Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingswet Wet op de jeugdhulpverlening (advies- en meldpunten kindermishandeling)[Regeling vervallen per 01-01-2007.]

Geldend van 01-06-2003 t/m 31-12-2006

Wet van 26 september 2002 tot wijziging van de Wet op de jeugdhulpverlening in verband met de advies- en meldpunten kindermishandeling

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de taken van de advies- en meldpunten kindermishandeling wettelijk te regelen in de Wet op de jeugdhulpverlening, alsmede deze wet op enige andere punten aan te passen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I [Vervallen per 01-01-2007]

[Red: Wijzigt de Wet op de jeugdhulpverlening.]

Artikel II [Vervallen per 01-01-2007]

[Red: Wijzigt Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.]

Artikel IIa [Vervallen per 01-01-2007]

Onze Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Justitie zenden binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Artikel III [Vervallen per 01-01-2007]

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 26 september 2002

Beatrix

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C. I. J. M. Ross- van Dorp

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Uitgegeven vierentwintigste oktober 2002

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner