Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verordening PDV erkenningsregeling MINAS leveranciers diervoeders 2003[Regeling vervallen per 01-01-2006.]

Geldend van 01-01-2004 t/m 31-12-2005

Verordening van het Productschap Diervoeder van 12 februari 2003 houdende een erkenningsregeling voor leveranciers van diervoeders aan bedrijven die deelnemen aan het stelsel van verfijnde mineralenheffingen (Verordening PDV erkenningsregeling MINAS leveranciers diervoeders 2003)

Het bestuur van het Productschap diervoeder;

Gelet op de artikelen 93, 96 en 104, tweede lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie, op de artikelen 2 en 3 van de Instellingsverordening akkerbouwproductschappen 1997 en op artikel 3 van de Regeling diervoeders Meststoffenwet;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Voor de toepassing van deze verordening gelden voor zover nodig de begripsbepalingen, bedoeld in artikel 1 van de Verordening PDV diervoeders 2003.

 • 2 Voorts wordt verstaan onder:

  a.

  regeling

  :

  Regeling diervoeders Meststoffenwet;

  b.

  erkenning

  :

  erkenning als bedoeld in artikel 3 van de regeling;

  c.

  deelnemer

  :

  de leverancier van diervoeders aan wie een erkenning is verleend;

  d.

  afnemer

  :

  de afnemer van diervoeders;

  e.

  voerleverantie-overzicht

  :

  het overzicht volgens het model van bijlage I van de regeling;

  f.

  voerjaar-overzicht

  :

  het overzicht volgens het model van bijlage II van de regeling.

  • 2. Deze verordening is van toepassing op diervoederleveranciers die:

   • -

    voer leveren aan een afnemer die heeft verklaard een of meer van zijn bedrijven te hebben aangemeld met het oog op de verfijnde mineralenheffingen;

   • -

    ruwvoer betrekken van een teler die jegens hen kenbaar heeft gemaakt dat ten aanzien van zijn bedrijf verfijnde mineralenheffingen in de zin van de Meststoffenwet worden geheven.

§ 2. Erkenning [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De leverancier van diervoeders kan bij het productschap een erkenning aanvragen.

 • 2 De secretaris verleent namens het bestuur op aanvraag aan de leverancier een erkenning indien ten genoegen van het productschap aannemelijk wordt gemaakt dat de leverancier voldoet aan het bepaalde bij of krachtens deze verordening en de regeling.

 • 3 De secretaris kan de erkenning namens het bestuur met onmiddellijke ingang schorsen voor een bepaalde termijn indien naar het oordeel van de secretaris niet wordt voldaan aan de eisen, bedoeld in de artikelen 4, 5, 6, 7 of 8.

 • 4 De secretaris kan de erkenning namens het bestuur intrekken, indien:

  • -

   na afloop van de schorsing, bedoeld in het derde lid, naar het oordeel van de Secretaris blijkt dat nog steeds niet aan de eisen, bedoeld in de artikelen 4, 5, 6, 7 of 8 wordt voldaan, dan wel;

  • -

   naar het oordeel van de secretaris blijkt dat de deelnemer zodanig nalatig is bij het naleven van deze verordening dat directe intrekking gerechtvaardigd is.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De aanvraag, bedoeld in artikel 2, tweede lid, geschiedt door indiening bij het productschap van een door de secretaris vastgesteld aanvraagformulier, vergezeld van een concept van het voerleverantie- en voerjaaroverzicht. De erkenning geldt voor onbepaalde tijd met ingang van de datum waarop de erkenning wordt verleend.

 • 2 Bij wijziging van de naam, het adres of de plaats van vestiging van de onderneming of bij opheffing van de onderneming is de deelnemer verplicht het productschap daarvan binnen één maand schriftelijk in kennis te stellen.

 • 3 De namen, adressen en vestigingsplaatsen van de deelnemers met de bijbehorende erkenningsnummers, worden vastgelegd in een openbaar register.

 • 4 De schorsing en intrekking van een erkenning, als bedoeld in artikel 2, derde en vierde lid, worden met bijbehorende termijn bekend gemaakt in het openbare register van deelnemers.

 • 5 De secretaris kan aan de ondernemer die een aanvraag voor een erkenning indient en aan een deelnemer de kosten in verband met de beoordeling, de herbeoordeling, de erkenningsprocedure en het toezicht in rekening brengen, overeenkomstig Verordening PDV retributies diervoeders jaar 2003.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De deelnemer dient bij aflevering van diervoeders aan een afnemer op het etiket, begeleidend document of afleveringsbewijs (vrachtbrief, factuur) te vermelden:

  • -

   het gehalte aan ruw eiwit en fosfor in het product; voor diervoeder met minstens 14% vocht, het gehalte aan ruw eiwit en fosfor in de droge stof van het betreffende diervoeder;

  • -

   voor mengvoeder de diersoort waarvoor het diervoeder is bestemd;

  • -

   de datum van levering;

  • -

   de naam van de betreffende afnemer;

  • -

   de naam van de leverancier;

  • -

   de hoeveelheid diervoeder in kg;

  • -

   voor diervoeder met meer dan 14% vocht, het droge stof danwel vochtgehalte.

 • 2 De deelnemer dient per afnemer en indien hij met meerdere bedrijven deelneemt ook per bedrijf eenmaal per jaar schriftelijk of electronisch het voerleverantieoverzicht te verstrekken, uiterlijk dertig dagen na afloop van het betreffende jaar. Dit betreft zowel het diervoeder voor de aangewezen als niet-aangewezen diersoorten als bedoeld in de Meststoffenwet.

