Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit diverse besluiten op veterinair en plantenziektenkundig terrein [...] attributie aan ambtenaren alsmede instelling van de VWA)[Regeling vervallen per 25-02-2005.]

Geldend van 01-01-2003 t/m 24-02-2005

Besluit van 16 december 2002, houdende wijziging van diverse besluiten op veterinair en plantenziektenkundig terrein in verband met het schrappen van attributie aan ambtenaren alsmede in verband met de instelling van de VWA

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 9 december 2002, no. TRCJZ/2002/11614, Directie Juridische Zaken;

Gelet op artikel 3 van de Plantenziektenwet, artikel 2 van de Landbouwkwaliteitswet en de artikelen 3, 15, 44, 58 en 102 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

De Raad van State gehoord (advies van 11 december 2002, nr. W11.02.0558/V);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 12 december 2002, no. TRCJZ/2002/13214, Directie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I [Vervallen per 25-02-2005]

[Red: Wijzigt het Besluit bestrijding bacterievuur 1983.]

Artikel II [Vervallen per 25-02-2005]

[Red: Wijzigt het Besluit bestrijding wratziekte 1973.]

Artikel III [Vervallen per 25-02-2005]

[Red: Wijzigt het San José-schildluisbesluit 1977.]

Artikel IV [Vervallen per 25-02-2005]

[Red: Wijzigt het Landbouwkwaliteitsbesluit geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en specificiteitcertificering.]

Artikel V [Vervallen per 25-02-2005]

[Red: Wijzigt het Besluit bescherming tegen bepaalde zoönosen en bestrijding besmettelijke dierziekten.]

Artikel VI [Vervallen per 25-02-2005]

[Red: Wijzigt het Besluit doden van dieren.]

Artikel VII [Vervallen per 25-02-2005]

[Red: Wijzigt het Besluit dierenvervoer 1994.]

Artikel VIII [Vervallen per 25-02-2005]

[Red: Wijzigt het Besluit niet gehouden dieren.]

Artikel IX [Vervallen per 25-02-2005]

[Red: Wijzigt het Besluit gebruik sera en entstoffen.]

Artikel X [Vervallen per 25-02-2005]

[Red: Wijzigt het Besluit verdachte dieren.]

Artikel XI [Vervallen per 25-02-2005]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij horende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 december 2002

Beatrix

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

C. P. Veerman

Uitgegeven de dertigste december 2002

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner