Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling capaciteitsplan netbeheer Gaswet[Regeling vervallen per 14-07-2004.]

Geldend van 24-08-2002 t/m 13-07-2004

Regeling van de Minister van Economische Zaken houdende nadere regels ten aanzien van de gegevens die een netbeheerder verschaft over de capaciteit voor het transport van gas (Regeling capaciteitsplan netbeheer Gaswet)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 8 van de Gaswet;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen [Vervallen per 14-07-2004]

Artikel 1 [Vervallen per 14-07-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. wet:

de Gaswet;

b. netbeheerder:

een vennootschap die op grond van artikel 2, 5 of 6 van de Gaswet is aangewezen voor het beheer van één of meer gastransportnetten;

c. capaciteitsplan:

de ramingen van de totale behoefte aan capaciteit voor het transport van gas, bedoeld in artikel 8 van de wet;

d. planperiode:

de periode, bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de wet;

e. transportcapaciteit:

de maximale hoeveelheid gas per tijdseenheid dat over een bepaald deel van het gastransportnet kan worden getransporteerd;

f. minimum etmaaltemperatuur:

de laagst gemeten etmaaltemperatuur in de afgelopen 25 jaar in de regio waarin het gastransportnet van de netbeheerder ligt;

g. vraagscenario:

een consistent overzicht van de ontwikkeling van de vraag naar gastransport;

h. capaciteitsbeslag:

het deel van de maximale gastransport dat door het geraamde gastransport wordt ingenomen op een bepaalde locatie;

i. gasontvangstation:

een gasdrukregel- en meetstation waar het gas van het landelijk hogedrukgasnet naar de netten van de netbeheerders wordt overgeslagen en comptabel gemeten;

j. knelpunt:

een onderdeel van een gastransportnet dat de capaciteit en de kwaliteit van het transport van gas over het gastransportnet zodanig beperkt dat de netbeheerder van dat gastransportnet naar verwachting niet alle verzoeken om transport van gas als bedoeld in de artikelen 14 en 79 van de wet kan uitvoeren;

k. primair hogedruknet:

net dat wordt gevoed door één of meer gasontvangstations en gas transporteert naar overslag- of districtstations of naar afleveringsstations van grote afnemers.

§ 2. Het capaciteitsplan [Vervallen per 14-07-2004]

Artikel 2 [Vervallen per 14-07-2004]

Een netbeheerder dient bij de directeur een capaciteitsplan in voor een planperiode. Het plan vangt aan op 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin het capaciteitsplan is ingediend. Een capaciteitsplan wordt steeds ingediend voor 1 december van het tweede jaar nadat het voorafgaande capaciteitsplan is ingediend.

Artikel 3 [Vervallen per 14-07-2004]

 • 1 Het capaciteitsplan bevat voldoende informatie over de onderwerpen, genoemd in de artikelen 4 tot en met 10, en is opgezet overeenkomstig de bijlage bij deze regeling.

 • 2 Indien de netbeheerder in zijn capaciteitsplan nieuwe begrippen hanteert, worden deze begrippen gedefinieerd en opgenomen in een bijlage bij het capaciteitsplan.

 • 3 De netbeheerder neemt op individuele afnemers te herleiden informatie op in een vertrouwelijke bijlage bij het capaciteitsplan.

Artikel 4 [Vervallen per 14-07-2004]

De netbeheerder geeft in zijn capaciteitsplan aan:

 • a. het door hem beheerde gastransportnet,

 • b. de belangrijkste aanpassingen in dat gastransportnet die tot stand zijn gekomen in de twee kalenderjaren voorafgaand aan de planperiode,

 • c. de belangrijkste aanpassingen die worden uitgevoerd in de planperiode en het verwachte tijdstip van totstandkoming daarvan,

 • c. de criteria die gehanteerd worden bij het ontwerp van dat gastransportnet en

 • d. de verbindingen tussen zijn gastransportnet met die van andere netbeheerders.

Artikel 5 [Vervallen per 14-07-2004]

 • 1 De netbeheerder geeft in zijn capaciteitsplan op basis van een lange termijn visie de ontwikkeling van de vraag naar transportcapaciteit binnen de planperiode weer.

 • 2 De netbeheerder licht de vooronderstellingen toe die ten grondslag liggen aan deze ontwikkeling. Hierbij besteedt hij in ieder geval aandacht aan:

  • a. de relevante economische en maatschappelijke ontwikkelingen in het gebied van het door hem beheerde gastransportnet,

  • b. relevante technische ontwikkelingen van apparatuur en installaties en

  • c. de gehanteerde minimum etmaaltemperatuur.

 • 3 De netbeheerder stemt zijn vooronderstellingen af met het gasbedrijf dat het landelijke hogedrukgasnet beheert, voor zover deze betrekking hebben op de levering aan de gasontvangstations van de door hem beheerde netten, en met de netbeheerders van de gastransportnetten waarmee zijn gastransportnet is verbonden.

Artikel 6 [Vervallen per 14-07-2004]

De netbeheerder geeft in het capaciteitsplan met behulp van de visie, bedoeld in artikel 5, in ieder geval twee verschillende vraagscenario's en licht de vooronderstellingen toe die aan elk vraagscenario ten grondslag liggen.

Artikel 7 [Vervallen per 14-07-2004]

 • 1 De netbeheerder geeft in het capaciteitsplan voor elk kalenderjaar van de planperiode en voor elk van de vraagscenario's het capaciteitsbeslag op het door hem beheerde gastransportnet. Indien hij het capaciteitsbeslag nog niet kan bepalen voor een bepaald kalenderjaar, vermeldt hij de reden daarvan.

 • 2 De netbeheerder bepaalt het capaciteitsbeslag voor het primair hogedruknet, de gasontvangstations van het desbetreffende gastransportnet en, voor zover relevant, de overige delen van het gastransportnet.

 • 3 De netbeheerder maakt bij het opstellen van het geraamde capaciteitsbeslag zoveel mogelijk gebruik van de door afnemers ingediende capaciteitsvraag en licht significante verschillen tussen de totale capaciteitsvraag van afnemers en het door hem verwachte capaciteitsbeslag toe.

 • 4 De netbeheerder licht de criteria toe die gebruikt zijn bij het bepalen van het capaciteitsbeslag.

 • 5 De netbeheerder stemt zijn capaciteitsbeslag af met het gasbedrijf dat het landelijke hogedrukgasnet beheert, voor zover het capaciteitsbeslag betrekking heeft op de levering aan de gasontvangstations, en met de netbeheerders van de gastransportnetten waarmee zijn gastransportnet is verbonden.

Artikel 8 [Vervallen per 14-07-2004]

 • 1 De netbeheerder analyseert de invloed van het capaciteitsbeslag op het door hem beheerde gastransportnet en inventariseert met behulp daarvan de te verwachten knelpunten.

 • 2 De netbeheerder beschrijft de reeds bestaande en de te verwachten knelpunten in het primair hogedruknet, in de gasontvangstations en, voor zover relevant voor de te verwachten knelpunten in het primaire hogedruknet, in de overige delen van het gastransportnet.

 • 3 In de beschrijving van de knelpunten gaat de netbeheerder in ieder geval in op knelpunten die van invloed kunnen zijn op de betrouwbaarheid van het door hem beheerde gastransportnet.

Artikel 9 [Vervallen per 14-07-2004]

 • 1 De netbeheerder geeft in het capaciteitsplan een overzicht van de door hem noodzakelijk geachte aanpassingen van het gastransportnet en van de operationele maatregelen en beschrijft daarbij zo concreet mogelijk:

  • a. de voorgenomen projecten tot uitbreiding van het door hem beheerde gastransportnet die bedoeld zijn om knelpunten op te lossen, waarbij opgave wordt gedaan van de aard van elke uitbreiding, het jaar dat met de werkzaamheden begonnen zal worden en de verwachte duur van de werkzaamheden,

  • b. de voorgenomen projecten tot vervanging van delen van het door hem beheerde gastransportnet die bedoeld zijn om knelpunten op te lossen, waarbij opgave wordt gedaan van de aard van elke vervanging, het jaar dat met de werkzaamheden begonnen zal gaan worden en de verwachte duur van de werkzaamheden,

  • c. de voorgenomen operationele maatregelen die bedoeld zijn om knelpunten op te lossen, waarbij opgave wordt gedaan van het tijdstip waarop deze maatregelen effectief zullen zijn en

  • d. de aanpassingen van de gastransportnetten en de operationele maatregelen van andere netbeheerders die van invloed zijn op de knelpunten in het door hem beheerde gastransportnet, waarbij hij die aanpassingen en maatregelen afstemt met de desbetreffende netbeheerders.

