Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingswet enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2003 Deel II - overig fiscaal pakket)

Geldend van 01-01-2003 t/m heden

Wet van 12 december 2002, houdende wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2003 Deel II - overig fiscaal pakket)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal belastingwetten en daarmee samenhangende wetten wijzigingen, versoepelingen, bijstellingen alsmede enkele technische reparaties en aanscherpingen ter voorkoming van misbruik aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Wet op de omzetbelasting 1968.]

Artikel VI

Het koninklijk besluit van 16 september 2002 (Stb. 472) tot wijziging van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 wordt goedgekeurd.

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992.]

Artikel VIII

[Red: Wijzigt de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.]

Artikel IX

[Red: Wijzigt de Wet belasting zware motorrijtuigen.]

Artikel X

[Red: Wijzigt de Wet op de accijns.]

Artikel XI

[Red: Wijzigt de wet van 4 december 1997 tot wijziging van de Wet op de accijns.]

Artikel XII

[Red: Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel XIII

De op 1 augustus 2002 in werking getreden ministeriële regeling van 16 juli 2002, nr. WV 2002/274M tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag (Stcrt. 135) wordt goedgekeurd.

Artikel XIV

[Red: Wijzigt de Algemene wet inzake rijksbelastingen.]

Artikel XV

[Red: Wijzigt de Invorderingswet 1990.]

Artikel XVII

[Red: Wijzigt de Gemeentewet.]

Artikel XVIII

[Red: Wijzigt de Huursubsidiewet.]

Artikel XIX

[Red: Wijzigt de Provinciewet.]

Artikel XX

[Red: Wijzigt de Waterschapswet.]

Artikel XXI

[Red: Wijzigt de Wet bevordering eigenwoningbezit.]

Artikel XXII

[Red: Wijzigt de Wet financiering volksverzekeringen.]

Artikel XXIII

[Red: Wijzigt de Wet op het primair onderwijs.]

Artikel XXIV

[Red: Wijzigt de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer.]

Artikel XXV

[Red: Wijzigt de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement.]

Artikel XXVI

[Red: Wijzigt de Wet studiefinanciering 2000.]

Artikel XXVII

[Red: Wijzigt de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.]

Artikel XXVIII

[Red: Wijzigt de Ziekenfondswet.]

Artikel XXIX

[Red: Wijzigt de Douanewet.]

Artikel XXX

[Red: Wijzigt de Mijnbouwwet.]

Artikel XXXI

[Red: Wijzigt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.]

Artikel XXXII

[Red: Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. ]

Artikel XXXIII

[Red: Wijzigt de wet tot wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 c.a. (herziening regime fiscale eenheid.]

Artikel XXXIIIA

[Red: Wijzigt de wet tot wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 c.a. (herziening regime fiscale eenheid.]

Artikel XXXIV

De artikelen 26, derde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en 5, tweede lid, van de Invorderingswet 1990 zoals deze luidden onmiddellijk voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding van de artikelen XIV, onderdeel C, en XV, onderdeel B, blijven van toepassing op de belasting die betrekking heeft op tijdstippen of tijdvakken die zijn gelegen respectievelijk aangevangen voor die datum.

Artikel XXXIVA

[Red: Wijzigt de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel XXXV

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 12 december 2002

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

S. R. A. van Eijck

Uitgegeven de negentiende december 2002

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner