Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling modellen en formulieren ten behoeve van de handhaving Justitie

Geldend van 28-03-2015 t/m heden

Regeling van de Minister van Justitie, houdende vaststelling van het model van de aankondiging van de beschikking en eisen van het model van de beschikking inzake administratieve sancties als bedoeld in de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en van het formulier van de oproeping van de verdachte om ter terechtzitting te verschijnen en het formulier van de kennisgeving van de voorwaarde ter voorkoming van strafvervolging

Artikel 1

Het model van de aankondiging van beschikking, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, de aankondiging van de strafbeschikking, bedoeld in artikel 257c, vierde lid van het Wetboek van Strafvordering, het formulier van de oproeping van de verdachte, bedoeld in artikel 388, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering en het formulier van de kennisgeving, bedoeld in artikel 8, derde lid, van het Transactiebesluit 1994, worden vastgesteld overeenkomstig de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2

Artikel 3

  • 3 De kleur van de tekst op de bladen, genoemd in het eerste en tweede lid, is zwart.

Artikel 4

De tekst van de bijlage, bedoeld in artikel 1, kan qua terminologie worden aangepast indien dit noodzakelijk is in het kader van de handhaving van de bepalingen op het terrein van de lucht- en scheepvaartwetgeving.

Artikel 5

  • 1 Bij geautomatiseerde verbalisering kan van de bijlage, bedoeld in artikel 1, worden afgeweken.

  • 2 Bij geautomatiseerde verbalisering wordt aan de betrokkene onderscheidenlijk de verdachte de informatie verstrekt zoals deze voor dat geval is voorgeschreven op blad A1.

Artikel 6 [Vervallen per 18-07-2009]

Artikel 7

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling modellen en formulieren ten behoeve van de handhaving Justitie.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 2 juli 2002

De

Minister

van Justitie,

A.H. Korthals

Bijlage zoals vastgesteld krachtens artikel 1 van de Regeling modellen en formulieren t.b.v. de handhaving

Bijlage 255093.png
Bijlage 255094.png
Bijlage 255095.png
Bijlage 255096.png
Bijlage 255097.png
Bijlage 255098.png
Bijlage 255099.png
Bijlage 255100.png