Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wet actualisering en harmonisatie financiële toezichtswetten

Geldend van 15-01-2005 t/m heden

Wet van 14 november 2002 tot wijziging van de Wet toezicht beleggingsinstellingen, de Wet toezicht effectenverkeer 1995, de Wet toezicht kredietwezen 1992, de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf en de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 met het oog op het opheffen van enige verschillen tussen deze wetten en het in die wetten expliciteren van integriteit als onderwerp van toezicht, alsmede in verband met enige noodzakelijke technische aanpassingen (Wet actualisering en harmonisatie financiële toezichtswetten)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet toezicht beleggingsinstellingen, de Wet toezicht effectenverkeer 1995, de Wet toezicht kredietwezen 1992, de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf en de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 te wijzigen met het oog op het opheffen van enige verschillen tussen deze wetten en het in die wetten expliciteren van integriteit als onderwerp van toezicht, alsmede in verband met enige noodzakelijke technische aanpassingen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wet toezicht beleggingsinstellingen.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Wet toezicht effectenverkeer 1995.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Wet toezicht kredietwezen 1992.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Wet melding zeggenschap 1996.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994.]

Artikel VIII

[Red: Wijzigt de Wet op de economische delicten.]

Artikel IX

[Red: Wijzigt de Wet tot invoering van een leeftijdsgrens voor het notarisambt en oprichting van een notarieel pensioenfonds.]

Artikel X

Ingeval voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet:

blijven op de noodregeling de bepalingen van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf onderscheidenlijk Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 van toepassing die voor dat tijdstip golden.

Artikel XI

[Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel XII

[Red: Wijzigt de Kaderwet financiële verstrekkingen Financiën.]

Artikel XIII

[Red: Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]

Artikel XIV

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel XV

Deze wet wordt aangehaald als: Wet actualisering en harmonisatie financiële toezichtswetten.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 14 november 2002

Beatrix

De Minister van Financiën,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de twintigste februari 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner