Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verordening instelling van een fonds voor mosselonderzoek[Regeling vervallen per 01-01-2008.]

Geldend van 01-01-2003 t/m 31-12-2007

Verordening instelling van een fonds voor mosselonderzoek

Het bestuur van het Productschap Vis heeft,

gelet op de artikelen 93, 95 en 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en de artikelen 5, 6 en 9 van de Instellingsverordening Productschap Vis, op 26 september 2002 de navolgende verordening vastgesteld.

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 In deze verordening wordt verstaan onder:

  Productschap

  :

  het Productschap Vis;

  Voorzitter

  :

  de voorzitter van het productschap;

  Ondernemer

  :

  degene die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;

  Fonds

  :

  het fonds genoemd in artikel 2;

  Mosselen

  :

  schelpdieren van het geslacht mytilus of het geslacht perna;

  Mosseladviescommissie

  :

  de commissie ingesteld door het bestuur voor het adviseren over aangelegenheden betreffende de mosselsector.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Er is een onderzoekfonds mosselen.

 • 2 De middelen van het fonds maken deel uit van het vermogen van het productschap.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2008]

De baten van het fonds bestaan uit:

 • a. de opbrengst voortkomend uit de inning van (bestemmings-) heffingen, verminderd met eventuele inningskosten;

 • b. rente van belegde gelden;

 • c. andere baten, met uitzondering van de opbrengst van heffingen wegens het invoeren uit staten die lid zijn van de Europese Unie of partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2008]

De middelen van het fonds zijn bestemd voor uitgaven ten behoeve van onderzoek en ontwikkeling in het belang van de mosselsector.

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Het bestuur beslist over de bestemming van de middelen van het fonds.

 • 2 Het bestuur neemt geen besluit over de bestemming van de middelen van het fonds dan na advies van de mosseladviescommissie.

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2008]

Het fonds kan door het bestuur worden opgeheven in welk geval de voorzitter, namens het bestuur, als liquidateur optreedt en het bestuur aan een eventueel liquidatiesaldo een bestemming geeft ten behoeve van de mosselsector.

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening instelling van een fonds voor mosselonderzoek.

 • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

Namens het bestuur van het Productschap,

P.J.H.M. Loonen

voorzitter

G.J. van Balsfoort

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 17 juni 2004 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 11 juni 2004, nr. TRCJZ/2003/1413.