripsbepalingen [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 68. Aanspraak op jubileumgratificatie [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 69. Bedrag jubileumgratificatie [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 70. Aanspraak op jubileumgratificatie bij meer dan één benoeming [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 71. Geen dubbeltelling diensttijd [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 72. Geen aanspraak op jubileumgratificatie [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 73. Opschorting aanspraak bij lang buitengewoon verlof overwegend of mede in het algemeen belang [Vervallen per 04-10-2006]

Titel 9. Vakantie-uitkering [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 74. Aanspraak op uitkering [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 75. Bedrag van de vakantie-uitkering [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 76. Aanspraak vakantie-uitkering in bijzondere omstandigheden [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 77. Uitbetaling van de vakantie-uitkering [Vervallen per 04-10-2006]

Titel 10. Studiefaciliteiten onderwijsondersteunend personeel [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 78. Begripsbepalingen [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 79. Algemene voorwaarden [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 80. Studieverlof [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 81. Tegemoetkoming in studiekosten [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 82. Terugbetaling tegemoetkoming studiekosten [Vervallen per 04-10-2006]

Titel 11. Algemene bepalingen ten aanzien van formatie en salaris [Vervallen per 01-08-2015]

§ 1. Bepalingen geldend voor alle instellingen [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 83. Begripsbepalingen [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 84. Functiebeloning [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 85. Invulling normbetrekking [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 86. Salaris bij een niet-normbetrekking [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 87. Behoud van functie en betrekkingsomvang [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 88. Maximumschaal, aanloopschalen, begintraject en aanlooptraject [Vervallen per 20-09-2006]

Artikel 89. Inschaling [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 90. Inschaling bij benoeming na voorafgaande onderwijsfunctie [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 91. Inschaling bij benoeming ingeval van aangehouden onderwijsfunctie [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 92. Vaststelling salaris bij indiensttreding in aansluiting op een betrekking buiten het onderwijs [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 93. Inschaling bij benoeming ingeval van onderbroken carrièrepatroon [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 94. Salaris voor jeugdigen [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 95. Periodieke verhoging [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 95a. Beloningsdifferentiatie [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 96. Bevordering naar hogere functie [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 97. Bezoldiging over een gedeelte van de maand [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 98. Toelage minimumloon [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 99. Inhoudingen wegens verstrekkingen [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 100 [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 101. Uitbetaling [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 102. Verplichtingen [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 103. Gedeeltelijke inhouding bezoldiging [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 104. Aanvang en einde benoeming en doorbetaling bezoldiging [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 105. Detachering [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 106. Tegemoetkoming (schoolspecifieke) knelpunten in de personeelsvoorziening [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 107. Belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 108. Structurele eindejaarsuitkering [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 108a. Eenmalig uitkering [Vervallen per 04-10-2006]

§ 2. Nadere bepalingen [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 109. Begripsbepalingen [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 110. Vaststelling formatie [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 111. Terugkeer in structurele formatie [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 112. Verbruik rekeneenheden [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 113. Verval van rechtswege [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 114. Gratificatie en maandelijkse toelage [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 114a. Bindingstoelage [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 114b. Inkomenstoelage [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 115. EHBO-toelage [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 116. Verplichtingen [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 117. Opheffing betrekking [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 118. Voorwaarden scholingsplicht [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 119. Anticumulatie [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 120. Persoonsgebonden werkzaamheden [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 121. Toekenning bindingspremie [Vervallen per 20-09-2006]

Titel 12. Salariëring en samenstelling directie [Vervallen per 01-08-2015]

§ 1. Algemeen [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 122. Begripsbepalingen [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 123. Samenstelling directie [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 124. Aanloopschalen [Vervallen per 20-09-2006]

Artikel 125. Inschaling [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 126. Carrièrepatroon [Vervallen per 20-09-2006]

Artikel 127. Wijziging salarisschaal [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 128. Vervanging directeur [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 129. Verdeling werkzaamheden [Vervallen per 04-10-2006]

