Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verordening HPA vlasfonds 2003[Regeling materieel uitgewerkt per 06-07-2008.][Regeling vervallen per 01-01-2015.]

Geldend van 01-07-2003 t/m 31-12-2014

Verordening van het Hoofdproductschap Akkerbouw van 20 maart 2003 tot instelling van het vlasfonds (Verordening HPA vlasfonds 2003)

Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw:

Gelet op de artikelen 93 en 123 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en op de artikelen 2, 16, 18 en 25 van de Instellingsverordening akkerbouwproductschappen 1997;

Gehoord de Commissie Vlas;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Er is een Vlasfonds, dat deel uitmaakt van het vermogen van het Hoofdproductschap Akkerbouw .

  • 2 Het dagelijks bestuur van het hoofdproductschap beheert dit fonds.

  • 3 De baten van het fonds bestaan uit:

    • a. de opbrengst van de heffing uit hoofde van de jaarlijks vast te stellen Heffingsverordening HPA vlasfonds;

    • b. de van de middelen van het fonds gekweekte rente.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2015]

Ten laste van het fonds kan het bestuur van het hoofdproductschap, op voorstel van de Commissie Vlas, uitgaven doen ter financiering van onderzoek, afzetbevordering en andere activiteiten die de vlassector ten goede komen.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2015]

De verordening Vlasfonds 1987 wordt ingetrokken.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2015]

Deze Verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2003.

Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 juni 2003, treedt zij in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 juli 2003.

Den Haag, 20 maart 2003

J.H.M. Kienhuis

voorzitter

R.J.M. ten Berge

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 22 mei 2003.