Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verordening PT vakheffing bloembollen leverbaar 2003[Regeling materieel uitgewerkt per 01-06-2003.]

Geldend van 01-01-2003 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 3 juli 2002, houdende de vaststelling van een aan telers van en handelaren in bloembollen (leverbaar) op te leggen heffing voor het jaar 2003 (Verordening PT vakheffing bloembollen leverbaar 2003)

HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP TUINBOUW,

gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, en

gelet op de artikelen 14, 15 en 19 van de Instellingsverordening Productschap Tuinbouw 1998;

gehoord de sectorcommissie Bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen, d.d 4 juni 2002;

BESLUIT:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

 • 1 In deze verordening en de daarop berustende bepalingen worden overgenomen de begripsbepalingen van de artikelen 2 en 3 van de Instellingsverordening Productschap Tuinbouw 1998.

 • 2 In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  a.

  productschap

  :

  het Productschap Tuinbouw;

  b.

  bestuur

  :

  het bestuur van het productschap;

  c.

  voorzitter

  :

  de voorzitter van het productschap;

  d.

  bloembollen

  :

  bollen of knollen van bloemgewassen;

  e.

  bloembollen-leverbaar

  :

  soorten en variëteiten bloembollen die in de lijst, welke als bijlage bij deze verordening is gevoegd, zijn vermeld en waarvan de maat ligt op of boven de daarachter vermelde minimummaat, alsmede alle andere bloembollen, ongeacht de maat;

  f.

  handelskaarthouder

  :

  ieder die in het bezit is van een op zijn naam gestelde handels kaart als bedoeld in artikel 4;

  g.

  factuurbedrag

  :

  het bedrag van de factuur, exclusief behandelingskosten en exclusief kosten kleinverpakkingsmateriaal;

  h.

  veiling

  :

  de veilingen c.q. bemiddelingsbureaus: Hobaho BV., Coöperatieve Nederlandse Bloembollencentrale (b.a.), Floralia en Bloembollenbemiddelingsbureau Cebeco Nederland BV;

  i.

  koopseizoen

  :

  de periode van 1 juni 2002 tot en met 31 mei 2003.

 • 3 Deze verordening is niet van toepassing indien het betreft:

  • a. bloembollen, waarvan wordt aangetoond door overlegging van aankoopnota’s dat deze in Nederland zijn geïmporteerd en nadien niet in Nederland zijn opgeplant;

  • b. transacties waarbij partijen groen te velde worden verhandeld en die de koper direct accepteert en waarvan hij het telen voortzet;

  • c. bloembollen plantgoed als bedoeld in de Verordening PT vakheffing bloembollen plantgoed 2003.

§ 2. Heffingsplicht

Artikel 2

 • 1 De koper en verkoper van blombollen-leverbaar zijn aan het productschap een heffing verschuldigd over de koopseizoenen voor zover deze in het jaar 2003 vallen, ten behoeve van de algemene kosten van het productschap, alsmede ten behoeve van aangelegenheden als milieu-aangelegenheden, onderzoek, kwaliteitscontrole en voorlichtings-, promotionele en rnarketingactiviteiten.

 • 2 De heffing als bedoeld in het eerste lid, wordt opgelegd bij wege van een aanslag, met in achtneming van het in de volgende artikelen bepaalde.

Artikel 3

 • 1 Ter uitvoering van artikel 2 doen de koper en verkoper bij het productschap aangifte van de door hen gekochte, respectievelijk verkochte bloembollen-leverbaar.

 • 2 De opgave als bedoeld in het eerste lid, wordt gedaan op en door het productschap te verstrekken aangifteformulier, met inachtneming van de daarop gestelde vragen en gegeven aanwijzingen.

§ 3. Handelskaarthouder

Artikel 4

 • 1 In de periode 15 juli t/m 15 augustus van ieder kalenderjaar stelt het productschap handelaren in bloembollen in de gelegenheid een handelskaart aan te vragen.

 • 2 Een handelskaart wordt slechts uitgereikt indien de aanvrager:

  • a. bij het productschap is geregistreerd, hetzij in de groep binnenlandse handelaren in bloembollen, hetzij in de groep exporteurs van bloembollen;

  • b. kan aantonen dat hij als exporteur of als handelaar bloembollen staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in het rayon waar de onderneming van aanvrager gevestigd is;

  • c. kan aantonen dat hij in het koopseizoen onmiddellijk voorafgaand aan het seizoen waarvoor de aanvrage geldt, bloembollen heeft ingekocht voor een waarde van meer dan € 113.000,=, en deze bloembollen heeft ingekocht anders dan voor opplantten behoeve van vermeerdering of broeierij, dan wel bloembollen heeft uitgevoerd voor meer dan € 113.000,=;

  • d. heeft voldaan aan de hem in het vijfde lid opgelegde verplichting.

  • 1. Een handelskaart wordt uitgereikt vóór 1 september van het kalenderjaar waarin de aanvrage heeft plaatsgevonden en geldt uitsluitend voor het op het moment van uitreiking lopende koopseizoen.

  • 2. Een handelskaart vermeldt de naam, eventueel de firmanaam, het adres en de plaats van vestiging van de onderneming van de desbetreffende handelaar alsmede het nummer waaronder hij bij het productschap is geregistreerd en het koopseizoen, waarvoor de handelskaart geldig is.

  • 3. De ondernemer, die voor enig koopseizoen een handelskaart wil aanvragen, is verplicht het productschap in het daaraan voorafgaande koopseizoen, twee maal, op een namens het bestuur door de voorzitter bij besluit vast te stellen wijze en tijdstippen, in het bezit te stellen van een door hem naar waarheid ingevulde en ondertekende aangifte van de in het najaar onderscheidenlijk voorjaar door hem beteelde oppervlakte bloembollen.

§ 4. Grondslag en hoogte

Artikel 5

 • 1 De heffing die de koper en verkoper van bloembollen-leverbaar zijn verschuldigd, wordt over iedere transactie opgelegd.

 • 2 De heffing als bedoeld in het eerste lid, bedraagt: 2,1% van het factuurbedrag.

 • 3 Het bestuur kan door middel van een besluit het percentage als bedoeld in het tweede lid, verlagen.

Artikel 6

 • 1 Degene die bloembollen-leverbaar verkoopt of heeft verkocht door tussenkomst van een veiling, is aan het productschap een heffing verschuldigd over iedere transactie.

 • 2 De heffing als bedoeld in het eerste lid, bedraagt: 2,1% van het factuurbedrag.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde heffing wordt door de verkoper betaald aan de desbetreffende veiling, die - namens het productschap - het heffingsbedrag inhoudt op de aan de verkoper toekomende koopsom. De aldus geïncasseerde heffing wordt rechtstreeks aan het productschap overmaakt. Door deze betaling voldoet de verkoper aan de heffingsplicht, bedoeld in het eerste lid.

 • 4 Het tweede lid laat onverlet de bevoegdheid van het productschap om in voorkomende gevallen zelf tot oplegging en invordering van de ingevolge het eerste lid verschuldigde heffing over te gaan.

Artikel 7

 • 1 Degene die, niet-handelskaarthouder zijnde, bloembollen-leverbaar koopt of heeft gekocht door tussenkomst van een veiling is aan het productschap een heffing verschuldigd over iedere transactie.

 • 2 De heffing als bedoeld in het eerste lid, bedraagt: 2,1% van het factuurbedrag.

 • 3 De heffing als bedoeld in het eerste lid wordt door de koper betaald aan de desbetreffende veiling, die daartoe - namens het productschap - het heffingsbedrag inhoudt. De aldus geïncasseerde heffing wordt rechtstreeks aan het productschap overmaakt. Door deze betaling voldoet de koper aan de heffingsplicht, bedoeld in het eerste lid.

 • 4 Het derde lid laat onverlet de bevoegdheid van het productschap om in voorkomende gevallen zelf tot oplegging en invordering van de ingevolge het eerste lid verschuldigde heffing over te gaan.

Artikel 8

 • 1 Degene die zonder tussenkomst van een veiling bloembollen-leverbaar verkoopt of heeft verkocht aan handelskaarthouders, is aan het productschap een heffing verschuldigd over iedere transactie.

 • 2 De heffing als bedoeld in het eerste lid, bedraagt: 2,1% van het factuurbedrag.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde heffing dient door de verkoper te worden betaald aan de desbetreffende handelskaarthouder, die daartoe namens het productschap het betrokken heffingsbedrag inhoudt op de aan de verkoper toekomende koopsom en de aldus geïncasseerde heffing, tegelijk met inzending van het aangifteformulier aan het productschap overmaakt; door deze betaling voldoet de verkoper aan de heffingsplicht, bedoeld in het eerste lid.

 • 4 Het derde lid laat onverlet de bevoegdheid van het productschap om in voorkomende gevallen zelf tot oplegging en invordering van de ingevolge het eerste lid verschuldigde heffing over te gaan.

