Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Lijst van te gebruiken instrumenten voor de indicatiestelling voor leerwegondersteunend [...] (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) schooljaar 2003 - 2004

Geldend van 30-10-2002 t/m heden

Lijst van te gebruiken instrumenten voor de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) schooljaar 2003 - 2004

1. Inleiding

Op 1 augustus 2002 is een wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van het regionale zorgbudget en de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in werking getreden. Vooruitlopend op deze wijziging is op 12 december 2001 in Uitleg Gele Katern nr. 30 de Regeling regionale verwijzingscommissies en zorgbudget voortgezet onderwijs 2002 - 2003 gepubliceerd. Komend jaar zal deze vervangen worden door een Algemene Maatregel van Bestuur. Daarin wordt de uitwerking van nieuwe zorgwetgeving -de indicatiestelling en het regionaal zorgbudget - voor de komende schooljaren geregeld.

Vooruitlopend op deze Algemene Maatregel van Bestuur wordt nu alvast de lijst met te gebruiken instrumenten voor de indicatiestelling met betrekking tot het schooljaar 2003 -2 004 bekendgemaakt. Op het moment dat de Algemene Maatregel van Bestuur gepubliceerd is, zal de lijst voor het schooljaar 2003-2004 - zoals die is opgenomen in deze voorlichtingspublicatie - in een regeling wordenvastgesteld. Vanaf volgend schooljaar zal de nieuwe lijst met te gebruiken instrumenten jaarlijks in oktober in een regeling worden gepubliceerd.

2. Vaststelling lijst van te gebruiken instrumenten 2003-2004

Jaarlijks wordt vóór 1 oktober een overzicht gemaakt van screenings- en testinstrumenten, die in het kader van de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en praktijkonderwijs (PrO) als deugdelijk worden aangemerkt. Deze lijst wordt door het ministerie van OCenW in overleg met de voorzitters van de regionale verwijzingscommissies VO vastgesteld (artikel 6 Regeling regionale verwijzingscommissies en zorgbudget voortgezet onderwijs 2002-2003). De opname in de onderstaande lijst van een instrument heeft enkel betrekking op het gebruik van het instrument in het schooljaar 2003-2004. De lijst voor het jaar 2004-2005 zal er anders uitzien. Instrumenten waarbij de opmerking ’dit jaar voor het laatst toegestaan’ staat, zullen niet meer op de lijst voor schooljaar 20042005 voorkomen. Alle andere instrumenten zullen volgend jaar in elk geval weer in de lijst worden opgenomen. Natuurlijk kunnen dan ook nieuwe instrumenten worden toegevoegd aan de lijst.

Een belangrijk criterium voor opname in de lijst is psycho-metrische deugdelijkheid. Op het moment van opname in de lijst moet die eenduidig zijn vastgesteld. Belangrijke punten in de beoordeling vormen objectiviteit, normering, betrouwbaarheid en begrips- en criteriumvaliditeit. Daarnaast is bij het samenstellen van de lijst uitgegaan van de beoordelingscriteria, genoemd in de toelichting bij de Regeling regionale verwijzingscommissies en zorgbudget voortgezet onderwijs 2002 - 2003 ad artikel 6. Onderstaande lijst bevat een limitatieve opsomming van de te gebruiken instrumenten ten behoeve van de indicatiestelling voor LWOO of PrO voor schooljaar 2003-2004.

3. Toelichting bij instrumenten criterium Sociaal-emotionele problematiek

Met betrekking tot instrumenten voor het criterium SE wordt uitgegaan van het volgende:

  • uitslagen op screeningsinstrumenten zijn op zichzelf niet voldoende voor een positieve indicatie;

  • voor een positieve indicatie is vereist: het oordeel van een conform de Regeling regionale verwijzingscommissies en zorgbudget voortgezet onderwijs 2002-2003 bevoegde professional, op basis van één of meer van de op de lijst opgenomen instrumenten, dat sprake is van een SE-problematiek met zodanige negatieve gevolgen voor de onderwijsleerprestatie dat LWOO noodzakelijk moet worden geacht. Voor de RVC’s zal dus het op instrumenten gebaseerd oordeel van de bevoegde professional leidend zijn en niet de uitslag op een testinstrument.

