Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling aanvullende vergoeding beroepskolom groen onderwijs[Regeling vervallen per 04-02-2007.]

Geldend van 11-12-2002 t/m 03-02-2007

Regeling aanvullende vergoeding beroepskolom groen onderwijs

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 2.2.3, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 04-02-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

b. beroepskolom:

voorbereidend beroepsonderwijs en middelbaar beroepsonderwijs op het gebied van de landbouw en natuurlijke omgeving en praktijkonderwijs;

c. leerling:

leerling, opgenomen in de integrale leerlingtelling per 1 oktober 2001.

Artikel 2 [Vervallen per 04-02-2007]

De minister verstrekt aan agrarische opleidingscentra een aanvulling op de jaarlijkse rijksbijdrage ten behoeve van activiteiten die verband houden met de vormgeving en invulling van de beroepskolom.

Artikel 3 [Vervallen per 04-02-2007]

De hoogte van de aanvullende bekostiging bedraagt:

  • a. € 140,- per leerling in de leerjaren 3 en 4 van de basisberoepsgerichte leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg, en

  • b. € 140,- per leerling in het vierde leerjaar van het voorbereidend beroepsonderwijs.

Artikel 4 [Vervallen per 04-02-2007]

Het agrarisch opleidingscentrum verantwoordt de besteding van de aanvullende vergoeding in het financieel jaarverslag.

Artikel 5 [Vervallen per 04-02-2007]

Deze regeling treedt in werking op de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt gepubliceerd.

Artikel 6 [Vervallen per 04-02-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvullende vergoeding beroepskolom groen onderwijs.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 6 december 2002

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

B.J. Odink