Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Warenwetregeling voedingssupplementen

Geldend van 15-02-2012 t/m heden

Warenwetregeling voedingssupplementen

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3, eerste en tweede lid, en artikel 7, vierde lid, van het Warenwetbesluit voedingssupplementen;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Bij de bereiding van voedingssupplementen wordt uitsluitend gebruik gemaakt van de in bijlage I bij richtlijn 2002/46/EG genoemde vitaminen en mineralen, in de in bijlage II bij die richtlijn genoemde vormen.

  • 2 Deze regeling is niet van toepassing op eet- en drinkwaren die:

    • a. tot hoofddoel hebben het leveren van vitamine A of vitamine D, waarbij daarnaast ook andere essentiĆ«le microvoedingsstoffen aanwezig kunnen zijn;

    • b. in de handel worden gebracht in de vorm van een tablet, capsule, druppelvloeistof of andere zeer kleine hoeveelheden vloeistof, of een zeer kleine hoeveelheid poeder; en

    • c. geen geneesmiddel zijn in de zin van artikel 1 van de Geneesmiddelenwet.

Artikel 2

De vermelding van vitaminen en mineralen, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder a, van het Warenwetbesluit voedingssupplementen, geschiedt met gebruikmaking van de in bijlage I bij richtlijn 2002/46/EG gespecificeerde eenheden.

Artikel 2a

Een wijziging van bijlage I of bijlage II bij richtlijn 2002/46/EG gaat voor de toepassing van deze regeling gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijziging uitvoering moet zijn gegeven.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van 2 april 2003.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling voedingssupplementen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C. Ross-van Dorp

Bijlage 1 [Vervallen per 15-02-2012]

Bijlage 2 [Vervallen per 15-02-2012]