Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling maatregelen vee dioxine in mengvoeder[Regeling vervallen per 24-01-2004.]

Geldend van 14-02-2003 t/m 23-01-2004

Regeling maatregelen vee dioxine in mengvoeder

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op de artikelen 98, eerste en derde lid, en 99A van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 24-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. wet:

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

b. diervoeder:

producten van plantaardige of dierlijke oorsprong in natuurlijke staat, vers of verduurzaamd, afgeleide producten van de industriële verwerking van deze producten, alsmede organische of anorganische stoffen, al dan niet gemengd, met of zonder toevoegingsmiddelen en bestemd voor dierlijke voeding langs orale weg;

c. schadelijke stof:

stof als bedoeld in artikel 2;

d. minister:

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

e. dieren:

vee en pluimvee.

Artikel 2 [Vervallen per 24-01-2004]

Als schadelijke stof als bedoeld in artikel 98 van de wet wordt aangewezen:

 • a. producten, vervaardigd sinds 4 december 2002, afkomstig van Trockenwerk Thüringen GmbH, te Apolda, Duitsland, in Nederland gebracht door Velthof Veevoeders BV te Borne;

 • b. diervoeder, waarin broodmeel als bedoeld in onderdeel a is verwerkt, geproduceerd door:

  • 1º. Coöperatie Arkervaart te Markelo;

  • 2º. Coöperatie de Valk te Lunteren;

  • 3º. Olde Elberink te Geesteren;

  • 4º. Coöperatie Arkervaart te Nijkerk.

Artikel 3 [Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Dieren die een schadelijke stof hebben opgenomen, of ten aanzien waarvan dat wordt vermoed, worden op het bedrijf waarop zij worden gehouden opgestald of opgehokt.

 • 2 In afwijking van het eerste lid mogen de dieren het bedrijf verlaten indien de minister hiervoor toestemming heeft gegeven.

 • 3 Het eerste en het tweede lid zijn niet van toepassing indien:

  • a. is gebleken dat de dieren weer vrij zijn van de schadelijke stof, of

  • b. het tegendeel van het vermoeden, bedoeld in het eerste lid, is gebleken.

Artikel 4 [Vervallen per 24-01-2004]

De van de dieren, bedoeld in artikel 3, eerste lid, afkomstige producten, voorzover aanwezig op het bedrijf waar de dieren worden gehouden, mogen het bedrijf slechts verlaten indien de minister hiervoor toestemming heeft gegeven.

Artikel 6 [Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling maatregelen vee dioxine in mengvoeder.

Artikel 7 [Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt onmiddellijk na de bekendmaking via de pers en het internet in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

C.P. Veerman