 • 2 De netbeheerder licht toe in hoeverre de aanpassingen en operationele maatregelen de knelpunten verminderen of oplossen. Hij geeft tevens aan welke maatregelen hij neemt indien op een later tijdstip in de planperiode of elders nieuwe knelpunten ontstaan als gevolg van de voorgenomen aanpassingen of maatregelen.

Artikel 10 [Vervallen per 14-07-2004]

De netbeheerder geeft in zijn capaciteitsplan een overzicht van de voorzieningen die hij heeft getroffen om zeker te stellen dat het transport van gas plaatsvindt op een wijze die de veiligheid, doelmatigheid en betrouwbaarheid van het gastransportnet waarborgt en het milieu ontziet of de duurzaamheid waarborgt.

§ 3. Overgangs- en slotbepalingen [Vervallen per 14-07-2004]

Artikel 11 [Vervallen per 14-07-2004]

Het eerste capaciteitsplan wordt ingediend voor 1 december 2002.

Artikel 12 [Vervallen per 14-07-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 13 [Vervallen per 14-07-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling capaciteitsplan netbeheer Gaswet.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 20 augustus 2002

H.Ph.J.B. Heinsbroek

,

Minister

van Economische Zaken

Bijlage behorende bij artikel 3, eerste lid, van de Regeling capaciteitsplan netbeheer Gaswet [Vervallen per 14-07-2004]

Opzet van een capaciteitsplan [Vervallen per 14-07-2004]

 • 1. Inleiding

 • 2. Beschrijving van de capaciteit van het bestaande gastransportnet:

  • a. overzicht van het huidige gastransportnet (eventueel schematisch)

  • b. overzicht van de belangrijkste aanpassingen van het gastransportnet die in de afgelopen twee jaren zijn gerealiseerd of zijn gestart

  • c. overzicht van de ontwerpcriteria van het gastransportnet

 • 3. Visie op de ontwikkeling van de vraag naar gastransportcapaciteit:

  • a. relevante economische en maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de capaciteitsvraag, zoals:

   • economische groei

   • uitbreidingsplannen woningbouw

   • uitbreidingsplannen industrie

   • overige projecten

  • b. relevante technische ontwikkelingen in apparatuur en installaties

  • c. gehanteerde minimum etmaaltemperatuur

 • 4. Vraagscenario's

 • 5. Capaciteitsbeslag voor elk jaar van de planperiode en voor elk vraagscenario:

  • a. capaciteitsbeslag op het primair hogedruknet, op gasontvangstations en op overige delen van het gastransportnet

  • b. toelichting op capaciteitsbeslag en op daarbij gehanteerde criteria

  • c. toelichting op significante verschillen tussen capaciteitsvraag van afnemers en verwachte capaciteitsbeslag

 • 6. Inventarisatie en analyse van knelpunten

 • 7. Concrete oplossingen voor knelpunten (uitbreiding, vervanging, operationele maatregelen):

  • a. uitwerking op het niveau van het primair hogedruknet

  • b. uitwerking op het niveau van gasontvangstations

  • c. uitwerking op het niveau van de overige delen van het gastransportnet

  • d. relevante aanpassingen en maatregelen van andere netbeheerders

  • e. maatregelen die worden genomen als nieuwe knelpunten ontstaan

 • 8. Voorzieningen voor verzekering van gastransport:

  • a. voorzieningen voor de veiligheid van het gastransportnet

  • b. voorzieningen voor de doelmatigheid van het gastransportnet

  • c. voorzieningen voor de betrouwbaarheid van het gastransportnet

  • d. voorzieningen om het milieu te ontzien

  • e. voorzieningen om de duurzaamheid te waarborgen

Bijlagen

 • begrippenlijst

 • vertrouwelijke informatie