 • 5 Indien en voor zover daartoe naar het oordeel van een door het bestuur van het productschap ingestelde prijzencommissie termen aanwezig zijn, kan bij de toepassing van het eerste lid als factuurbedrag worden aangemerkt de marktwaarde van de desbetreffende bloembollen-leverbaar op het tijdstip van verkoop.

Artikel 9

 • 1 Degene die, niet-handelskaarthouder zijnde, door hem geteelde bloembollen-leverbaar zonder tussenkomst van een veiling verkoopt of heeft verkocht aan niet-handelskaarthouders, is aan het productschap een heffing verschuldigd over iedere transactie.

 • 2 De heffing als bedoeld in het eerste lid, bedraagt 4,2% van het factuurbedrag.

Artikel 10

 • 1 De handelskaarthouder die bloembollen-leverbaar inkoopt voor de verkoop of voor aanwending in het eigen bloemkwekerij- en/of bloembollenteeltbedrijf, is aan het productschap een heffing verschuldigd over iedere transactie.

 • 2 De heffing bedoeld in het eerste lid bedraagt: 2,1% van het factuurbedrag.

Artikel 11

 • 1 De handelskaarthouder is aan het productschap een heffing verschuldigd ter grootte van 4,2% over de door de in artikel 8, vierde lid bedoelde prijzencommissie vastgestelde inkoopwaarde van de bloembollen-leverbaar te verkrijgen van de door hem beteelde oppervlakte bloembollen.

 • 2 Bij de vaststelling van de inkoopwaarde van de bloembollen-leverbaar, worden buiten beschouwing gelaten de bloembollen-leverbaar, welke naar het oordeel van de prijzencommissie zullen worden aangewend om binnen het eigen bedrijf te worden opgeplant.

Artikel 12

Degene die, anders dan in de hoedanigheid van detaillist, zonder tussenkomst van een veiling bloembollen-leverbaar verkoopt aan niet-handelskaarthouders, is verplicht: 2,1% van het factuurbedrag van de door hem aldus verkochte bollen aan de desbetreffende kopers door te berekenen.

Artikel 13

 • 1 Degene die bloembollen-leverbaar afkomstig uit eigen kraam aanwendt voor de teelt van bolbloemen is over die bloembollen-leverbaar aan het productschap een heffing verschuldigd.

 • 2 De heffing als bedoeld in het eerste lid bedraagt: 2,1% van de verkoopwaarde van de desbetreffende bloembollen.

 • 3 De verkoopwaarde van de bloembollen-leverbaar wordt vastgesteld door een door het bestuur van het productschap in te stellen commissie.

Artikel 14

 • 1 Degene die, niet-handelskaarthouder zijnde, aantoont:

  • a. dat hij door hem in een verkoopseizoen ingekochte bloembollen-leverbaar in dat zelfde seizoen door tussenkomst van een veiling of aan een handelskaarthouder heeft doorverkocht en

  • b. dat hij de over deze inkoop en verkoop op grond van de bepalingen van deze verordening verschuldigde vakheffing heeft voldaan, ontvangt van het productschap een restitutie ter grootte van 4,2% van het factuurbedrag van de bloembollen-leverbaar.

 • 1 Aanvragen tot restituties dienen bij het productschap te worden ingediend binnen twee jaar na de datum van de betaling van de betreffende bloembollen.

Artikel 15

 • 1 Ingeval van verkoop van groen te velde verhandelde bollen van tulpen of narcissen, anders dan de in artikel 1, derde lid, onder b. bedoelde partijen, wordt de heffing berekend voor zover het betreft:

  • a. tulpen over de helft, en

  • b. narcissen: over 4/5 gedeelte,

  van het factuurbedrag van de desbetreffende partij.

 • 2 Ingeval van verkoop van mud- en kilogramgoed van tulpen of narcissen, normaal aflopend ongeraapt, wordt de heffing berekend:

  • a. voor zover het betreft tulpen indien:

   1e

   daarin de maten zift 10, zift 11 en zift 12/op aanwezig zijn:

   over 50%

   2e

   daaraan de maat zift 12/op ontbreekt:

   over 30 % en

   3 e

   daaraan de maten zift 11 en zift 12/op ontbreken:

   over 10%,

   van het factuurbedrag van de desbetreffende partij;

  • b. voor zover het betreft narcissen: over 80%,

   van het factuurbedrag van de desbetreffende partij.

