Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling verdeling procentuele ziekenfondspremie 2003[Regeling vervallen per 28-08-2004.]

Geldend van 01-01-2003 t/m 27-08-2004

Regeling verdeling procentuele ziekenfondspremie 2003

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 15, tweede lid, van de Ziekenfondswet;

Gezien de adviezen van het College voor zorgverzekeringen van 25 april 2002 (SEA/22019848) en 24 oktober 2002 (MFIN/22048863);

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 28-08-2004]

Van de procentuele premie, bedoeld in artikel 15, eerste lid, eerste volzin, van de Ziekenfondswet, is 170/845 deel verschuldigd door de verzekerde en 675/845 deel door de werkgever.

Artikel 2 [Vervallen per 28-08-2004]

Van de procentuele premie voor verzekerden, bedoeld in artikel 15, eerste lid, tweede volzin, van de Ziekenfondswet, is 1/2 deel verschuldigd door de verzekerde en 1/2 deel door de werkgever.

Artikel 3 [Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

Artikel 4 [Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling verdeling procentuele ziekenfondspremie 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A.J. de Geus.