§ 2. Instellingen voor basisonderwijs [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 130. Begripsbepalingen [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 131. Directiefuncties [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 132. Lesgebonden taken en deskundigheidsbevordering [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 133. Maximumsalaris normfunctie directeur [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 134. Verbruik van rekeneenheden [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 135. Maximumschaal normfunctie adjunct-directeur [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 136. Wijziging salarisschaal normfunctie adjunct-directeur [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 137. Beëindiging benoeming adjunct-directeur [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 138. Wijziging maximumsalaris normfunctie directeur basisschool [Vervallen per 20-09-2006]

Artikel 139. Wijziging maximumsalaris normfunctie directeur speciale school voor basisonderwijs [Vervallen per 20-09-2006]

Artikel 140. Toelage schoolleiding basisscholen [Vervallen per 20-09-2006]

Artikel 141. Toelage in verband met directeurswerkzaamheden aan een andere instelling [Vervallen per 04-10-2006]

§ 3. Instellingen voor speciaal onderwijs [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 142. Begripsbepalingen [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 143. Directiefuncties [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 144. Lesgebonden taken en deskundigheidsbevordering [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 145. Maximumschaal normfunctie directeur [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 146. Maximumschaal normfunctie adjunct-directeur [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 147. Wijziging carrièrepatroon normfunctie adjunct-directeur [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 148. Beëindiging benoeming adjunct-directeur [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 149. Toelage in verband met directeurswerkzaamheden aan een andere instelling [Vervallen per 04-10-2006]

Titel 13. Salariëring onderwijsgevend personeel [Vervallen per 01-08-2015]

§ 1. Algemeen [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 150. Begripsbepalingen [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 151. Onderwijsgevend personeel [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 152. Overgang naar functie met een hoger maximumsalaris [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 153. Maximum- en aanloopschalen [Vervallen per 20-09-2006]

Artikel 154. Overgang naar aanloopschaal of hogere aanloopschaal [Vervallen per 20-09-2006]

Artikel 155. Overgang aanloopschaal naar maximumschaal [Vervallen per 20-09-2006]

Artikel 156. Aanvang en einde benoeming en doorbetaling bezoldiging [Vervallen per 04-10-2006]

§ 2. Instellingen voor basisonderwijs en centrale diensten [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 157. Begripsbepalingen [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 158. Normfunctie [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 159. Lesgebonden taken en deskundigheidsbevordering [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 160. Tijdelijke uitbreiding betrekkingsomvang [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 161. Salaris bij kortdurende vervanging [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 162. Verbruik van rekeneenheden ex-directeur [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 163. Verbruik van rekeneenheden ex-adjunct-directeur [Vervallen per 04-10-2006]

§ 3. Instellingen voor speciaal onderwijs [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 164. Begripsbepalingen [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 165. Normfunctie [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 166. Lesgebonden taken en deskundigheidsbevordering [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 167. Tijdelijke uitbreiding betrekkingsomvang [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 168. Salaris bij kortdurende vervanging [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 169. Verbruik van rekeneenheden ex-directeur [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 170. Verbruik van rekeneenheden ex-adjunct-directeur [Vervallen per 04-10-2006]

Titel 14. Salariëring onderwijsondersteunend personeel [Vervallen per 01-08-2015]

§ 1. Algemeen [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 171. Begripsbepalingen [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 172. Formatie onderwijsondersteunend personeel en salarisschalen [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 173. Vervulling functie volgens het Besluit in- en doorstroombanen [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 174. Inschaling [Vervallen per 20-09-2006]

Artikel 175. Vaststelling salaris bij benoeming in een functie volgens het Besluit in- en doorstroombanen [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 176. Salarisvaststelling bij overgang van aanloopschaal naar maximumschaal [Vervallen per 20-09-2006]