 • 3 Ingeval van mud- en kilogramgoed van krokussen en/of irissen, normaal aflopend ongeraapt, wordt de heffing berekend voor zover het betreft:

  a.

  krokussen:

  over 80%, en

  b.

  irissen:

  over 50%,

  van het factuurbedrag van de desbetreffende partij,

 • 4 Ingeval van mud- en kilogramgoed van monbretia’s, nat van het veld en normaal aflopend ongeraapt, wordt de heffing berekend over 40% van het factuurbedrag van de desbetreffende partij.

Artikel 16

 • 1 De handelskaarthouder, die bloembollen-leverbaar verkoopt door tussenkomst van een veiling dan wel rechtstreeks aan andere handelskaarthouders, ontvangt een restitutie van 4,2% over het factuurbedrag van de betreffende bloembollen.

 • 2 De handelskaarthouder, die aantoont dat hij uit de door hem geteelde bloembollen-leverbaar verkregen bolbloemen al dan niet door tussenkomst van een bloemenveiling heeft verkocht, ontvangt een restitutie van 4,2% over de ingevolge artikel 11 vastgestelde inkoopwaarde van deze bloembollen-leverbaar, welke wordt gerelateerd aan de hiervoor benutte oppervlakte bloembollen.

 • 3 Het tweede lid is niet van toepassing indien de bloembollen-leverbaar, waarvan de bolbloemen zijn verkregen, zijn of zullen worden verkocht.

 • 4 De benutte oppervlakte, bedoeld in het tweede lid wordt berekend op basis van normen vastgesteld door de in artikel 8 bedoelde prijzencommissie.

§ 5. Oplegging en inning

Artikel 17

 • 1 In die gevallen dat de heffing niet is voldaan op de wijze bedoeld in de artikelen 6, derde lid, 7, derde lid en 8, derde lid, vindt de oplegging van de krachtens deze verordening verschuldigde heffing plaats na afloop van het jaar waarover de heffing verschuldigd is en geschiedt deze door toezending of uitreiking aan de heffingsplichtige van een heffingsnota.

 • 2 Iedere heffingsnota is gedagtekend en bevat:

  • a. naam en adres van de heffingsplichtige;

  • b. een specificatie of toelichting omtrent de wijze waarop de heffing is berekend;

  • c. het totaal van de heffing.

 • 3 In afwijking van het eerste lid kan de heffingsplichtige een voorlopige heffing worden opgelegd tot het bedrag waarop de heffing vermoedelijk zal worden vastgesteld. De voorlopige heffing wordt verrekend met de krachtens deze verordening verschuldigde heffing.

Artikel 18

Indien een heffingsplichtige gegevens die hem krachtens de Verordening PT algemene bepalingen ten behoeve van de onderhavige verordening of krachtens deze verordening zijn gevraagd niet, niet tijdig of niet volledig verstrekt, wordt de heffing berekend over de dan te ramen omvang van de grondslag die op de heffingsplichtige ingevolge deze verordening van toepassing, welke heffing in dat geval verhoogd wordt met € 40 in verband met administratiekosten.

Artikel 19

Indien uit de ter beschikking gekomen gegevens blijkt dat de verstrekking van de gegevens of een raming, niet in overeenstemming met de werkelijkheid, kan een opgelegde heffing aan de hand van deze gegevens worden herzien en opnieuw worden opgelegd.

Artikel 20

 • 1 Betaling geschiedt binnen 30 dagen na dagtekening van de heffingsnota.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is de nota terstond invorderbaar zodra:

  • a. het faillissement van de heffingsplichtige is aangevraagd;

  • b. zodra de ondernemer het drijven van de onderneming beëindigt of van het voornemen daartoe blijkt;

  • c. de ondernemer zich metterwoon in het buitenland heeft gevestigd of van het voornemen daartoe blijkt.

Artikel 21

Aan de heffingsplichtige, die niet of niet geheel binnen de in artikel 20 bedoelde termijn heeft betaald, kunnen de daaruit voortvloeiende extra kosten van € 22,50 in rekening worden gebracht, alsmede de wettelijke interest over het niet betaalde bedrag, te berekenen vanaf de dag waarop de betaling diende te zijn verricht ingevolge de aanmaning bedoeld in artikel 127, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie.

