Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Rechtspositieregeling lid Raad van bestuur SVB

Geldend van 15-10-2012 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, M. Rutte, van 29 januari 2003, Directie Uitvoering Werk en Inkomen, nr. W&I/SIU/2003/6102, houdende regels inzake de rechtspositie van een lid van de Raad van bestuur van de Sociale Verzekeringsbank

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, M. Rutte,

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. SVB:

Sociale verzekeringsbank;

b. lid:

een lid van de Raad van bestuur van de SVB, niet zijnde de voorzitter;

c. CAO:

Collectieve arbeidsovereenkomst.

Artikel 2. Bezoldiging

 • 1 De bezoldiging van een lid bedraagt € 152.954,– bruto per jaar.

 • 2 Het bedrag, bedoeld in het eerste lid, is inclusief een vakantie- en een eindejaarsuitkering overeenkomstig de bepalingen van de voor de SVB geldende CAO.

 • 3 De bezoldiging, bedoeld in het eerste lid, wordt, met uitzondering van vakantie- en eindejaarsuitkering, uitbetaald in gelijke maandelijkse termijnen.

  De vakantie- en eindejaarsuitkering worden eens per jaar uitbetaald, in de maanden mei respectievelijk december van ieder jaar.

 • 4 Het bedrag, bedoeld in het eerste lid, wordt aangepast aan de ontwikkeling van de lonen in de voor de SVB geldende CAO.

Artikel 3. Kostenvergoedingen

 • 1 Een lid heeft recht op een vergoeding van reis- en verblijfkosten overeenkomstig de bepalingen van de voor de SVB geldende CAO.

Artikel 4. Verlof

Een lid heeft aanspraak op de verloffaciliteiten die gelden voor de personen in dienst van de SVB.

Artikel 5. Arbeidsongeschiktheid

In geval van ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte, gebreken, zwangerschap of bevalling zijn de bepalingen ten aanzien van doorbetaling van de bezoldiging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, alsmede de suppletieregeling gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van de sector Rijk, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6. Ontslag en niet-herbenoeming

 • 1 In geval van niet-herbenoeming dan wel tussentijds ontslag, anders dan op eigen verzoek en anders dan ten gevolge van eigen schuld of toedoen, heeft een lid in aanvulling op de reguliere aanspraak op een uitkering krachtens de Werkloosheidswet aanspraak op een bovenwettelijke uitkering.

Artikel 7. Functievervulling

 • 1 Een lid onthoudt zich van het openbaren van gedachten of gevoelens, indien daardoor de goede vervulling van zijn functie of het goede functioneren van de openbare dienst, voorzover deze in verband staat met zijn functievervulling, niet in redelijkheid zouden zijn verzekerd.

 • 2 Het is een lid verboden nevenbetrekkingen te vervullen die ongewenst zijn met het oog op een goede vervulling van zijn functie of de handhaving van zijn onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin.

 • 3 Het is een lid in zijn ambt verboden vergoedingen, beloningen, giften of beloften van derden te vorderen, te verzoeken of aan te nemen.

Artikel 8. Uitvoering van deze regeling

 • 1 De kosten die voortvloeien uit deze regeling komen ten laste van de SVB.

 • 2 De SVB is belast met de uitvoering van deze regeling.

 • 3 Voor zover niet anders is vermeld zijn de bepalingen van de voor de SVB geldende CAO van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Rechtspositieregeling lid Raad van bestuur SVB.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 februari 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 29 januari 2003

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

M. Rutte