Artikel 177. Salarisvaststelling bij overgang van aanlooptraject naar maximumschaal [Vervallen per 20-09-2006]

Artikel 178. Bijzonderheden functievervulling [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 179. Overwerkvergoeding [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 180. Toelage onregelmatige dienst [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 181. Garantietoelage onregelmatige dienst [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 182. Eindejaarsuitkering [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 183. Waarneming hogere functie [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 184. Arbeidstijdverkorting 60-jarigen en ouder [Vervallen per 04-10-2006]

§ 2. Normfuncties instellingen voor basisonderwijs, speciaal onderwijs en centrale diensten [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 185. Normfuncties [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 186. Lesgebonden taken en deskundigheidsbevordering [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 187. Tijdelijke uitbreiding betrekkingsomvang [Vervallen per 04-10-2006]

§ 3. Centrale dienst [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 188. Functies en maximumschalen [Vervallen per 04-10-2006]

Titel 15. Bijzondere bepalingen voor de leraar in opleiding [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 189. Van toepassing verklaring hoofdstukken [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 190. Artikelen die niet van toepassing zijn [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 191. Begripsbepalingen [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 192. Benoeming [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 193. Functiebeschrijving van de leraar in opleiding [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 194. De leer-arbeidsovereenkomst [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 195. Het leer-werkplan [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 196. Aanspraak op tegemoetkoming in de reiskosten [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 197. Salaris van de leraar in opleiding [Vervallen per 04-10-2006]

Titel 16. Bevordering arbeidsparticipatie ouderen [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 198. Verlof in het kader van bevordering arbeidsparticipatie ouderen [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 199. Omvang van het verlof [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 200. Flexibele invulling van het verlof [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 200a. Flexibele invulling van het verlof bij vervangingswerkzaamheden [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 201. Bezoldiging bij verlof [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 202. Toepassing andere regelingen [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 203. Wijze waarop verlof wordt toegepast en vastgesteld [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 204. Inkomsten uit arbeid of bedrijf [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 205. Wijziging verlofomvang [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 206. Geen aanspraak op verlof bij DOP-uitkering [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 207. Procedure [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 207a. Overgangsregeling [Vervallen per 04-10-2006]

Hoofdstuk 2. Overige regelen voor het openbaar onderwijs [Vervallen per 01-08-2015]

Titel 1. Aanstelling [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 208. Begripsbepalingen [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 209. Algemeen [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 210. Aanstelling in vaste dienst [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 211. Aanstelling in tijdelijke dienst [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 212. Proeftijd [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 213 [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 214. Akte van aanstelling [Vervallen per 04-10-2006]

Titel 2. Schorsing als ordemaatregel [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 215. Algemeen [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 216. Schorsing van rechtswege [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 217. Schorsing door het bevoegd gezag [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 218. Formaliteiten [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 219. Intrekking van de schorsing [Vervallen per 04-10-2006]

Titel 3. Disciplinaire straffen of maatregelen [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 220. Gronden voor disciplinaire straffen of maatregelen [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 221. Vormen van disciplinaire straffen of maatregelen [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 222. Inhouding van bezoldiging [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 223. Formaliteiten [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 224. Verval [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 225. Tenuitvoerlegging [Vervallen per 04-10-2006]

Titel 4. Beëindiging dienstverband [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 226. Algemeen [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 227. Beëindiging dienstverband op verzoek [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 228. Beëindiging dienstverband niet op verzoek [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 229. Beëindiging dienstverband van rechtswege [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 230. De termijn van opzegging bij tussentijdse beëindiging van een tijdelijk dienstverband [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 231. De termijn van opzegging bij beëindiging vast dienstverband [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 232. Afwijking opzeggingstermijnen [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 233. Bezoldiging gedurende opzeggingstermijnen [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 234. Kwalificatie van ontslag [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 235. Formaliteiten [Vervallen per 04-10-2006]

Hoofdstuk 3. Overige voorwaarden voor bekostiging van het bijzonder onderwijs: commissies van beroep [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 236. Begripsbepalingen [Vervallen per 01-08-2015]

In deze titel wordt onder commissie verstaan: de commissie van beroep, bedoeld in artikel 62, vijfde lid, van de Wet op het primair onderwijs, dan wel de commissie van beroep, bedoeld in artikel 65, vijfde lid, van de Wet op de expertisecentra.

Artikel 237. Het instellen van een commissie [Vervallen per 01-08-2015]

Een commissie wordt ingesteld door de besturen van de bijzondere instellingen waarover zij haar werkkring zal uitstrekken. De commissie deelt Onze Minister mee, welke instellingen bij haar zijn aangesloten.

Artikel 238. Regeling verkiezing commissie [Vervallen per 01-08-2015]

 • 1 Met inachtneming van de in het tweede tot en met het zesde lid van dit artikel neergelegde voorschriften geschiedt de verkiezing van de commissie aan de hand van een door de besturen van de instellingen op te stellen verkiezingsregeling.

 • 2 De commissie bestaat uit 5 leden en 5 plaatsvervangende leden, waarvan 2 leden en 2 plaatsvervangende leden worden gekozen door de instellingsbesturen, en 2 leden en 2 plaatsvervangende leden door het personeel van de bij de commissie aangesloten instellingen. De 2 leden gekozen door de instellingsbesturen en de 2 leden gekozen door het personeel van de instelling kiezen gezamenlijk het vijfde lid, tevens voorzitter, en zijn plaatsvervanger.

  Bij staking van stemmen beslist het lot, desgewenst na herstemming, tenzij partijen een arbitraire oplossing aanvaarden.

 • 3 Om de 3 jaar treedt één van de door de instellingsbesturen en één van de door het personeel gekozen leden en plaatsvervangende leden af volgens een door de commissie op te stellen rooster.

 • 4 De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter worden gekozen voor de tijd van 3 jaar.

 • 5 De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter en de overige leden en plaatsvervangende leden zijn bij aftreden onmiddellijk herkiesbaar.

 • 6 In een opengevallen plaats wordt binnen 6 weken voorzien.

Artikel 239. Vereisten voor lidmaatschap van de commissie [Vervallen per 01-08-2015]

 • 1 Voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, lid en plaatsvervangend lid van een commissie kan niet zijn hij die:

  • a. zitting heeft in of in dienst is van het instellingsbestuur of het bestuur van een vereniging van instellingsbesturen, of deel uitmaakt van het personeel van een instelling waarover de commissie waarvan hij deel uitmaakt, haar werkkring uitstrekt;

  • b. in dienst is van een vereniging van onderwijzend personeel dan wel zitting heeft in een bestuur van een vereniging als bedoeld in artikel 64 van de Wet op het primair onderwijs of artikel 66 van de Wet op de expertisecentra, waarvan het lidmaatschap open staat voor personeel van instellingen waarvoor de commissie waarvan hij deel uitmaakt, is ingesteld;

  • c. deel uitmaakt van de rijksinspectie.

 • 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter kan slechts zijn hij die de hoedanigheid van meester in de rechten heeft verkregen op grond van een met goed gevolg afgelegd doctoraal examen in het Nederlands recht aan een Nederlandse universiteit of hogeschool.

Artikel 240. Kennisgeving samenstelling commissie [Vervallen per 01-08-2015]

 • 1 Zodra hij verkozen is, geeft de voorzitter aan Onze Minister en aan de bij de commissie aangesloten instellingsbesturen onverwijld kennis van de samenstelling van de commissie, onder vermelding van zijn adres en eventuele andere gegevens die hij van belang acht.

 • 2 Wijziging van deze gegevens deelt de voorzitter onverwijld eveneens mee.

