Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Heffingsverordening varkensfonds-rekening-B 2003[Regeling materieel uitgewerkt per 21-02-2004.]

Geldend van 01-03-2003 t/m heden

Heffingsverordening varkensfonds-rekening-B 2003

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft,

gelet op artikel 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie, en de artikelen 10 en 15 van de Instellingsverordening Productschap Vee en Vlees, 1999-I,

op 13 november 2002 vastgesteld de navolgende

VERORDENING

Artikel 1

Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening houdende bepalingen betreffende het opleggen van heffingen bij de producenten van vee en vlees en registratie van vleesgrossiers PVV 2003.

Artikel 2

  • 2 De heffing, bedoeld in het eerste lid, wordt niet opgelegd voor een dier, ten aanzien waarvan ten genoege van het productschap wordt aangetoond, dat de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van slacht, onderscheidenlijk de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van uitvoer korter is dan twee maanden.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad bedrijfsorganisatie en werkt terug tot 1 januari 2003.

Artikel 4

Deze verordening kan worden aangehaald als 'Heffingsverordening varkensfonds-rekening-B 2003'.

Voor het bestuur,

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 18 december 2002 en door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij beschikking van 12 februari 2003, nr. TRCJZ/2002/12443.