Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Voedsel en Waren Autoriteit 2002[Regeling vervallen per 08-07-2007.]

Geldend van 19-11-2005 t/m 07-07-2007

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Voedsel en Waren Autoriteit 2002

De Minister van Justitie,

Gelezen het verzoek van de Directeur-Gneraal Voedsel en Waren Autoriteit d.d. 6 juni 2002, kenmerk VWA/2002/44;

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 17, eerste lid, aanhef en onder ten tweede, van de Wet op de economische delicten, artikel 142, eerste lid onder b en c, en derde lid, van het Wetboek van Strafvordering, en op het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 08-07-2007]

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. buitengewoon opsporingsambtenaar:

de buitengewoon opsporingsambtenaar, bedoeld in artikel 2;

b. Voedsel en Waren Autoriteit:

de Voedsel en Waren Autoriteit, genoemd in artikel 1, onder c, van het Besluit Staatstoezicht op de volksgezondheid.

Artikel 2 [Vervallen per 08-07-2007]

Maximaal 400 personen werkzaam bij de Voedsel en Waren Autoriteit en belast met de opsporing van strafbare feiten zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3 [Vervallen per 08-07-2007]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid geldt voor het grondgebied van Nederland.

Artikel 4 [Vervallen per 08-07-2007]

  • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket Den Haag.

  • 2 Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van het regionaal politiekorps Haaglanden.

Artikel 5 [Vervallen per 08-07-2007]

De Directeur-Generaal Voedsel en Waren Autoriteit brengt jaarlijks vóór 1 april over het jaar daaraan voorafgaand aan de Minister van Justitie verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was bij de Voedsel en Waren Autoriteit;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

Artikel 6 [Vervallen per 08-07-2007]

Aan de buitengewoon opsporingsambtenaar, die belast is met het opmaken van technische processen-verbaal, waarbij hij geen verklaringen van verdachten of getuigen behoeft op te nemen, is ontheffing verleend van het bepaalde in artikel 16, eerste lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 7 [Vervallen per 08-07-2007]

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Keuringsdienst van Waren 2000 wordt ingetrokken.

Artikel 8 [Vervallen per 08-07-2007]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging, de legitimatiebewijzen buitengewoon opsporingsambtenaar en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 7 genoemde besluit, worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht akten en legitimatiebewijzen of overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit te zijn.

Artikel 9 [Vervallen per 08-07-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 8 juli 2002 en vervalt met ingang van 8 juli 2007.

Artikel 10 [Vervallen per 08-07-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Voedsel en Waren Autoriteit 2002.

Dit besluit wordt met toelichting in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad geplaatst.

Binnen zes weken na publicatie van dit besluit kan een belanghebbende daartegen een bezwaarschrift indienen bij de Minister van Justitie, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag. Het bezwaarschrift dient te zijn gemotiveerd.

Den Haag, 5 juli 2002

De

Minister

van Justitie,
namens deze,
de

directeur-generaal Rechtshandhaving

,

C.W.M. Dessens