Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Afronding belastbaar bedrag vennootschapsbelasting

Geldend van 30-07-2002 t/m heden

Afronding belastbaar bedrag vennootschapsbelasting

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Mij is de volgende vraag gesteld over de afronding van het belastbare bedrag of het belastbare Nederlandse bedrag als bedoeld in art. 22 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

Vraag

Voorafgaande aan de invoering van de euro werd het belastbare bedrag of het belastbare Nederlandse bedrag dat als grondslag dient voor de berekening van de verschuldigde vennootschapsbelasting door de Belastingdienst om uitvoeringstechnische redenen naar beneden afgerond op hele tientallen guldens. Hoe wordt hier met ingang van het jaar 2002 mee omgegaan bij de euro?

Antwoord

Tot 2002 vond de in de vraagstelling bedoelde afronding plaats in guldens, ook in het geval er in euro’s aangifte werd gedaan. De afronding naar beneden bij de bepaling van de definitieve aanslag vindt met ingang van het jaar 2002 plaats op hele vijftallen euro’s.