Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststelling collegegeld studiejaar 2003 - 2004[Regeling vervallen per 09-09-2006.]

Geldend van 07-09-2002 t/m 08-09-2006

Vaststelling collegegeld studiejaar 2003 - 2004

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen, Mede namens, de minister van landbouw, natuurbeheer en visserij,

Gelet op: artikel 7.43, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Besluit

Artikel 1. Prijsindexcijfer [Vervallen per 09-09-2006]

Onder prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie, bedoeld in artikel 7.43, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek wordt verstaan: de consumentenprijsindexcijfers, werknemersgezinnen met

een laag inkomen, zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 2. Vaststelling [Vervallen per 09-09-2006]

De bedragen, genoemd in artikel 7.43, eerste en tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, worden voor het studiejaar 2003-2004 verhoogd en vastgesteld op € 1445,-.

Artikel 3. Bekendmaking [Vervallen per 09-09-2006]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4. Inwerkingtreding [Vervallen per 09-09-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5. Citeertitel [Vervallen per 09-09-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Vaststelling collegegeld studiejaar 2003 - 2004.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

drs. A.D.S.M. Nijs, MBA