Artikel 22

Een koper of verkoper van bloembollen-leverbaar wordt geacht, indien hij bloembollen-leverbaar door tussenkomst van een veiling verhandelt, aan zijn verplichtingen als bedoeld in de artikelen 2 en 3 ten aanzien van de op vorenbedoelde wijze verhandelde producten te hebben voldaan, indien hij de desbetreffende veiling heeft gemachtigd namens hem aan het productschap de door hem verschuldigde heffing te voldoen en deze heffing door het productschap is ontvangen.

Artikel 23

De invorderingskosten voortvloeiend uit het niet betalen binnen de gestelde termijn als bedoeld in artikel 20 en 21, zijn voor rekening en risico van de ondernemer.

Artikel 24

De voorzitter is belast met de oplegging en inning van de heffing en de daarmee samenhangende kosten als bedoeld in de artikelen 6 tot en met 23.

Artikel 25

 • 1 De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening dienen in handen van de voorzitter of door deze aan te wijzen personen van het secretariaat van het productschap te worden gesteld.

 • 2 Deze gegevens mogen slechts worden gebezigd voor de vervulling van de taak van het productschap.

§ 6. Slotbepalingen

Artikel 26

 • 1 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

 • 2 Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst wordt uitgegeven na 31 december 2002 treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van publikatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2003.

Artikel 27

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT vakheffing bloembollen leverbaar 2003.

Deze verordening en de daarbij behorende toelichting worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 3 juli 2002

J. van der Veen

voorzitter

C. Kuijvenhoven

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 28 november 2002 en door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij beschikking van 26 augustus 2002, nr. TRCJZ/2002/8030.

Bijlage

Lijst als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onder e, van het Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 3 juli 2002, houdende de vaststelling van een aan telers van en handelaren in bloembollen (leverbaar) op te leggen heffing voor het jaar 2003 (Verordening PT vakheffing bloembollen leverbaar 2003)
   

Minimummaat

     

Acidanthera

 

4 cm

Allium aflatunese, christophii en karataviense

 

9 cm

Allium gigantum

 

18 cm

Allium neapolitanum

 

3 cm

Allium oreophilum

 

3,5 cm

Amaryllis Hippeastrum

 

20 cm

Amaryllis Belladonna

 

20 cm

Amaryllis Tangerne

 

18 cm

Anemona blanda, haar cultivars en hybriden

 

3,5 cm

Anemone St. Baavo, haar cultivars en hybriden

 

4 cm

Anemone coronaria: uit zaad gekweekt en vleugels en knopen; geen doorgesneden stukken

 

4 cm

Arum cornutum

 

18 cm

     

Begonia

doorsnede

3 cm

Bagonia multiflora

doorsnede

2,5 cm

Brodiaea (zie Triteleia)

   
     

Camassia esculenta

 

6 cm

Chionodoxa gigantea, Iuciliae en sardensis

 

3,5 cm

Colchicum byzantinum (autumnale major)

 

18 cm

Colchicum, andere soorten en variëteiten

 

13 cm

Corydalis

 

4 cm

Crocus (soortcrocussen)

 

7 cm

Crocus (species) met uitzondering van de hierna volgende

 

5 cm

Crocus Tomasinianus, imperati, minimum

 

4 cm

Crocus Fleischeri, laevigatus

 

3 cm

Crocus Vanguard, zonatus en sativus

 

7 cm

     

Endymion hispanicus, haar cultivars en hybriden

 

7 cm

Eranthis cilicica

 

3 cm

Eranthis hyemalis

 

3,5 cm

     

Freesia

 

4 cm

Fritillaria imperialis, haar cultivars en hybriden

 

20 cm

Fritillaria meleagris, haar cultivars en hybriden

 

5 cm

     

Galanthus nivalis, niet of niet uitsluitend ronde bollen

 

4 cm

Galanthus nivalis, uitluitend ronde bollen

 

3 cm

Galtonia (Hyancithus) candicans

 

12 cm

Gladiolus: grootbloemige, primulus en heraut

 

8 cm

Gladiolus: byzantinus en communis

 

6 cm

Gladiolus Colvillei en nanus

 

7 cm

Gloxinia

doorsnede

4 cm

     

Hippeastrum (Amaryllis)

 

20 cm

Hyacinthus orientalis

 

14 cm

Hyacintlius orientalis, bollen bestemd voor export naar Japan

 

12 cm

Hyacinthus orientalis Rosalie

 

13 cm

Iris, Wedgwood, Ideal, Prof Blaauw, Apollo, Telstar, Blue Magic en Hildegarde en hun sports

 

8 cm

Iris, Engelse

 

7 cm

Iris, Hollandse (behalve de hierna genoemde, mits ongebloeid)

 

6 cm

Iris, Ankara, Queen, Huchtenburg, Le Mogol, Yellow Queen, Bronze Beauty, Early Bronze, Golden Bronze

 

5 cm

Iris, Spaansse

 

5 cm

Iris, Danfordiae

 

5 cm

Ixia

 

4 cm

     

Lachenaiia

 

5 cm

Lilium speciosum, haar variëteiten en hybriden

 

16 cm

Lilium auratum, haar variëteiten en hybriden

 

16 cm

Lilium henryi, haar variëteiten en hybriden

 

16 cm

Lilium regaIe, haar variëteiten en hybriden

 

16 cm

Lilium candidum

 

16 cm

Lilium croceum

 

14 cm

Lilium davidii, haar variëteiten en hybriden (m.u.v. Maxwill), Willmottiae, Citronella en Corsage

 

12 cm

Liliuin davidii, Maxwill

 

10 cm

Lilium tigrinum, haar variëteiten en hybriden

 

12 cm

Lilium formocanum (syn. L. philippinense var. formosanum)

 

8 cm

Lilium pumilum (syn. L. tenuifolium)

 

7 cm

Lilium hollandicum (cyn. L. Umbellatum), haar variëteiten en hybriden

 

14 cm

Liliurn Asiatica (midcentury) hybriden (m.u.v. Destiny en Prosperity)

 

10 cm

Lilium Asiatica (midcentury) hybriden:

Destiny en Prosperity

 

12 cm

     

Montbretia

 

6 cm

Muscari - armeniacum en Early Giant

 

6 cm

Muscari - overige

 

5 cm

     

Narcis verhandeld per stuk

 

Rond I

   

Dubbelneus III

     

Oxalis Deppei

 

3 cm

     

Puschkinia scilloides libanotica

 

4 cm

     

Ranunculus: goed vlezige klauwtjes met minstens 5 pootjes

   
     

Scilla campanulata: uitsluitend ronde bollen (zie Endymion hyspanicus, haar cultivars en hybriden)

   

Scilla nutans, uitsluitend ronde bollen

 

6 cm

Scilla siberica, haar cultivars en hybriden m.u.v. ‘atrocaerulea’

 

5,5 cm

Scilla sibenca atrocaerulea (spring Beauty)

 

7 cm

Sparaxis tricolor, haar cultivars en hybriden

 

3 cm

     

Tigridia (Ferraria) pavonia, haar cultivars en hybriden

 

5 cm

Triteleia (Brodiaea) laxa en kon. Fabiola

 

4 cm

Tritonia

 

4 cm

Tulpen: alle tulpen, met inbegrip van Tulipa Fosteriana en haar variëteiten(doch m.u.v. de hierna onder Parkiettulpen en Botanische tulpen genoemde)

 

Zift 10

     

Parkiettulpen: Café Brun, Café Pourpre, Amiral de Constantinople, Crimson Beauty, Lutea major Markgraaf van Baden en Perfecta

 

Zift 9

Botanische tulpen: Tulipa Fosteriana: Rockery Beauty

 

8 cm

Tulipa Kaufmanniana: Bellini, Edwin Fischer, Fair Lady, Fritz Kreisler, Gaiety, Golden Sun,Goudstuk, Lady Rose, Mendelssolm, Robert Schumann, Solanus, Stresa en Sweelinck

 

10 cm

Tulipa Kaufmanniana: Alfred Cortot, Elliot, Gluck, Vivaldi

 

9 cm

Tulipa Kaufmanniana: X Greigii-hybriden

 

8 cm

Tulipa Kaufmanniana: alle overige variëteiten, ook gemengd

 

8 cm

Tulipa Eichleri (incl. Excelsa)

 

8 cm

Tulipa Greigii

 

10 cm

Tulipa praestans Fusilier

 

10 cm

Tulipa praestans: alle overige (incl. van Tubergen's variëteiten en Zwanenburg variëteiten)

 

8 cm

Tulipa acuminata (cornuta steiiopetaie)

 

8 cm

TuIipa Marjoletti, Tulipa orphanidea en Tulipa persica

 

6 cm

Tulipa florentina, Tulipa Hagerie (incl. splendens), Tulipa Kolpakowskyana, Tulipa praecox, Tulipa Sylvestris major (incl. Tabris) en Tulipa Tarda (Dasystemon)

 

5 cm

Tulipa chrysantha

 

3 cm

niet genoemde Tulipa's

 

4 cm

     

Zephyranthes

 

5 cm