Artikel 241. Huishoudelijk reglement van de commissie [Vervallen per 01-08-2015]

 • 1 De commissie legt binnen 6 maanden na haar verkiezing de regeling van haar werkzaamheden vast in een huishoudelijk reglement en voorziet daarin in haar secretariaat.

 • 2 De voorzitter brengt dit reglement, alsmede wijzigingen daarvan, ter kennis van Onze Minister en van de bij de commissie aangesloten instellingsbesturen.

Artikel 242. Bekendmaking aan personeel [Vervallen per 01-08-2015]

 • 1 Het instellingsbestuur draagt er zorg voor, dat een kennisgeving van de samenstelling van de commissie waarbij de instelling is aangesloten en van het adres van de voorzitter, alsmede een exemplaar van het huishoudelijk reglement van de commissie steeds op een voor de betrokkene toegankelijke plaats in de instelling ter inzage beschikbaar zijn.

 • 3 Stukken die moeten worden ingediend bij de voorzitter of de commissie, kunnen worden toegezonden aan het bekend gemaakte kantooradres van de secretaris.

Artikel 243. Beroepschrift en hersteld beroepschrift [Vervallen per 01-08-2015]

 • 1 De betrokkene kan in beroep komen tegen een door het instellingsbestuur genomen besluit inhoudende:

  • a. ontzegging van de toegang tot de instelling;

  • b. oplegging van een straf;

  • c. ontslag anders dan op eigen verzoek, voordat hij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, of het tijdvak waarvoor hij is benoemd, is verstreken;

  • d. schorsing;

  • e. het direct of indirect onthouden van promotie;

  • f. de beslissing van het instellingsbestuur ten aanzien van een personeelslid op basis waarvan op termijn opheffing van zijn betrekking kan plaatsvinden;

  • g. de beëindiging van een verlengd tijdelijk dienstverband;

  • h. de aanwijzing als personeelslid boven de reguliere formatie voortvloeiend uit een algemeen verbindend voorschrift, die op termijn kan leiden tot ontslag of beëindiging van een verlengd tijdelijk dienstverband;

  • i. de aanwijzing van een andere school of andere scholen waaraan een betrokkene werkzaamheden zal verrichten.

 • 2 Indien in de gevallen, bedoeld in het eerste lid, de betrokkene voor het verstrijken van de beroepstermijn is overleden, kunnen in beroep komen zijn nagelaten betrekkingen die recht hebben op een uitkering bij overlijden.

 • 3 De appellant dient bij de voorzitter van de commissie een door hem of door zijn raadsman ondertekend beroepschrift in, waarbij wordt gevoegd:

  • a. een afschrift van het bestuursbesluit waartegen het beroep wordt ingesteld;

  • b. een afschrift van de akte van benoeming;

  • c. afschriften van de voornaamste op de zaak betrekking hebbende stukken.

 • 4 Het beroepschrift bevat:

  • a. een opgave van de naam, de voornamen en het adres van de appellant en zo nodig de gekozen woonplaats ten aanzien van de procedure;

  • b. een zo volledig mogelijke aanduiding van de naam en het adres van de tegenpartij;

  • c. een mededeling van de vordering en de gronden waarop deze berust.

 • 5 Het beroepschrift moet worden ingediend bij de voorzitter van de commissie binnen 6 weken, gerekend vanaf de dag na die waarop het bestuursbesluit waartegen het beroep wordt ingesteld, aan appellant is verzonden.

 • 6 Indien het beroepschrift niet voldoet aan de eisen gesteld in het tweede en derde lid van dit artikel, wijst de voorzitter de appellant op het gepleegde verzuim en nodigt hem uit binnen 2 weken een hersteld beroepschrift in te zenden.

Artikel 244. Voorlopige behandeling van het beroepschrift [Vervallen per 01-08-2015]

 • 1 Indien het geschil kennelijk bij een andere commissie moet worden aangebracht, deelt de voorzitter dit onverwijld bij aangetekende brief aan de appellant mee. Over andere gevallen van onbevoegdheid beslist de commissie.