4. Toelichting bij instrumenten criterium Leerachterstand

Met betrekking tot het criterium LA zijn de instrumenten telkens per subdomein (spellen, technisch lezen,begrijpend lezen en inzichtelijk rekenen) opgenomen. Als criterium voor opname in de lijst geldt hier ook de beschikbaarheid van DLE’s voor de toetsen. Voor het vaststellen van de relatieve leerachterstand dient gebruik gemaakt te worden van ’DLE boek met dle schalen van alle bruikbare testen in Nederland’, volledige herziene versie (Gerard Melis; ISBN 90 76838 127).

Lijst van te gebruiken instrumenten schooljaar 2003 – 2004

Alle instrumenten zijn opgenomen met de naam waaronder zij in de Documentatie van tests en testresearch (Evers e.a. 2000) zijn opgenomen.

Criterium IQ

Leeftijdsbereik

Opmerking/toelichting

Groninger Intelligentietest voor Voortgezet Onderwijs, GIVO, 1994

Groep 8 en klas 1, 2, 3 VO.

Aan te raden LWOO en af te raden PrO

IBO Differentiatietest, 1979

Groep 8

Dit jaar voor het laatst toegestaan

Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised, WISC-R, 1986

6 t/m 16 jaar

Dit jaar voor het laatst toegestaan

SON-R 51/2 – 17, Niet-verbale Intelligentietest, 1989

51/2 – 17 jaar

Bij taalproblemen (achterstanden technisch lezen, begrijpend lezen en spelling > 50%) en allochtone leerlingen die onvoldoende Nederlands spreken.

ISI-reeks, vorm III, 1963/1980

groep 7 en 8

Aan re raden voor LWOO en af te raden voor PrO. Dit jaar voor het laatst toegestaan.

Raven Coloured Progressive Matrices, CPM, 1986-

4 t/m 10 jaar

Dit jaar voor het laatst toegestaan

Raven Progressive Matrices, PM, 1938

Vanaf 6 jaar

Dit jaar voor het laatst toegestaan

RAKIT , Revisie Amsterdamse Kinder

jaar.

Intelligentie Test, 1984/1987

4;2 – 11;2 jaar

Let op leeftijdsbereik: tot 11;2

De scores op IQ-testen mogen niet ouder zijn dan twee jaar redenerend vanaf de aanmeldingsdatum RVC-VO

Criterium SE

Leeftijdsbereik

Opmerking/toelichting

Gedragsvragenlijst voor Kinderen, CBCL 4 – 18, 1990/1996

4 t/m 18 jaar

 

Teacher’s Report Form, TRF, 1997

4 t/m 18 jaar

 

Youth Self Report, YSR, 1997

11 t/m 18 jaar

Af te raden voor PrO

Prestatie-Motivatie Test voor Kinderen, PMT-K, 1968/1983

10 – 16 jaar

 

Schoolgedrag Beoordelingslijst, SCHOBL-R, 1980/1993

4;2 – 11;2 jaar

Let op leeftijdsbreik: tot 11;2 jaar. Beide versies (A&B) afnemen

Situatie Specifieke Angst Test, SSAT, 1995

11 t/m 16 jaar

Af te raden voor PrO

School Vragenlijst, SVL, 1983

9 – 16 jaar

A- en B-versie moeten beiden worden afgenomen.

Competentie Belevingsschaal voor Kinderen, CBSK, 1989/1997

8 – 12 jaar

 

Junior Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst, NPV-J, 1981/1989

9 t/m 15 jaar

Dit jaar voor het laatst toegestaan

AUTI-R schaal, 1990

1 t/m 12 jaar

 

VAK, vragenlijst voor angst bij kinderen, 1995

6 t/m 12 jaar

 

Apeldoornse Vragenlijst/AVL 2002

Groep 8

 
De scores op SE-testen mogen niet ouder zijn dan één jaar redenerend vanaf de aanmeldingsdatum RVC-VO

Criterium LA-Technisch lezen

Leeftijdsbereik

Opmerking/toelichting

Toelatingstoets voor leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs, Cito 2001

Groep 8.

