Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Tijdelijk besluit gewezen zelfstandigen in de veehouderij[Regeling vervallen per 01-01-2014.]

Geldend van 21-08-2002 t/m 31-12-2013

Besluit van 22 juli 2002, houdende bepalingen inzake het treffen van een inkomensvoorziening voor oudere gewezen zelfstandigen, MKZ-geruimden en MKZ-getroffenen in de veehouderij (Tijdelijk besluit gewezen zelfstandigen in de veehouderij)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 mei 2002, Directie Bijstand en Gemeentelijk Activeringsbeleid, Nr. B&GA/GAB/02/32901;

Gelet op artikel 5a van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

De Raad van State gehoord (advies van 11 juni 2002, nr. W12.02.0195/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 juli 2002, Directie Bijstand en Gemeentelijk Activeringsbeleid, Nr. B&GA/GAB/02/50034;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1. Voorwaarden [Vervallen per 01-01-2014]

Vrijgesteld van de voorwaarden, bedoeld in artikel 5, tweede en derde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, is:

  • a. met ingang van 1 januari 2003 de gewezen zelfstandige die tot en met uiterlijk 31 december 2002 een bijdrage als bedoeld in artikel 6 van de Regeling inkomensvoorziening voor oudere gewezen zelfstandigen in de veehouderij ontvangt;

  • b. met ingang van 1 januari 2004 de gewezen zelfstandige die tot en met uiterlijk 31 december 2003 een bijdrage als bedoeld in artikel 6 van de Regeling inkomensvoorziening voor oudere gewezen zelfstandigen in de veehouderij ontvangt.

Artikel 2. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-01-2014]

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet van 18 april 2002 (Stb. 235) in werking treedt en vervalt met ingang van 1 januari 2014.

Artikel 3. Citeertitel [Vervallen per 01-01-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijk besluit gewezen zelfstandigen in de veehouderij.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 22 juli 2002

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. J. de Geus

Uitgegeven twintigste augustus 2002

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner