Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor bier 2003[Regeling vervallen per 01-01-2007.]

Geldend van 01-01-2003 t/m 31-12-2006

Verordening van het Productschap Dranken van 13 november 2002, houdende regels terzake van de aan de onder het Productschap Dranken op grond van artikel 3 lid 2 onder b van het Instellingsbesluit Productschap Dranken ressorterende ondernemingen op te leggen heffing voor het jaar 2003 (Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor bier 2003)

Het Bestuur van het Productschap Dranken;

gelet op:

artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

artikel 12 en 14 van het Instellingsbesluit Productschap Dranken;

gezien:

het advies van de Commissie ex artikel 5 lid 1 onder b van het Instellingsbesluit Productschap Dranken (hierna: de Commissie voor bier);

besluit:

vast te stellen de navolgende verordening.

VERORDENING

§ 1. Begripsbepalingen [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2007]

In deze verordening wordt de terminologie van het Instellingsbesluit Productschap Dranken (Besluit 6 mei 2002, Stb. 264) overgenomen, hierna te noemen het "Instellingsbesluit".

§ 2. De heffing [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2007]

De heffing zoals bedoeld in artikel 14 van het Instellingsbesluit van het Productschap Dranken is voor het jaar 2003 vastgesteld op 0,7 cent per hl bier, welke in Nederland is geproduceerd en afgezet.

§ 3. Slotbepalingen [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2007]

Deze Verordening wordt afgekondigd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2007]

  • 1 Deze Verordening treedt in werking op 1 januari 2003.

  • 2 Indien de benodigde goedkeuring later wordt verkregen treedt de verordening zoveel later (na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie) retroactief vanaf 1 januari 2003 in werking.

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2007]

Deze Verordening wordt aangehaald als Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor bier 2003.

Den Haag, 13 november 2002

B.A.H. van Zweden

voorzitter

W. Snijder

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 18 december 2002.