Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Bijdragebesluit kosten ruiming explosieven Tweede Wereldoorlog [...] van het besluit en aanpassing bijdragesystematiek)[Regeling materieel uitgewerkt per 31-12-2008.]

Geldend van 01-01-2003 t/m heden

Besluit van 3 december 2002 tot wijziging van het Bijdragebesluit kosten ruiming explosieven Tweede Wereldoorlog 1999 in verband met de overdracht van de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het besluit en een aanpassing van de bijdragesystematiek

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 juni 2002, nr. EB2002/75507;

Gelet op artikel 17 van de Financiële-verhoudingswet;

De Raad van State gehoord (advies van 30 september 2002, nr. W04.02.0258/I);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 november 2002, nr. EB2002/91716;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Bijdragebesluit kosten ruiming explosieven Tweede Wereldoorlog 1999.]

Artikel II

Bijdragen voor de kosten van opsporingen en ruimingen die zijn aangevangen vóór 1 januari 2003 worden verleend op de voet van het Bijdragebesluit kosten ruiming explosieven Tweede Wereldoorlog 1999, zoals dat luidde voorafgaand aan die datum.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang 1 januari 2003. De onderdelen I en N van artikel I, werken terug tot en met 1 januari 2000.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 3 december 2002

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R. H. Hessing

Uitgegeven de zeventiende december 2002

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner