Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Circulaire Planontwikkelingskosten[Regeling vervallen per 13-12-2006.]

Geldend van 13-12-2002 t/m 12-12-2006

Circulaire Planontwikkelingskosten

Aan de besturen van ziekenhuisvoorzieningen ex WZV

Met de circulaire van 16 juni 1995 (ZZT/Z 951622) informeerde ik u over mijn beleid inzake planontwikkelingskosten. In die circulaire is aangegeven in welke gevallen de kostengevolgen van planontwikkeling in het WTG-tarief van een instelling kunnen worden verwerkt dan wel voor eigen risico en rekening van de instelling blijven.

De werkingsduur van de circulaire van 16 juni 1995 is verstreken. Aangezien bij het wijzigen en staken van bouwinitiatieven het nog steeds van belang is dat eenduidig kan worden vastgesteld hoe moet worden omgegaan met de kostengevolgen van planontwikkeling, deel ik u mee dat ik het in die circulaire neergelegde beleid voortzet.

Daarbij moet echter rekening worden gehouden met het volgende.

Na het uitbrengen van de circulaire van 16 juni 1995 heeft zich een aantal wijzigingen voorgedaan, dat op de inhoud van die circulaire van invloed is geweest.

Zo is per 1 januari 1996, tegelijk met de wijziging van de meldingsregeling, de zogeheten 'verkorte procedure' afgeschaft en is per 1 juli 2001, in het kader van de overdracht van uitvoerende taken van de Minister van VWS aan het College bouw ziekenhuisvoorzieningen, de verlening van de WZV-vergunning overgegaan van de Minister naar dat College.

Met circulaire Z/PB-2253662 van 25 februari 2002 heb ik onder meer laatstvermelde wijziging kenbaar gemaakt. Dit betekent voor de circulaire van 16 juni 1995 dat daar waar de beslissingsbevoegdheid aan de Minister van VWS was voorbehouden, deze met ingang van 1 juli 2001 is over gegaan naar College bouw ziekenhuisvoorzieningen

Voor informatie over de inhoud van deze circulaire en van de circulaire van 16 juni 1995 kunt u terecht bij de heer A. Hesselmann van de directie Zorgverzekeringen van mijn departement (070-3407219) en bij de heer T. van Baar van het College bouw ziekenhuisvoorzieningen (030-2983100).

Deze circulaire zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
namens deze,
de wnd.

Directeur Zorgverzekeringen

,

H.R. Hurts