 • 3 De deelnemer verzendt het voerjaaroverzicht, electronisch vóór 1 april van het jaar volgend op het desbetreffende jaar aan Bureau Heffingen van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te Assen.

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De deelnemer dient ervoor zorg te dragen dat het op het etiket, begeleidend document of afleveringsbewijs gedeclareerde gehalte aan ruw eiwit, fosfor en droge stof- dan wel vochtgehalte bedoeld in artikel 4, eerste lid, het werkelijk gehalte weergeeft.

  De mate van nauwkeurigheid bij vermelding van het gehalte is voor fosfor tienden gr/kg en voor ruw eiwit gr/kg, danwel voor fosfor honderdsten % en voor ruw eiwit tienden %.

 • 2 De deelnemer dient het gedeclareerde gehalte aan ruw eiwit en fosfor en indien van toepassing droge stof dan wel vocht te baseren op:

  • -

   resultaten van uitgevoerde bemonstering en analyse van de betreffende enkelvoudige diervoeders, mengvoeders en/of de daarin verwerkte voedermiddelen;

  • -

   berekeningen uitgaande van bekende gehalten van de betreffende nutriënten in de voedermiddelen waaruit het mengvoeder is bereid, rekening houdend met het functioneren van het productieproces;

 • 3 De voorzitter kan namens het bestuur bij besluit richtlijnen omtrent de aard en frequentie van bemonstering en analyse, als bedoeld in het tweede lid, vaststellen.

 • 4 De uitslagen van de analyses dienen periodiek volgens een nader door de secretaris namens het bestuur aan te geven wijze aan het productschap te worden gerapporteerd.

 • 5 Analyses als bedoeld in het tweede lid vinden plaats in een door het productschap erkend laboratorium. De procedure en voorwaarden voor erkenning worden door de voorzitter namens het bestuur bij besluit vastgesteld. De namen, adressen en vestigingsplaatsen van erkende laboratoria worden vastgelegd in een openbaar register.

 • 6 De deelnemer dient in een procedure vast te leggen op welke wijze de te declareren of gedeclareerde gehalten worden vastgesteld. De gegevens op basis waarvan de gehalten zijn bepaald worden zodanig vastgelegd in de in artikel 6 bedoelde administratie, dat aantoonbaar is dat aan dit artikel wordt voldaan.

 • 7 De voorzitter kan namens het bestuur bij besluit richtlijnen voorschrijven omtrent het vaststellen van te declareren gehalten.

 • 8 Indien de controle-instantie constateert dat het werkelijke gehalte afwijkt van het door de deelnemer op het etiket gedeclareerde gehalte, kan de secretaris gelasten dat de deelnemer alsnog het werkelijk gehalte bekend maakt aan de betreffende afnemers.

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De deelnemer dient een administratie bij te houden van:

  • -

   de resultaten van de uitgevoerde bemonsteringen en analyses als bedoeld in artikel 5;

  • -

   de afgeleverde hoeveelheden van de betrokken diervoeders per afnemer (per bedrijf);

  • -

   de gedeclareerde gehalten aan droge stof dan wel vocht, ruw eiwit en fosfor van de afgeleverde diervoeders;

  • -

   ingeval hij ruwvoer, bedoeld in tabel I van bijlage D bij de Meststoffenwet, betrekt van een teler die jegens hem kenbaar heeft gemaakt dat ten aanzien van zijn bedrijf verfijnde mineralenheffingen worden geheven; de afgenomen hoeveelheden en gehaltes van ruwvoer, ruw eiwit, fosfor en vocht (bij minstens 14% vocht) danwel droge stof.

 • 2 De deelnemer dient alle in artikel 5 en 6 bedoelde gegevens en documenten per bedrijf ten minste zeven jaar zodanig te bewaren, dat verificatie achteraf mogelijk is.

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2006]

De deelnemer is verplicht alle medewerking te verlenen aan het toezicht op de naleving van de voorwaarden en voorschriften bij of krachtens deze verordening gesteld.

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2006]

Het is een ondernemer verboden de aanduiding "MINAS-leverancier" of "MINAS diervoeder" of woorden van gelijke strekking te gebruiken, indien hij niet overeenkomstig deze verordening door het productschap is erkend.

§ 3. Slotbepalingen [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2006]

De bepalingen bij of krachtens deze verordening gelden mede voor andere natuurlijke en rechtspersonen, voor zover deze handelingen verricht, die bedrijfsmatig in de ondernemingen waarvoor het productschap is ingesteld, plegen te worden verricht.

Artikel 10 [Vervallen per 01-01-2006]

Overtredingen van het bepaalde in de artikelen 5 en 8 worden aangemerkt als strafbare feiten.

Artikel 11 [Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening vindt plaats overeenkomstig een door het bestuur vast te stellen verordening.

 • 2 Het College van Deskundigen Diervoedersector kan in voorkomend geval gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen over het bepaalde bij of krachtens deze verordening.

 • 3 Het bepaalde in deze verordening geldt onverminderd het bepaalde in:

  • - Verordening Vvr gemedicineerd voeder 2003
  • - Verordening PDV diervoeders 2003

Artikel 12 [Vervallen per 01-01-2006]

Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 13 [Vervallen per 01-01-2006]

De Verordening Vvr erkenningsregeling MINAS leveranciers diervoeders 1997 wordt ingetrokken.

Artikel 14 [Vervallen per 01-01-2006]

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PDV erkenningsregeling MINAS leveranciers diervoeders 2003.

Den Haag, 12 februari 2003

J.H.M. Kienhuis

voorzitter

J. den Hartog

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 2 mei 2003 en door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij beschikking van 13 mei 2003, nr. TRCJZ/2003/26 18.

Bijlage [Vervallen per 01-01-2006]

Bijlage 134942.png