 

Tempo Test Lezen, T.T.L., Zinnen en Woorden, De Vos 1992

 

Dit jaar voor het laatst toegestaan

Brus Eén-Minuut-Test, vorm A en B, 1973/1999

Groep 3 t/m 8

 

AVI-toetspakket, 3e herziene versie, 1996

Groep 3 tot het moment dat de leerling AVI-9 beheerst.

Dit jaar voor het laatst toegestaan

Leestechniek en leestempo, Cito 2001

Groep 4 t/m 8

 

Klepel, vorm A en B, 1994

Groep 4 t/m 8, 1ste klas vo.

 
     

Criterium LA-Begrijpend lezen

Leeftijdsbereik

Opmerking/toelichting

Toelatingstoets voor leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs, Cito 2001

Groep 8

 

Begrijpend Leestest groep 7, Aarnoutse, 1991/1996

Groep 7

 

Begrijpend leeestest groep 8, Aarnoutse, 1992/1996

Groep 8

 

Begrijpend leestests groep 4 t/m 6, Aarnoutse 1989/1996

Groep 4 t/m 6

 

Test voor het begrijpend lezen 4e leerjaarjaar (groep 6) basisonderwijs, Aarnoutse, 1984 te gebruiken zijn de drie taakgerichte toetsen:

Groep 6

 

Hoofdgedachtentest, Bedoelingentest en Redeneertest

 

Dit jaar voor het laatst toegestaan

Toetsen Begrijpend lezen. TBL; Cito 1995/1998

Groep 5 t/m 8

Inclusief toets A & B

Drempelonderzoek 678, 3e herijkte versie, 2001

Groep 5 t/m 8, 1ste klas vo

 

Clib-toetsen begrijpend lezen, Cito 1992

Groep 4 t/m 8

 
     

Criterium LA-Spelling

Leeftijdsbereik

Opmerking/toelichting

Toelatingstoets voor leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs, Cito 2001

Groep 8

 

Niveautest Spellen, NTS, Zinnen en Woorden; de Vos, 1993

Groep 3 t/m 8 en 1ste klas vo

Dit jaar voor het laatst toegestaan

Schaalvorderingen in Spellingsvaardigheid, SVS 1, 2 en 3; Cito 1995

Groep 3 t/m 8

 

Drempelonderzoek 678, 3e herijkte versie, 2001

Groep 5 t/m 8, 1 ste klas vo

 

Spellingtest voor de Basisschool, Aarnoutse, 1996

Groep 3 t/m 8

 
     

Criterium LA-Rekenen

Leeftijdsbereik

Opmerking/toelichting

Toelatingstoets voor leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs, Cito 2001

Groep 8

 

Rekenen en Wiskunde 1, 2 en 3; Cito 1990/1998; Rekenen & Wiskunde 2002, Cito

Groep 3 t/m 8

 

Drempelonderzoek 678, 3e herijkte versie, 2001

Groep 5 t/m 8, 1ste klas vo

 

Recente toetsen

In principe wordt altijd gevraagd om de meest recent afgenomen didactische toetsen. Wanneer de leerling tussen 1 januari 2003 en 1 september 2003 wordt aangemeld, moeten de didactische toetsen in het schooljaar 2002 - 2003 zijn afgenomen.

Aanmelding vóór 1 januari 2003: de gegevens van de didactische toetsen die in het onderwijskundig rapport zijn opgenomen mogen niet ouder zijn dan een half jaar geredeneerd vanaf de datum van ondertekening van het onderwijskundig rapport. Uitzondering hierop is Cito ’Begrijpend lezen’ dat een vast afnamemoment kent in de winter en slechts één maal per jaar kan worden afgenomen. Bij aanmelding na 1 september 2003 dient didactisch onderzoek niet ouder te zijn dan één jaar.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,
namens deze,

mr. P.J. van Ham

directeur primair onderwijs