 • 2 Indien het beroepschrift na de daarvoor gestelde termijn is ingediend, laat de commissie niet-ontvankelijk verklaring op die grond achterwege, indien de appellant aantoont dat hij de voorziening in beroep heeft gevraagd zo spoedig als dit redelijkerwijs verlangd kon worden.

 • 3 Tenzij de behandeling in het eerste en tweede lid er toe leidt het beroepschrift niet in behandeling te nemen, zendt de voorzitter onmiddellijk na ontvangst van het beroepschrift of hersteld beroepschrift een exemplaar daarvan, vergezeld van de in artikel 243, derde lid, genoemde afschriften, aan het betrokken instellingsbestuur.

Artikel 245. Verweerschrift [Vervallen per 01-08-2015]

 • 1 Binnen twee weken na ontvangst van het door de voorzitter van de commissie toegezonden beroepschrift en de daarbij behorende afschriften doet het instellingsbestuur de voorzitter een verweerschrift in drievoud toekomen. Bij elk exemplaar voegt het instellingsbestuur afschriften van de voornaamste op de zaak betrekking hebbende stukken. De voorzitter kan op tijdig verzoek van het instellingsbestuur de termijn voor verweer in uitzonderlijke gevallen verlengen tot een door hem te bepalen datum.

 • 2 Na ontvangst van het verweerschrift zendt de voorzitter onverwijld een exemplaar daarvan, vergezeld van de daarbij behorende afschriften, aan de appellant.

Artikel 246. Vaststelling van de zittingsdag [Vervallen per 01-08-2015]

 • 1 De voorzitter bepaalt de dag en het uur waarop de zaak zal worden behandeld.

 • 2 Die dag zal niet later mogen worden gesteld dan zes weken na ontvangst van het beroepschrift of het hersteld beroepschrift, tenzij de betrokkene zulks verzoekt wegens niet tijdige ontvangst. Overschrijding van deze termijn wordt alleen in uitzonderlijke gevallen toegestaan en dient te worden gemotiveerd.

 • 3 De voorzitter geeft binnen twee weken na ontvangst van het beroepschrift of van het hersteld beroepschrift aan beide partijen per aangetekende brief kennis van de plaats, de dag en het uur, waarop de zaak zal worden behandeld. Overschrijding van deze termijn is slechts in uitzonderlijke gevallen toegestaan en dient te worden gemotiveerd.

Artikel 247. Schriftelijke behandeling [Vervallen per 01-08-2015]

Met eenstemmig goedvinden van de commissie en partijen kan de behandeling van het geschil ook schriftelijk geschieden.

Artikel 248. Wraking of verschoning [Vervallen per 01-08-2015]

 • 1 Voor de aanvang van de behandeling van de zaak op de zitting kan op verzoek van een partij een lid van de commissie worden gewraakt:

  • a. indien hij persoonlijk belang bij het geschil heeft;

  • b. indien hij aan de appellant, dan wel aan een van de leden van het bij de zaak betrokken instellingsbestuur in bloed- of aanverwantschap bestaat tot in de vierde graad ingesloten;

  • c. indien hij een advies in de zaak heeft gegeven of met een van de partijen een bespreking erover heeft gevoerd;

  • d. indien er een hoge graad van vijandschap of vriendschap bestaat tussen hem en een van de partijen;

  • e. indien hij binnen een tijdvak van vijf jaren, voorafgaande aan de datum van ontvangst van het beroepschrift door de voorzitter, lid is geweest van het instellingsbestuur of in dienst van het bestuur is geweest;

  • f. in andere gevallen waarin daartoe een ernstige reden aanwezig is.

 • 2 In dezelfde gevallen kan een lid van de commissie zich verschonen.

 • 3 Over de wraking of de verschoning wordt zo spoedig mogelijk beslist door de overige leden der commissie.

 • 4 Bij staking van stemmen wordt de wraking geacht te zijn toegewezen.

