Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Opschorting Besluit grondbankstelsel

Geldend van 22-12-2002 t/m heden

Opschorting Besluit grondbankstelsel

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 3 van het Besluit grondbankstelsel1;

Besluit:

Artikel 1

Aanvragen voor uitgifte in erfpacht van landbouwgrond als bedoeld in artikel 2 van het Besluit grondbankstelsel kunnen voor onbepaalde tijd niet worden ingediend.

Artikel 2

De Gedeeltelijke opschorting Besluit grondbankstelsel wordt ingetrokken.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Opschorting Besluit grondbankstelsel.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 18 december 2002

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

C.P. Veerman