Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vrijstellingsregeling artikel 55, eerste lid, Meststoffenwet[Regeling vervallen per 05-06-2004.]

Geldend van 01-10-2002 t/m 04-06-2004

Vrijstellingsregeling artikel 55, eerste lid, Meststoffenwet

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu;

Gelet op artikel 59, eerste en derde lid, van de Meststoffenwet en de artikelen 1, derde lid, en 6, tweede lid, van de Wet verplaatsing mestproductie;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 05-06-2004]

  • 2 De ingevolge het eerste lid toegestane uitbreiding van de mestproductie bedraagt ten hoogste 125 kilogram fosfaat per jaar per hectare waarmee de tot het bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond wordt vergroot.

Artikel 2 [Vervallen per 05-06-2004]

Voor zover artikel 1 van toepassing is, blijft toepassing van artikel 4 van de Regeling vaststelling omvang verplaatsbare mestproductie achterwege.

Artikel 3 [Vervallen per 05-06-2004]

De Kortingsregeling Wet verplaatsing mestproductie vervalt.

Artikel 4 [Vervallen per 05-06-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2002.

Artikel 5 [Vervallen per 05-06-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Vrijstellingsregeling artikel 55, eerste lid, Meststoffenwet.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

B.J. Odink