Artikel 249. Horen van getuigen en deskundigen door de commissie [Vervallen per 01-08-2015]

Indien de commissie zulks ter beslissing van de zaak nodig acht, kan zij al dan niet op grond van een daartoe strekkend verzoek van een partij getuigen en deskundigen ter zitting horen. Indien zij van deze bevoegdheid gebruik maakt, doet de voorzitter hiervan vooraf mededeling aan partijen.

Artikel 250. De zitting [Vervallen per 01-08-2015]

 • 1 De zittingen van de commissie zijn openbaar.

 • 2 Indien een partij daarom verzoekt, vindt de zitting geheel of gedeeltelijk achter gesloten deuren plaats.

 • 3 In het belang van de openbare orde of zedelijkheid of om gewichtige in het proces-verbaal van de zitting te vermelden redenen, kan de commissie bepalen, dat de zitting geheel of gedeeltelijk achter gesloten deuren zal plaatshebben.

 • 4 Tijdens de zitting wordt aan partijen de gelegenheid gegeven:

  • a. haar belangen voor te dragen of te doen voordragen;

  • b. getuigen en deskundigen te doen horen;

  • c. kennis te nemen van alle op het geschil betrekking hebbende stukken, waarvan, voor zover mogelijk, ten minste 1 week voor de zitting aan partijen inzage wordt gegeven.

Artikel 251. Beslissingen [Vervallen per 01-08-2015]

 • 1 Binnen 2 weken na de laatste zitting waarop de zaak is behandeld, beslist de commissie op het beroepschrift.

 • 2 Deze dag zal niet later mogen worden gesteld dan 16 weken na de indiening van het beroepschrift of het hersteld beroepschrift. Overschrijding van deze termijn is slechts in uitzonderlijke gevallen toegestaan en wordt in de beslissing gemotiveerd.

 • 3 De beslissing, bedoeld in het eerste lid, wordt zoveel mogelijk genomen in een voltallige vergadering. Het is de leden van de commissie niet toegestaan de gevoelens die tijdens deze vergadering over het geschil zijn geuit, te openbaren.

 • 4 Een beslissing is slechts van kracht, indien genomen door ten minste 3 leden die de zaak hebben behandeld, waaronder de voorzitter of plaatsvervangend voorzitter, met dien verstande dat van de leden of plaatsvervangende leden, gekozen door de besturen en door het personeel, een gelijk getal van beide zijden aan de beslissing zal deelnemen en dat bij ongelijk getal het jongste lid in leeftijd van de zijde die het sterkst is vertegenwoordigd, zich van de stemming zal onthouden. De overige leden onthouden zich niet van stemmen, noch stemmen zij blanco.

 • 5 De beslissing wordt met redenen omkleed en door de voorzitter binnen 2 weken, nadat zij is genomen, bij aangetekend schrijven aan de partij toegezonden.

 • 6 De voorzitter zendt een afschrift van de beslissing naar Onze Minister.

 • 7 Het instellingsbestuur onderwerpt zich aan de uitspraak van de commissie.

Artikel 252. Kosten van de commissie [Vervallen per 01-08-2015]

De kosten van de commissie komen ten laste van de bij haar aangesloten instellingsbesturen.

Artikel 252a. Commissies van beroep voortgezet onderwijs [Vervallen per 01-08-2015]

Dit hoofdstuk is van overeenkomstige toepassing op de commissies van beroep, bedoeld in artikel 52, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Hoofdstuk 4. Georganiseerd overleg bij instellingen [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 253. Begripsbepalingen [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 254. De organen van georganiseerd overleg [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 255. Samenstelling van de overlegorganen [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 256. Competentie [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 257. Overleg over arbeidsvoorwaardelijke gevolgen onderwijsachterstandenplan [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 258. Werkwijze overlegorgaan [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 259. Hernieuwd overleg [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 260. Geschillenregeling [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 261. Afwijking in verband met eigen aard van de bijzondere instelling [Vervallen per 04-10-2006]

Hoofdstuk 5. Overgangsbepalingen, wijziging van andere besluiten, slotbepalingen en citeertitel [Vervallen per 01-08-2015]

Titel 1. Algemeen overgangsrecht salarissen [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 262. Aanspraak op bezoldiging overeenkomstig vastgesteld uitzicht [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 262a. Overgangsregeling inschaling 65-jarigen per 1-8-2000 [Vervallen per 20-09-2006]

Artikel 263. Overgangsrecht toeslag begininkomens [Vervallen per 20-09-2006]

Artikel 264. Vaststelling salaris bij herindiensttreding in het primair onderwijs [Vervallen per 04-10-2006]

Titel 2. Overgangsrecht directies [Vervallen per 01-08-2015]

§ 1. Algemene bepalingen overgangsrecht directies [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 265. Vermindering fictieve extra taakomvang [Vervallen per 20-09-2006]

§ 2. Overgangsrecht directies basisonderwijs [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 266 [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 267 [Vervallen per 04-10-2006]

§ 3. Overgangsrecht directies speciaal onderwijs [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 268 [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 269 [Vervallen per 04-10-2006]

§ 4. Overgangsrecht directies speciale scholen voor basisonderwijs en afdelingen van speciale scholen voor basisonderwijs [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 270. Normfuncties directies speciale scholen voor basisonderwijs en daaraan verbonden afdelingen in het schooljaar 1998–1999, normfunctie adjunct-directeur afdelingen met ingang van schooljaar 1999–2000 en vaststelling Y van speciale scholen voor basisonderwijs [Vervallen per 20-09-2006]

Artikel 271. Wijziging maximumschaal en behoud vastgesteld salarisuitzicht directies [Vervallen per 20-09-2006]

Titel 3. Overgangsrecht onderwijsgevend personeel [Vervallen per 01-08-2015]

§ 1. Algemene bepalingen overgangsrecht [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 272. Vermindering fictieve extra taakomvang [Vervallen per 20-09-2006]

Artikel 273. Aanspraak uitlooptoeslag [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 274. Aanspraak hogere vaststelling salaris en aanspraak toelage bij benoeming op of na 1 januari 2000 [Vervallen per 20-09-2006]

§ 2. Overgangsrecht leraren basisonderwijs [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 275. Behoud van vastgesteld uitzicht leraar [Vervallen per 04-10-2006]

§ 3. Overgangsrecht leraren aan scholen als bedoeld in de WPO en de WEC. [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 276. Behoud van vastgesteld uitzicht leraar [Vervallen per 04-10-2006]

§ 4. Overgangsrecht leraren speciale scholen voor basisonderwijs [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 277. Behoud van vastgesteld uitzicht leraren speciale scholen voor basisonderwijs [Vervallen per 04-10-2006]

Titel 4. Overgangsrecht formatie en salariëring onderwijsondersteunend en beheerspersoneel [Vervallen per 01-08-2015]

§ 1. Algemeen [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 278. Behoud overgangsrecht 30 april 1987 [Vervallen per 20-09-2006]

Artikel 279. Salarisaanspraak per 1 januari 2000 [Vervallen per 20-09-2006]

§ 2. Instellingen voor basisonderwijs [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 280. Behoud van vastgesteld uitzicht [Vervallen per 04-10-2006]

§ 3. Scholen als bedoeld in de WPO en de WEC. [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 281. Behoud van vastgesteld uitzicht [Vervallen per 04-10-2006]

§ 4. Speciale scholen voor basisonderwijs [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 282. Speciale scholen voor basisonderwijs [Vervallen per 04-10-2006]

Titel 5. Wijziging van andere besluiten [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 283. Wijziging van het Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs en educatie en beroepsonderwijspersoneel [Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 284. Wijziging van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw [Vervallen per 04-10-2006]