Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instelling Adviesraad Maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA) bij het project Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium

Geldend van 01-06-2003 t/m heden

Instelling Adviesraad Maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA) bij het project Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium

De Minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, Vlaanderen, en de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Nederland,

Overwegende,

Besluiten:

Artikel 1

 • 1 Er is een Adviesraad Maatschappelijke Kosten-Batenanalyses (MKBA) bij het project

  Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium, nader te noemen: de Adviesraad MKBA bij ProSes (Projectdirectie Ontwikkelingsschets Schelde-estuarium).

 • 2 de Adviesraad MKBA bij ProSes is ingesteld met ingang van het instellingsbesluit voor de periode die loopt tot de politieke besluitvorming omtrent de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium is afgerond.

Artikel 2

 • 1 De Adviesraad MKBA bij ProSes heeft tot taak het begeleiden en beoordelen van en adviseren over de volledigheid en kwaliteit van de werkzaamheden die door en in opdracht van ProSes worden uitgevoerd inzake de maatschappelijke kosten-baten analyse voor de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium.

 • 2 De Adviesraad bij ProSes toetst en beoordeelt in ieder geval de professionaliteit en wetenschappelijke verantwoording van:

  • a. de aanpak en het onderzoek op inhoud;

  • b. de wijze waarop de kosten-batenanalyses tot stand komen, waaronder de gehanteerde veronderstellingen;

  • c. de mate van transparantie van de analyses en de rapportages;

  • d. de opgeleverde concept- en eindrapportages.

 • 3 De Adviesraad MKBA bij ProSes rapporteert haar bevindingen aan de minister van Mobiliteit, Openbare werken en Energie, Vlaanderen en aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Nederland.

Artikel 3

In de Adviesraad worden benoemd:

 • a. tot voorzitter: de heer Dirk Sterckx, Europees parlementslid;

 • b. tot lid:

  Prof. Dr. Jan Jaap Bouma, Erasmus Universiteit en Universiteit Gent;

  Prof. Dr. Loet Mennes, em. Erasmus Universiteit;

  Prof. Dr. Stef Proost, Katholieke Universiteit Leuven;

  Prof. Dr. Willy Winkelmans, UA;

 • c. het secretariaat van deze Adviesraad zal na overleg worden ingevuld.

Artikel 4

De Adviesraad regelt haar werkzaamheden naar eigen inzicht.

Artikel 5

 • 1 De voor het functioneren van de Adviesraad noodzakelijke geachte kosten komen ten laste van de begroting van het project Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium;

 • 2 Voor het gebruik maken van de diensten van derden behoeft de Adviesraad, voor zover daaraan financiĆ«le verplichtingen aan verbonden zijn, voorafgaande goedkeuring van de Projectdirecteur van ProSes.

Artikel 6

 • 1 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de Adviesraad geschiedt met inachtneming van de bepalingen van het Besluit algemene secretarieaangelegenheden rijksadministratie op overeenkomstige wijze als bij het departement van Vereer en Waterstaat;

 • 2 De bescheiden worden bij opheffing van de Adviesraad in het centraal archief van dit departement opgenomen;

 • 3 Een kopie van deze bescheiden wordt ter beschikking gesteld van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

De beschikking zal bekend worden gemaakt in het Belgisch Staatsblad en in de Staatscourant, Nederland en in afschrift worden gezonden aan belanghebbenden.

De

Minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, Vlaanderen

,

S. Stevaert

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat , Nederland,

M.H. Schultz van Haegen